بررسی دوره های خشکسالی بااستفاده ازشاخص DR وٍٍ SPI (مورد مطالعه شهر تبریز)

بررسی دوره های خشکسالی بااستفاده ازشاخص DR وٍٍ SPI (مورد مطالعه شهر تبریز)

در این تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه در یک دوره ی اماری 55 ساله برای ایستگاه شهرستان تبریز جهت تحلیل و مدلسازی بارش و محاسبه سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین کمی و تفکیک سالهای مرطوب، نرمال وخشک، از شاخص های مختلف مبتنی بر بارش استفاده شده است.

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 73 کیلوبایت

در این تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه در یک دوره ی اماری 55 ساله برای ایستگاه شهرستان تبریز جهت تحلیل و مدلسازی بارش و محاسبه سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین کمی و تفکیک سالهای مرطوب، نرمال وخشک، از شاخص های مختلف مبتنی بر بارش استفاده شده است. در بین مدلهای بارش قابل اعتماد1، بارش استاندارد شده2، که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. مدل بارش استاندارد شده به علت داشتن قابلیتهای بیشتر و محدودیت های کمتر بهتر از مدلهای دیگر تشخیص داده شده است.

مشاهدات مبتنی بر نمایه 1DR:

با استفاده از نمایه بارش قابل اعتماد، اقدام به بازساخت زمانی – مکانی خشکسالی ها و ترسالی های ایستگاه شهر تبریزمورد مطالعه گردید. معادله ی بارش قابل اعتماد به این شرح است:

DR = P1*P2*P3*…PN * (8/10)

درمعادله فوق:

DR: بارش قابل اعتماد (به میلیمتر).

8/10: ضریب ثابت معادله.

P: بارش سال مفروض (به میلیمتر)

N: تعدادمشاهدات بارش سالانه (55سال) می باشند.

مشاهدات حاصل از روش SPI: بدین منظور ابتدا داده های بارش حقیقی تبدیل به داداه های SPI گردیده که برای این کار از معادله ی ذیل استفاده شده است.

SPI = (pik -pi) / σi

  • بررسی دوره های خشکسالی
  • ترسالی
  • بارش سالانه
  • تبریز
  • شاخص های خشکسالی خشکسالی
  • مدلسازی بارش

چطور دانلود کنم؟