پایان نامه پیش بینی جمع شدگی ملات خود متراکم سیمانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پایان نامه پیش بینی جمع شدگی ملات خود متراکم سیمانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود پایان نامه کامل و آماده رشته عمران پیش بینی جمع شدگی ملات خود متراکم سیمانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: DOCX

تعداد صفحات: 121

حجم فایل: 4,546 کیلوبایت

چکیده

در سالهای اخیر به کار گیری مواد پوزولانی نظیر متاکائولن به عنوان جایگزین مناسب بخشی از سیمان مصرفی با هدف ارتقای خواص ملات سیمانی و صرفه جویی در هزینه ها بسیار گسترش یافته است. همچنین تکنولوژی نانو در سالهای اخیر تحولات شگرفی در فناوری مصالح ساختمانی بوجود آورده است به طوری که استفاده از نانو سیلیس به عنوان یکی از محصولات فناوری نانو توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. از طرفی یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار بر دوام محصولات سیمانی جمع شدگی ملات سیمان می باشد. به دلیل اهمیت زیاد ملات خود متراکم شونده و نیز نقش مواد افزودنی پوزولانی خصوصا در مقیاس نانو، در این مطالعه با استفاده توأم پوزولان متاکائولن و نانوسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، میزان جمع شدگی ملات خود متراکم مورد بررسی قرار گرفته است.

از سوی دیگر امروزه شاهد کاربرد گسترده شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات در حوزه های مختلف مهندسی عمران هستیم. از این سیستم به ویژه در مدل مطالعات آزمایشگاهی نتایج بسیار خوبی بدست آمده است. با توجه به زمان بر بودن و هزینه ی بالای مطالعات آزمایشگاهی دستیابی به یک مدل جهت پیش بینی و تخمین میزان جمع شدگی ملات خود متراکم به منظور صرفه جویی در انرژی و زمان می تواند بسیار اثر بخش باشد.

بر همین اساس در این مطالعه جهت پیش بینی میزان جمع شدگی ملات خود متراکم حاوی متاکائولن و نانوسیلیس در 3 ماه نخست، از شبکه های عصبی پس انتشار چند لایه (MLP) استفاده شده است. به منظور ساخت مدل شبکه عصبی از نتایج آزمایش جمع شدگی که شامل 24 طرح اختلاط بود، استفاده گردید. در این آزمایش متاکائولن با درصد وزنی 0، 10، 15 و 20 و نانوسیلیس با درصد وزنی 0، 1 و 2 جایگزین سیمان گردید پارامترهای ورودی شبکه شامل نسبت آب به مواد سیمانی، درصد جایگزینی متاکائولن، درصد جایگزینی نانوسیلیس می باشد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده متاکائولن، نانوسیلیس و توأم آنها موجب کاهش میزان جمع شدگی ملات خود متراکم می گردد. همچنین شبکه های عصبی در پیش بینی میزان جمع شدگی ملات خود متراکم حاوی متاکائولن و نانوسیلیس از پتانسیل خوبی برخوردارند.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات

1-1مقدمه

1-2شرح موضوع پژوهش

1-3اهمیت موضوع

1-4ساختار گزارش

فصل دوم- تاریخچه مطالعات صورت گرفته

2-1مقدمه

2-2جمع شدگی

2-2-1عوامل موثر بر جمع شدگی

2-2-2بررسی استانداردها و آیین نامه ها

2-3بتن خود متراکم (SCC)

2-4پوزولان ها

1-4-2استفاده از پوزولان متاکائولن در ملات سیمان و بتن

2-5فناوری نانو

2-5-1تولید نانو ذرات

2-6استفاده از مواد نانو در ملات سیمان و بتن

2-6-1چالش های نانو تکنولوژی در صنعت بتن

2-7نانو سیلیس

فصل سوم- آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی

1-3مقدمه

3-2تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی

3-3مبانی بیولوژیک شبکه های عصبی مصنوعی

3-3-1شکل بیولوژیکی شبکه های عصبی

3-4قابلیت های شبکه های عصبی مصنوعی

3-4-1قابلیت یادگیری

3-4-2پراکندگی اطلاعات و پردازش آنها به صورت متن

3-4-3قابلیت تعمیم دهی

3-4-4پردازش موازی

3-4-5توانایی خلاصه کردن

3-4-6قابلیت کاربردی

3-4-7مقاوم بودن

3-4-8تشخیص داده های اشتباه

3-5کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی

3-6مبانی مدل ریاضی شبکه های عصبی مصنوعی

3-6-1مدل نورون مصنوعی

3-6-2نورون با یک ورودی عددی

3-6-3نورون با یک بردار به عنوان ورودی

3-6-4توابع انتقال

3-7معماری شبکه های عصبی مصنوعی

3-8ساختارهای شبکه عصبی مصنوعی

3-9یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی

3-9-1انواع یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی

3-9-1-1یادگیری با سرپرست

3-9-1-2یادگیری تقویتی…

3-9-1-3یادگیری بی سرپرست

3-9-2قواعد یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی

3-9-2-1قانون یادگیری هب

3-9-2-2قانون یادگیری هاپفیلد

3-9-2-3قانون یادگیری پرسپترون

3-9-2-4قانون یادگیری دلتا.

3-9-2-5قانون یادگیری ویدروهوف یا حداقل میانگین مربعات (LMS)

3-9-2-6قانون یادگیری رقابتی یا کوهنن

3-9-2-7قانون یادگیری بولتزمان

3-10معرفی انواع شبکه های عصبی مصنوعی

3-10-1 شبکه های پرسپترون تک لایه و چند لایه (MLP)

3-10-2 شبکه های پس انتشار

3-10-3 شبکه های شعاع مبنا (RBF)

3-10-4 شبکه های خود سازمانده مدل کوهنن

3-10-5 شبکه های Recurrent

3-11 الگوریتم پس انتشار خطا

3-12 روش های آموزش پس انتشار

3-12-1 آموزش دسته ای کاهش شیب

3-12-2 آموزش دسته ای کاهش شیب با مومنتم

3-12-3 الگوریتم های گرادیان توأم

3-12-4 الگوریتم های شبه نیوتن

3-12-5 الگوریتم Levenberg-Marquardt

فصل چهارم- مطالعات آزمایشگاهی

4-1مقدمه

4-2مصالح مورد استفاده

4-2-1ماسه

4-2-2سیمان و متاکائولن

4-2-3نانوسیلیس.

4-2-4فوق روان کننده

4-3طرح های اختلاط

4-4روش انجام آزمایش جمع شدگی

4-4-1ترکیب ملات

4-4-2ساخت مخلوط

4-4-3قالب گیری نمونه ها

4-4-4عمل آوری و نگهداری نمونه ها

4-4-5اندازه گیری تغییرات طول نمونه ها

4-5نتایج آزمایش ها

4-6مقایسه و تحلیل نتایج

4-7بحث و تفسیر نتایج

فصل پنجم- پردازش داده ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

5-1مقدمه

5-2طراحی شبکه عصبی

5-2-1جمع آوری و آماده سازی داده ها

5-2-2انتخاب معماری شبکه

5-2-3آموزش شبکه

5-3ارزیابی کارایی شبکه عصبی

5-4مقایسه نتایج آزمایشگاهی و شبکه عصبیMLP

5-5پیش بینی جمع شدگی طرح های اختلاط جدید (نا آشنا) با استفاده از شبکه عصبی منتخب

فصل ششم- نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1مقدمه

6-2جمع بندی و نتیجه گیری

6-3 پیشنهادات

منابع و مأخذ

فهرست جداول

جدول4-1- مشخصات فیزیکی سیمان تیپ2

جدول4-2- خواص فیزیکی متاکائولن

جدول4-3- ترکیب شیمیایی سیمان و متاکائولن

جدول4-4- خواص فیزیکی نانوسیلیس

جدول4-5- مشخصات فوق روان کننده

جدول4-6- جزئیات طرح های اختلاط

جدول4-7- میزان جمع شدگی نهایی (98 روزه) طرح های اختلاط

جدول5-1- مقایسه نتایج شبکه های طراحی شده با معماری های مختلف

  • پایان نامه عمران
  • پایان نامه سیمان
  • پروژه عمران و سازه
  • پایان نامه اماده سازه

چطور دانلود کنم؟