گرافیک سی پلاس پلاس c++ ماشین متحرک چراغ قرمز و حرکت بعد از سبز شدن

دسته بندی: کامپیوتر

نقاشی متحرک به زبان c++ درس گرافیک کامپوتری در رشته نرم افزار کامپیوتر

در رشته نرم افزار درس گرافیک کامپیوتری آموزش داده میشود

این فایل درس گرافیک کامپیوتری رشته نرم افزار کامپیوتر میباشد بسیار زیبا و حرفه ای

نقاشی متحرک میباشد

ارزش واقعی این فایل 80 تا 100 هزار تومان میباشد

برای انجام فایل های اختصاصی ایستا و متحرک با من تماس بگیرید

E mail: masud. ghiasy@yahoo. com

لاین آی دی: a-wp. ir

نقاشی متحرک به زبان c++ درس گرافیک کامپوتری در رشته نرم افزار کامپیوتر

در رشته نرم افزار درس گرافیک کامپیوتری آموزش داده میشود

این فایل درس گرافیک کامپیوتری رشته نرم افزار کامپیوتر میباشد بسیار زیبا و حرفه ای

نقاشی متحرک میباشد

ارزش واقعی این فایل 80 تا 100 هزار تومان میباشد

برای انجام فایل های اختصاصی ایستا و متحرک با من تماس بگیرید

E mail: masud. ghiasy@yahoo. com

لاین آی دی: a-wp. ir

  • دانلود

چطور دانلود کنم؟