بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

دسته بندی: علوم اجتماعی و تربیتی

فرمت فایل DOC

تعدادصفحات: 209

فهرست مطالب:

فصل اول

1- 1 مقدمه

1- 2- بیان مسئله

1- 3- اهمیت و ضرورت پژوهش

1- 4- اهداف پژوهش

1- 5- فرضیه های پژوهش

1- 6- متغیرها و تعاریف آنها

1- 6- 1 تعاریف نظری متغیرها

1- 6- 2 تعاریف عملیاتی متغیرها

1- 7- تعاریف اصطلاحات

فصل دوم

2- 1 شخصیت

2- 2 تعاریف شخصیت

2- 3 حوزه های شخصیت

2- 3- 1 ساختار

2- 3- 2 فرآیند

2- 3- 3 رشد و نمو

2- 3- 4 آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار

2- 4 مضامین عمده در نظریه شخصیت

2- 4- 1 وحدت رفتار و مفهوم خویشتن

2- 4- 2 سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار

2- 4- 3 رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود

2- 4- 4 اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار

2- 5 نظریه های شخصیت

2- 5- 1 نظریه روان کاوی در شخصیت

2- 5- 2 زیگموند فروید

2- 5- 3 نظریه روان پویشی فروید (روانکاوی در شخصیت):

2- 5- 4 سطوح شخیت: هشیار 3 ، نیمه هشیار 2 و ناهشیار

2- 5- 5 ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن

2- 6 نظریه نوروان کاوی

2- 6- 1 …کار گوستاو یونگ

2- 6- 2 نکات برجسته ی نظریات یونگ

2- 7 روان شناسی فردی

2- 7- 1 …آلفرد آدلر

2- 7- 2 بررسی نظریات آدلر

2- 8 نظریه اختلالات شخصیتی

2- 8- 1 کارن هورنای

2- 8- 2 بررسی نظریات هورنای

2- 9 نظریه روان پزشکی بین فردی

2- 9- 1 …هری استاک سالیوان

2- 9- 2 بررسی نظریات سالیوان

2- 10 تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور)

2- 10- 1 کارل راجرز…

2- 10- 2 بررسی نظریات و کارهای راجرز

2- 10- 3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز

2- 10- 4 ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز

2- 11 نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت

2- 11- 1 آبراهام مازلو…

2- 12 نظریه رویکرد صفات در شخصیت

2- 12- 1 گوردون آلپورت…

2- 12- 2 بررسی نظریات آلپورت

2- 13 نظریه چندبعدی شخصیت

2- 13- 1 هانس ج آی سنک…

2- 13- 2 بررسی نظریات آیسنک…

2- 13- 3 ابعاد اساسی شخصیت

2- 14 نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات

2- 14- 1 ریموند کوته…

2- 14- 2 بررسی نظریات کتل در شخصیت

2- 15 نظریات رابطه شغل و شخصیت

2- 15- 2 شخصیت نوع A

2- 15- 3 شخصیت نوع B

2- 16 بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل

2- 16- 1 اثر کانون کنترل

2- 16- 2 ماکیاول گرایی

2- 16- 3 مناعت طبع یا عزت نفس.

2- 16- 4 سازگاری با موقعیت

2- 16- 5 خطر پذیری…

2- 17 شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن

2- 17- 1 شخصیت در قرآن

2- 18 تیپ شناسی

2- 19 نظریه های تیپ شناسی

2- 19- 1 زندگینامه

2- 19- 2 نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت…

2- 19- 3 تیپ شناسی در تست رورشاخ

2- 20 ظریه ساخت بدن و خلق وخوی

2- 21 نظریه شلدن (ریخت شناسی)

2- 22 نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی:

2- 23 تیپ شناسی یونگی

2- 23- 1 اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ

2- 23- 2 کارکردهای غیر عقلانی

2- 23- 3 کارکردهای عقلانی

2- 23- 4 روابط کارکردی

2- 23- 5 انواع کارکرد

2- 23- 6 تیپ های روان شناختی یونگ

2- 23- 7 توصیف تیپ های شانزده گانه

2- 23- 8 اهمیت شناخت تیپ های روانشناختی

2- 23- 9 نقد تیپ شناسایی یونگی

2- 24 اثر بخشی

2- 25 شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف

2- 25- 1 کمرون و ویتون:

2- 25- 2 سی شور:

2- 25- 3 آرجریس:

2- 25- 4 پیترز وواترمن:

2- 25- 5 مالفورد:

2- 25- 6 بس و هرسی – بلانچارد

2- 25- 7 هوی و میکسل و چستر بارنارد

2- 25- 8 کالدول و اسپینکس

2- 25- 9 لوتانز و همکارانش

2- 25- 10 دیدگاه راجرز و همکاران:

2- 25- 11 مطالعات بسکر و چیرنز:

2- 25- 12 مدل پارسونز:

2- 26 مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی

2- 27 نظریات جدید در اثربخشی

2- 27- 1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز

2- 28 مدلهای ارزیابی اثربخشی

1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند.

2- 29 نظریه ریچارد ال دفت

2- 29- 1 روش مبتنی بر تامین هدف

2- 29- 2 روش مبتنی بر تامین منابع

2- 29- 3 روش مبتنی بر فرآیند درونی

2- 29- 4 روش مبتنی بر تامین رضایت گروه های ذی نفع

2- 30 کارهای دیگران

2- 30- 1 تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی

2- 30- 1- 1 تحقیقات خارج از کشور

2- 30- 1- 2 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

2- 30- 2 اثر بخشی

2- 30- 2- 1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور

2- 30- 2- 2 تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور

2- 31 استنتاج و نتیجه گیری

2- 32 لگوی نظری پژوهش

فصل سوم: توصیف داده ها… 129

3- 1 مقدمه

3- 2 روش اجرای پژوهش

3- 2- 1 برآورد حجم نمونه

3- 3 ابزار گرد آوری داده ها

3- 3- 1 تاریخچه و توصیف (MBTI)

3- 3- 2 نمره گذاری پاسخنامه

3- 3- 3 توصیف تیپهای شانزده گانه

3- 5 اعتبار پرسشنامه ها

3- 5- 1 اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز

3- 5- 2 اعتبار پرسشنامه اثر بخشی:

3- 5- 3 اعتبار درونی پرسشنامه

3- 5- 4 اعتبار زمانی

3- 6 محاسبه روایی:

3- 6- 1 محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز

3- 6- 2 محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی:

3- 7 روش های آماری

3- 8 ویژگی های تحقیق:

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها… 147

4- 1 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4- 2 توصیف یافته های تحقیق

4- 3 آزمون فرضیات تحقیق

4- 3- 1 فرضیه فرعی اول

4- 3- 2 فرضیه فرعی دوم

4- 3- 3 فرضیه فرعی سوم

4- 3- 4 فرضیه فرعی چهارم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 169

5- 1 هدف و مسائله ی پژوهش

5- 2 نتایج فرضیه اصلی

5- 3 نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول

5- 4 نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم

5- 5 نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم

5- 6 نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم

5- 7 نتیجه گیری کلی

5- 8 محدودیتها:

5- 9 پیشنهادات

فهرست منابع:

منابع انگلیسی

پیوست و ضمائم:

  • دانلود

چطور دانلود کنم؟