تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال به همراه چکیده، فهرست مطالب، فهرست جداول,فهرست نمودار, متن اصلی و منابع با فرمت doc (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 180

حجم فایل: 137 کیلوبایت

بخشی از متن اصلی:

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و بیان مسأله

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

پیش فرضهای تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه

زمینه نظری موضوع تحقیق

اثر بخشی یادگیری مشاهده ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی

تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری مشاهده ای

تبیین میلر و دلار

توجیه بندورا از یادگیری مشاهده ای

تحلیل اسکینر از یادگیری مشاهده ای

مشاهده نمایش چگونه بر یادگیری اثر می گذارد؟

عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده ای

ویژگی های الگو

ویژگی های نمایش

ویژگی های مشاهده گر

توجیهات رشدی در الگودهی

پیشینه تحقیق

نتیجه گیری

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه تحقیق و آزمودنیها

متغیرهای تحقیق

ابزار اندازه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

نحوه اجرای آزمون

مراحل آزمون

روشهای آماری

فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها

تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

بحث و تفسیر یافته ها

پیشنهادهای پژوهشی

فهرست منابع

فهرست جداول

شماره جدول صفحه

(14) امتیازات نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال در گروه مشاهده الگوی ماهر

(24) امتیازات نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال در گروه مشاهده الگوی در حال یادگیری

(34) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال برای گروه مشاهده الگوی ماهر

(44) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده ولیبال برای گروه مشاهده الگوی در حال یادگیری

(54) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در مورد تأثیر گروه و مرحله آزمون بر نتیجه اجرا

(64) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در مورد تأثیر گروه و مرحله آزمون بر الگو یا فرایند اجرا

(74) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون

(84) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون

(94) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(104) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(11-4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری

(124) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر ور در حال یادگیری در مرحله یادداری

فهرست نمودارها

شماره نمودارها صفحه

(14) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری

(24) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری

(34) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون

(44) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون

(54) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(64) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگو ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون

(74) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری

(84) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری

• مقدمه

امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشکاران برجسته در صحنه های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر که بی شک سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده ای ایجاد می کند. چگونه می توان یک مهارت جدید را آموخت؟ چگونه این مهارت ها پیشرفت می کنند؟ و چگونه می توان تا این حد در اجرای مهارت ها پیشرفت کرد؟ پاسخ به این سوالات می تواند بسیاری از نکات مبهم را روشن نماید.

یکی از اهداف اصلی تربیت بدنی، تسهیل فراگیری مهارت از طریق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربیت بدنی همواره در تلاشند تا با معرفی روشهای علمی جدید، توانائی معلمان و مربیان را در آموزش افزایش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حرکتی طی سالها تحقیق و مطالعه سعی کرده اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و یادگیری مهارت ها را شناسائی کنند.

بدون شک یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فرایند یادگیری، نمایش مهارت است. نمایش مهارت یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که مربیان تربیت بدنی از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به فراگیر در یک زمان کوتاه استفاده می کنند. معلم یا مربی تربیت بدنی به این دلیل مهارت را نمایش می دهد که باور دارد فراگیران نسبت به توصیف کلامی از این طریق، اطلاعات بیشتری را در زمان کوتاهی دریافت می کنند. معمولاً یک الگوی ماهر به منظور آموزش مهارت حرکتی جدید به فراگیر مورد استفاده قرار می گیرد.

در سالهای اخیر، نظریه پردازان یادگیری حرکتی این سوال را مطرح کرده اند که آیا برای یادگیری مشاهده ای یک مهارت حرکتی، الگوی ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لی و وایت، 1990؛ پالاک و لی 1992). در این ارتباط تحقیقات زیادی نیز انجام گرفته است.

براساس نتایج این تحقیقات، درگیر شدن مشاهده گر در فعالیت های شناختی الگوی در حال یادگیری، یادگیری مهارت را تسهیل می کند. طرفداران الگوی درحال یادگیری معتقدند که الگوی ماهر به جای توسعه چگونگی درک و شناخت از اجرای مهارت، تقلید از جرای مهارت را اجرا توسعه می دهد. به این دلیل که الگوی ماهر، اطلاعات بدون اشتباهی را به مشاهده گر ارائه می کند، در حالیکه الگوی در حال یادگیری مشاهده گر را درگیر فرایندهای حل مسأله می کند (8).

فهرست منابع

منابع فارسی

1- اشمیت، ریچارد، ای.، (1376). یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین. ترجمه مهدی نمازی زاده و سید محمد کاظم واعظ موسوی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

2- مگیل، ریچارد، ای.، (1380). یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها. ترجمه محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی، انتشارات حنانه.

3- هرگنهان، بی. آر. اُلسون، میتو. اچ.، (1376). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات نشر دوران.

منابع لاتین

4- Adams, Deborah, (2001). The relative effectiveness of three instructional strategies on the learning of an overarm for force. Journal of physical educator, 58 (2) , p: 67-78.

5- Barbara, j. , Pollock and Lee, T. D. , (1992). Effects of model’s skill level on observational motor learning. Journal of Research Quartely for Exercise and Sport, 63 (1) , p: 25-29.

6- Bjornstal, Weiss, (1992). Modeling effects on from kinematics, performance and cognitive recognition of a sport skill: an integrated perspective. Journal of Research Quartertly for exercise and sport, 63 (1): 67-75.

7- Blandin, Y. , Lhuisset, L. and Proteau, L. , (1999). Cognitive proccess underlying observational Learning of motor skills. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 52A (4) , 957-979.

8- Blandin, Y. and Proteau, L. , (2000). On the cognitive basis of observational learning: Development of mechanisms for the detection and correction of errors. Journal of Quarterly Experimental Psychology, 53A, 846-867.

9- Deakin and Adams, (2000). The role of Schedualing in Learning through observation. Journal of motor Behaviour, 32 (3) , p: 268.

10- Herbert, E. P and Landin, D. , (1992). Effects of a learning model and augmented feedback on tennis skill acquisition. Journal of Research Quarterly for Exercise and Sport, 65 (3) , p: 250-257.

11- Lirgg and Feltz, (1991). Teacher Vs. peer model revisited: Effects of motor performance and self-efficacy. Journal of Research Quarterly for Exercise and Sport, 62 (2): 217-224.

12- Magil, Richard, A. , (2004). Motor Learning, Concept and application.

13- McCullagh and Little, (1990). Demonstrations and knowledge of result in motor skill acquisition. Journal of Perceptual and Motor skill, 71 (3 pt 1) , p: 735-742.

14- McCullagh, P. , (2000). Modeling and motor skill acquistion. California State University, Harward, USA.

15- Motor skill acquistion (2004).

16- Pollock, B. J. and Lee, T. D. , (1992). Effect of model’s skill level on observational motor learning. Journal of Research Quarterly for Exercise and Sport, 63 (1) , p: 25-29.

17- Scatt and Mark, (2000). Learning from demonstraton: The role of visual search during observational learning from video and point-light models. Journal of Sports Science, 20 (3) , p: 253.

18- Shea, Wright, Wulf and Whitacre, (2000). Physical and observational practice afford unique learning opportunities. Journal of Motor Behaviour, 32 (1) , p: 27-37.

19- Singer, R. N. , (2002). Handbook on research of sport psychology.

20- Weiss, McCullagh, Smith and Berlant, (1998). Observational learning and the fearfull child: Influence of peer models on swimming skill performance and psychological response. Journal of Research Quarterly for Exercise and Sport, 69 (4) , p: 380.

21- Zetou, Tzetzis, Vernadakis and kioumourtzoglou, (2002). Modeling in learning two volleyball skills. Journal of Perceptual and Motor Skill, 94, p: 1131-1192.

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 180

  • پایان نامه رشته تربیت بدنی
  • پایان نامه
  • سرویس ساده والیبال
  • تحقیق پیرامون سطح مهارت الگو بر عملکرد
  • تحقیق تأثیر سطح مهارت الگو
  • دانلود تحقیق سطح مهارت الگو بر عملکرد
  • پایان نامه پیرامون یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

چطور دانلود کنم؟