بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند باوفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه

بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند باوفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه

172 صفحه کامل، همراه با منابع معتبر. تجزیه و تحلیل آماری، پیوست، پرسشنامه

دسته بندی: جزوات» مدیریت بازرگانی

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 172

حجم فایل: 1,565 کیلوبایت

پایان نامه بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند باوفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه172 صفحه پایان نامه در قالب ورد.

شامل:

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

تعاریف متغیرها

تعاریف مفهومی

بازاریابی رابطه مند

اعتماد

تعهد

ارتباطات

مدیریت تعارض

شایستگی

وفاداری مشتریان

تعاریف عملیاتی متغیرها

بازاریابی رابطه مند

اعتماد

تعهد

ارتباطات

مدیریت تعارض

شایستگی

وفاداری مشتریان

موسسات مالی و اعتباری

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

الف) مبانی نظری

تعاریف بازاریابی رابطه مند

مفهوم بازاریابی رابطه مند

فلسفه بازاریابی

ریشه های بازاریابی رابطه ای

تاریخچه بازاریابی رابطه مند

عناصر بازاریابی رابطه مند

اعتماد

بی اعتمادی و زمینه های پیدایش آن

تعهد

شاخص های تعهد

اجزاء تعهد

ارتباطات

ویژگی های روابط در بازاریابی رابطه مند

مدیریت تعارض

عوامل ایجاد کننده تعارض

دیدگاه های تعارض

مزایای تعارض

شایستگی

شایستگی مدیران فروش و بازاریابی

انواع بازاریابی رابطه مند

مکاتب بازاریابی

مکتب نوردیک

مکتب کرانفیلد

عوامل بازاریابی رابطه مند

ابعاد بازاریابی رابطه مند

مزایای بازار یابی رابطه مند

وفاداری

انواع وفاداری

وفاداری فرد به بانک

شاخص های سنجش وفاداری مشتریان

رویکردهای وفاداری

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

اهداف موسسه

خدمات موسسه

ب) پیشینه تحقیقاتی

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

روش نمونه گیری

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری داده های تحقیق

پرسشنامه دوبیسی و واه

روایی ابزار

پایایی ابزار

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه

توصیف داده ها

الف) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

ب) توصیف متغیرهای تحقیق

ج) تحلیل استنباطی یافته ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادها

محدودیت های تحقیق

منابع و ماخذ

پیوست هاپایان نامه بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند باوفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه

172 صفحه پایان نامه در قالب ورد.

  • منابع
  • موسسه مالی اعتباری
  • بازاریابی رابطه مند
  • پایان نامه
  • وفاداری مشتریان
  • گرایش بازاریابی

چطور دانلود کنم؟