پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از بیمه الکترونیک

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از بیمه ی الکترونیک

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از بیمه ی الکترونیک

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: docx , Pdf

تعداد صفحات: 113

حجم فایل: 2,523 کیلوبایت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بیمه با عنوان بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از بیمه ی الکترونیک به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری از بیمه ی الکترونیک بیمه ایران در خراسان رضوی می باشد. روش پژوهش این تحقیق، از نظر هدف از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام، توصیفی – پیمایشی از نوع میدانی است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان الکترونیکی بیمه ایران در خراسان رضوی، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 180 نفر از مشتریان این سازمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داد ه های پژوهش از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته با پایایی 0.84 جمع آوری و از طریق مقدارآماره آزمون) آماره t) برای آزمون هر فرضیه و P برای معناداری مدل با نرم افزار SPSS/18 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت ارائه خدمات، سهولت استفاده از خدمات، امنیت در استفاده از خدمات و هزینه استفاده از خدمات بر رضایت مشتری از بیمه ی الکترونیک ایران در خراسان رضوی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

  • بیمه الکترونیک
  • پایان نامه کارشناسی ارشد
  • رضایت مشتری
  • بیمه ایران
  • مدیریت بیمه

چطور دانلود کنم؟