حل مسائل برنامه ریزی خطی و درجه دوم بوسیله مدلهای شبکه های عصبی

دسته بندی: آمار و ریاضی

نوع فایل: ورد

تعداد صفحات: 89

فصل اول

حل مسائل برنامه ریزی خطی و درجه دوم بوسیله مدلهای شبکه های عصبی

مقدمه ای بر شبکه های عصبی

مقدمه

در سالیان اخیر شاهد حرکتی مستمر، از تحقیقات صرفاً تئوری به تحقیقات کاربردی بخصوص در زمینه پردازش اطلاعات، برای مسائلی که برای آن ها راه حلی موجودنیست ویا براحتی قابل حل نیستند بوده ایم. با عنایت به این امر، علاقه فزاینده ای در توسعه تئوریک سیستمهای دنیا میکی هوشمند مدل آزاد که مبتنی بر داده های تجربی هستند ایجاد شده است. شبکه های عصبی مصنوعی جزء این دسته از سیستمهای دینامیکی قراردارند، که با پردازش روی داده های تجربی دانش یا قانون نهفته در ورای داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کنند. به همین خاطر به این سیستمها هوشمند گویند.

1 . Artificial Neural Networks (ANN)

2 . Intelligent

نمونه ای از فایل

3- 3 تعبیر اقتصادی

درک مستقیمی از شبکه عصبی بالا را می توان بوسیله تعبیر اقتصادی زیر شرح داد: مساله اختصاص منبعی را در نظر می گیریم که در آن n نوع مختلف کالا از m منبع با ذخیره محدود ساخته می شوند.

  • دانلود

چطور دانلود کنم؟