بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباطکریم در سال 8685 میباشد روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود که در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانشآموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند 30 نف

دسته: روانشناسی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 162 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 85

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر 85 ص

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباطکریم در سال 86-85 میباشد.

روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانشآموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند.

جهت اندازهگیری دادهها از پرسشنامهها سازگاری سینها و سینگ (1993) که شامل 60 سؤال که حوزههای عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانشآموزان دبیرستانی را میسنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یک ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و کنترل پسآزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و کواریانس) استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری کل شرکتکنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانشآموزان پایه اول و دوم میباشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.

فهرست مطالب:

عنوان شماره صفحات

فهرست مطالب الف

فهرست جداول ث

فهرست نمودارها ث

چکیده 1

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه 2

بیانمسئله

3

ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق 5

اهداف پژوهش 6

فرضیههای پژوهش

متغیرهای پژوهش 7

7

تعاریف متغیرها (مفهومی و عملیاتی 8

تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل 8

تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل 8

تعریف نظری سازگاری 9

تعریف عملیاتی سازگاری 10

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه 13

بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن 13

تعریف سازگاری 13

عوامل موثربرسازگاری 14

انواع سازگاری 17

روشها یا اشکال سازگاری 23

ملاکهای سازگاری مطلوب 24

ویژگیهای افراد سازگار 25

بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل 27

نظریه تحلیل رفتار متقابل 27

مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل 28

الگوی حالات نفسانی 28

موقعیتهای روانی و طرحهای زندگی

32

آسیب شناسی روانی 34

الف: آسیب شناسی ساختی 24

ب: آسیب شناسی کارکردی 35

هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل 35

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل 36

مشاوره و درمان 38

الف: تحلیل درمان ساختار 38

ب: تحلیل درمان تبادلها 39

ارزشهای مشاوره گروهی 40

جمع بندی مطالب 42

بخش سوم: مروری برپیشینه تحقیق 43

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور 43

مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور 46

تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل 48

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

مقدمه 52

روش تحقیق 52

جامعه آماری تحقیق 52

نمونه و روش نمونه گیری 52

ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن 53

پرسشنامه سینهاوسینگ 53

پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ 55

روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ 55

روش تجزیه و تحلیل دادهها

56

شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش 56

گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل 57

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه 60

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونههای تحقیق

62

تجزیه و تحلیل دادهها

73

فرضیه اصلی 74

فرضیه فرعی اول 75

فرضیه فرعی دوم 76

فرضیه فرعی سوم 77

فرضیه فرعی چهارم 77

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مقدمه 80

یافتههای پژوهش

80

الف: نتایج حاصل از توصیف داده ها 80

ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها 81

پیشنهادات تحقیق 87

الف- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش 87

ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی 88

محدودیتها 88

منابع

منابع فارسی 90

منابع لاتین 95

پیوست

پیوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و کلید پرسشنامه

پیوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات، مقاله های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری …

پیوست 3- فرم ارائه چکیده مقاله یا رساله

پیوست 4 – خلاصه کامل جلسات گروهی

فهرست جداول:

عنوان شماره صفحات

جدول 1-3: ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ 55

جدول 2-3: ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ 55

جدول 1-4: توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش 62

جدول 2-4: توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش 62

جدول 3-4: توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش 63

جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش 64

جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش 64

جدول 6-4: توزیع فراوانی سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش 69

جدول 7-4: نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل 70

جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل 74

جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری 75

جدول 10-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی 76

جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی 77

جدول 12-4: نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم 78

فهرست نمودارها

نمودار 1-4: ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش 65

نمودار 2-4: فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش 67

نمودار 3-4: نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل 72

  • بر سازگاری دانش آموزان دختر
  • با رویکرد تحلیل رفتار متقابل
  • بررسی تأثیر مشاوره گروهی

چطور دانلود کنم؟