بررسی روشهای تعیین تراوایی و مقایسه نتایج با تراوایی مغزه

دسته: مهندسی نفت و شیمی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 9926 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 105

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت و شیمی

بررسی روشهای تعیین تراوایی و مقایسه نتایج با تراوایی مغزه

مقدمه

تعیین تراوایی در مخازن هیدروکربنی را می توان جزو اجزای جداناپذیر شبیه سازی مخزن، تسهیل برداشت نفت، عملیات تکمیل چاه و به طورکلی استراتژی های اکتشافی و بهره برداری دانست. علیرغم اهمیت حیاتی آن، تراوایی یکی از سخت ترین و بحث برانگیزترین ویژگی های پتروفیزیکی است که باید با دقت بالایی محاسبه شود. اخیراً روش های مختلفی به منظور پیش بینی این پارامتر اساسی با استفاده از داده های چاه پیمایی به کاربرده شده اند. بااین حال پیش بینی ویژگی های مخازن ناهمگن همواره با دشوارهای بسیاری همراه بوده است و به سختی پاسخ مناسبی به دست آمده است.

نمودارهای چاه پیمایی یکی از ابزارهای مهم جهت شناخت خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن محسوب می شوند که به وسیله آنها می توان پارامترهای پتروفیزیکی مخزن نظیر حجم شیل، تخلخل مؤثر، آب اشباع شدگی، تراوایی، سنگ شناسی و تطابق چاه ها را بدست آورد. در میان این خصوصیات، پارامتری که محاسبه و پیش بینی آن خیلی مشکل است، تراوایی می باشد.

استفاده از ابزارهای مغزه گیری و آوردن نمونه ها از زون تولید به سطح و سپس اندازه گیری تراوایی آنها تحت شرایط مخزن، یکی از قدیمی ترین روش ها برای تخمین تراوایی می-باشد. هر چند مغزه گیری گران و دشوار است، به هر حال به واسطه اطلاعات با ارزشی که تراوایی می تواند ارائه کند، لازم است که از تعدادی چاه های یک میدان بدون توجه به هزینه آن مغزه گیری صورت گیرد.

روش دیگر تخمین تراوایی سازند، تزریق جیوه یا تست چاه می باشد. اطلاعاتی که از آزمایش یک چاه بدست می آید به مهندسین مخزن در محاسبه میانگین حجمی تراوایی سازند، در میان دیگر پارامترها کمک می کند. البته به دلیل هزینه بالای این روش نیز فقط انجام تعداد محدودی آزمایش چاه در هر میدان امکان پذیر می باشد. بنابراین تجزیه و تحلیل پارامترهای کلیدی مخزن از جمله تراوایی با استفاده از داده های نمودارهای چاه پیمایی، یک روش مفید و مقرون به صرفه از لحاظ هزینه برای ارزیابی پتانسیل تولیدی مخازن نفت و گاز می باشد.

در راستای انجام این پروژه، نگارهای چاه پیمایی نظیر، کالیپر (CALI)، گاما (GR)، نوترون (NPHI)، چگالی (RHOZ)، صوتی (DT)، مقاومت (RLA0,RLA1,RLA5)، CMR، اطلاعات آنالیز مغزه (تخلخل و تراوایی) و همچنین داده های سربرگ یکی از چاه های میدان گازی پارس جنوبی در دسترس بوده است. در این مطالعه از نقطه نظر عملی، در مورد چهار نوع روش مختلف برای تعیین تراوایی از روی داده های نگار بحث شد و به مقایسه پرداخته شد. این روش ها عبارتند از روش CMR، روش های تجربی، آنالیز رگرسیونی و منطق فازی. روش های ذکر شده با داده های حاصل از نگارهای چاه پیمایی مربوط به سازند های کنگان و دالان بکار گرفته شدند و نتایج حاصل شده با تراوایی مغزه که به عنوان استاندارد محسوب می شود، مقایسه شدند.

کلمات کلیدی:

تخمین تراوایی

تراوایی مغزه

روشهای تعیین تراوایی

فهرست مطالب

فصل اول: زمین شناسی منطقه پارس جنوبی1

1-1 مقدمه 3

میادین و نواحی هیدروکربوری خلیج فارس 4

1-3 موقعیت جغرافیایی میدان پارس جنوبی 4

شکل (1-1) نقشه موقعیت میدان گازی پارس جنوبی (سایت اینترنتی (Google Scholar 5

1-5 ساختار میدان پارس جنوبی 6

1-6 تکامل زمین شناسی منطقه 7

1-7 چینه شناسی منطقه 8

1-7-1 سازند کنگان 8

1-7-2 سازند دالان 10

1-8 سنگمنشا ذخایر گازی پرموتریاس 11

1-9 پوشسنگ مخازن پرموتریاس 11

1-10 سنگمخزن پرموتریاس 11

1-10-1 رخسارههای مغزه شناسایی شده در واحدهای مخزنی کنگان و دالان 12

1-10-2 بیواستراتیگرافی سازندهای کنگان و دالان 12

1-10-3 مشخصات مخزنی سازندهای کنگان و دالان (آنالیز مغزه) 12

جدول (1-2) تقسیم بندی مشخصات مخزنی سازندهای کنگان و دالان براساس آنالیز مغزه (گزارش شرکت نفت وگاز پارس). 13

شکل (1-2) مطابقت چینهشناسی واحدهای مخزنی کنگان و دالان در میدان پارس جنوبی (سایت اینترنتی (Google Scholar 20

1-10-4 محیط رسوبی سازندهای مخزنی کنگان و دالان 20

شکل (1-3) مدل رسوبی سازند کنگان (گزارش شرکت نفت و گاز پارس، 1383). 21

شکل (1-4) مدل رسوبی سازند دالان (گزارش شرکت نفت و گاز پارس، 1383).

فصل دوم: تخلخل و تراوایی 20

21 مقدمه 21

22 انواع تراوایی 23

221 تراوایی مطلق 23

222 تراوایی موثر 23

223 تراوایی نسبی 23

شکل (21) اشباع شدگی در مقابل تراوایی نسبی (رضایی 1380) 25

23 تقسیم بندی تراوایی 25

24 تاثیر فرآیندهای دیاژنزی بر روی تخلخل و تراوایی 26

241 تراکم 26

242 سیمانی شدن 27

243 انحلال 27

244 دولومیتی شدن 27

245 شکستگی 28

شکل (22) ارتباط تخلخل و تراوایی برای انواع سنگها و تخلخل ها 30

26 تخلخل 30

27 انواع تخلخل 31

271 انواع تخلخل در ماسه سنگها 32

272 انواع تخلخل در کربنات ها 33

شکل (23) مقایسه تقسیم بندی پتروفیزیکی انواع فضاهای خالی در سنگهای کربناته که توسط 34

شکل (24) طبقه بندی انواع تخلخل در سنگهای کربناته توسط چوکت وپری. 36

جدول 21 مقایسه اصطلاحات تخلخل 37

28 عوامل تعیین کننده میزان تخلخل 37

فصل سوم: نمودارهای پتروفیزیکی 38

3-1 مقدمه 39

3-2 تعریف لاگ 39

3-3 تقسیم بندی لاگها 39

3-3-1 اندازه گیری حاصل از پدیده های طبیعی 39

3-3-2 اندازه گیری پاسخ سازند در برابر جریانات القا شده 40

3-4 ارتباط لاگهای مورداستفاده در این مطالعه با تراوایی 40

3-4-1 ارتباط تراوایی با لاگ اشعه گاما 41

شکل (3-1) چگونگی رشد سه نوع کانی رسی در خلل و فرج مخازن هیدروکربنی (رضایی، 1380). 43

شکل (3-2) ارتباط تراوایی با لاگ اشعه گاما در چاه. A 44

3-4-2 ارتباط تراوایی با لاگ صوتی 44

شکل (3-3) ارتباط تراوایی با تخلخل حاصل از لاگ صوتی در چاه A. 45

3-4-3 ارتباط تراوایی با لاگ نوترون 45

شکل (3-4) ارتباط تراوایی با لاگ نوترون در چاه A. 47

3-4-4 ارتباط تراوایی با لاگ چگالی 47

شکل (3-5) ارتباط تراوایی با تخلخل حاصل از لاگ چگالی در چاه A. 48

3-4-5 ارتباط تراوایی با لاگ های مقاومت ویژه 48

شکل (3-6) ارتباط تراوایی با لاگ مقاومت عمیق در چاه A. 49

3-4-6 ارتباط تراوایی با تخلخل مغزه 49

فصل چهارم: ارزیابی پتروفیزیکی منطقه مورد مطالعه 51

41 مقدمه 52

42 انجام تصحیحات بر روی نمودارهای خام 52

421 آماده سازی داده ها 52

422 پردازش داده ها 53

4221 تطابق عمق نمودارهای چاه پیمایی با یکدیگر (Depth Shifting) 53

شکل (41) تطابق عمق نمودارهای DT, RHOB, NPHI با یکدیگر در چاه A 54

4222 تطابق عمق نمودارهای چاه پیمایی و مغزه (Depth matching) 54

4 2 2 3 یافتن عمق های متناظر مغزه از بین نقاط عمقی نمودارها 55

43 آنالیز پتروفیزیکی چاه A 55

44 جدول متقاطع نوترون چگالی 55

شکل (4 2) جدول متقاطع نوترون چگالی با سنگ شناسی غالباً کلسیت و دولومیت 56

45 زون بندی سازندهای کنگان و دالان در چاه A 56

453 زون 3 58

454 زون 60

455 زون D1 61

456 زون D2 62

457 زون D3 63

458 زون D4 64

46 روش به دست آوردن میانگین پارامترهای پتروفیزیکی در هر زون 66

4-7 تعیین نوع تخلخل سنگ مخزن 67

فصل پنجم: منطق فازی 68

5 1 مقدمه 68

5 2 مجموعه های فازی 69

5 3 تعاریف و اصطلاحات مجموعه های فازی 69

5-3-1- درجه عضویت (Membership grade) 69

5-3-2- تابع عضویت (Membership function) 70

شکل (5-1) انواع توابع عضویت 71

5-3-3- پشتیبان یا تکیه گاه (Support) 71

5-3-4- تقارن (Symmetry) 71

5-3-5- ارتفاع (Hight) 72

5-3-6- مرکز یا هسته (Core) 72

5-3-7- برش – 72

5-3-10- مجموعه فازی محدب (Convex) و غیرمحدب (Non Convex) 73

5-3-11- مجموعه فازی یک بعدی 74

5-3-12- اعداد فازی (Fuzzy Numbers) 74

5-3-13- اصل گسترش یا توسیع (Extension Principle) 75

5-4-اپراتورها یا عملگرهای مجموعه های فازی (Operators Fuzzy Sets) 75

5-5- منطق فازی 76

5-6-سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Inference System) 76

5-6-1- مدلسازی فازی خالص (ساده) 77

5-6-2- مدلسازی فازی تاکاگی سوگنو کانگ (TSK) 78

شکل (5-8) ساختار اصلی سیستم فازی TSK 79

5-6-3- مدلسازی فازی ممدانی (Mamdani) 79

6-تخمین تراوایی با استفاده از منطق فازی 79

شکل (5-9) تعیین نوع تابع عضویت با استفاده از داده های نمودارRHOB در چاه A. 80

شکل (5-11) جدول متقاطع تراوایی پیشبینی شده حاصل از روش منطق فازی نسبت به تراوایی مغزه درچاه A. 82

فصل ششم: آنالیز رگرسیونی 87

6-1- مقدمه 89

6-2- رگرسیون چندگانه (Multivariate Regression) 82

6-3- آنالیز رگرسیونی چندگانه (Multiple Regression Analysis) 83

6 4 تخمین تراوایی توسط روش آنالیز رگرسیونی 92

6-4-1- نرمال کردن داده ها

6-4-2- بدست آوردن رابطه تراوایی 100

جدول (6-1) داده های ورودی و خروجی و رابطه تراوایی به دست آمده از نرم افزار MINITAB. 101

شکل (6-1) جدول متقاطع تراوایی پیش بینی شده توسط روش آنالیز رگرسیونی در مقابل تراوایی واقعی در چاه A. 105

  • روشهای تعیین تراوایی
  • دانلود پایان نامه تخمین تراوایی
  • تخمین تراوایی با داده های لاگهای مختلف
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت
  • خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن
  • بررسی روشهای تعیین تراوایی و مقایسه نتایج با تراوایی مغزه
  • تراوایی مغزه
  • تخمین تراوایی با اطلاعات مغزه
  • بررسی روشهای تعیین تراوایی و مقایسه نتایج با تراوایی مغزه

چطور دانلود کنم؟