یافتن المانهای تقویت کننده های امیتر و کلکتور مشترک برای رسیدن به بهره خواسته شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دسته بندی: فنی و مهندسی

  • در این گزارش به تشریح طراحی المانهای یک ترانزیستور با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای رسیدن به یک بهره مشخص خواهیم پرداخت.

در بسیاری از اوقات نیاز است که برای داشتن یک بهره (ولتاژ یا جریان) به طراحی تک تک المانهای مدار پرداخت، که این کار یک کار وقت گیر میباشد که نیاز به حل چند معادله وچند مجهول است. که برای رفع این مشکل در این پروژه از یک الگوریتم پر کاربرد به نام الگوریتم ژنتیک، برای طراحی المانهای مداری استفاده شده است.

  • المانهایی که در این پروژه طراحی می شوند عبارتند از: R 1 ، R 2 ، RC، RE و Vcc

این پروژه قادر است المانهای امیتر مشترک و کلکتور مشترک برای رسیدن به یک بهره دلخواه را طراحی کند.

  • دانلود

چطور دانلود کنم؟