پایان نامه شایستگی مدیران واحدهای تولید

پایان نامه شایستگی مدیران واحدهای تولید

پروژه شایستگی مدیران واحدهای تولید، دانلود پروژه شایستگی مدیران واحدهای تولید، دانلود رایگان پروژه شایستگی مدیران واحدهای تولید، تحقیق شایستگی مدیران واحدهای تولید، مقاله شایستگی مدیران واحدهای تولید، پایان نامه شایستگی مدیران واحدهای تولید، دانلود پایان نامه شایستگی مدیران واحدهای تولید،

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل: 281 کیلوبایت

پروژه شایستگی مدیران واحدهای تولید

مقدمه

زندگی سازمانی هر روز با شتابی افزونتر از دیروز در گذر است و پوشیده نیست که این شتاب تغییر و تحولات به روز سازمانی و منابع انسانی را می طلبد تا بتواند جوابگوی نیازهای سازمانی باشد. در این میان انسان عنصر اصلی و اساسی همگانی با این شتاب و همچنین بوجود آورنده و هدایت کننده آن است. در حقیقت اگر این عنصر ضروری از حرکت بایستد. کل تغییر و تحولات از حرکت و بهبود باز خواهند ماند. پس برای ایجاد، هدایت و نتیجه گیری سودمند از جریان تغییر و تحول نیاز به منابع انسانی پویا، منعطف، یادگیرنده، کوشا، نوآور، تونا و دانا داریم. [اصول سرپرستی سازمان، سید رسول موسویان، پاییز 1386]

با توجه به نقش انسان در دهه های اخیر اهمیت مدیر به عنوان رهبری هدایتگر در عرصه سازمان های پیشرو بر کسی پوشیده نیست و بکارگیری نظام های موثر در جهت انتخاب و انتصاب این مدیران و ارزیابی قابلیتهای مدیریتی آنها برای ارائه الگوی برای نظام شایسته سالار از جایگاه مهم و ویژه ای برخوردار می باشد. و در فرایند انتخاب شایسته ها می بایست ضابطه مداری جای رابطه مداری بگیرد و انتخاب هدایت کنندگان و رهبران سازمانها براساس اصول حاکم بر سازمانهای شایسته سالاری صورت گیرد. مطالعه و شناسایی اصول شایسته سالاری در انتخاب مدیران و انتخاب آ نها بر اساس این اصول از گامهای اساسی و ضروری جهت استقرار نظام شایسته سالاری در هر سازمانی می باشد. در این راستا، پروژه حاضر به بررسی اصول شایسته سالاری در مدیریت می پردازد. اصلی که بکارگیری آنها منجر به بهبود مدیریت و اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور به عنوان پیش نیاز توسعه خواهد گردید.

بحث پیرامون نظام شایسته سالاری و فرآیند آن و اصول و روشهای استقرار آن در هر جامعه ای که خواهان بهبود مستمر است، ضروری می باشد. اصولا اگر نظام مدیریتی حاکم بر سازمانها از شایستگی کافی بر خوردار باشد موجب تحقق اهداف سازمان و جامعه و جلوگیری از اتلاف منابع خواهد شد.

در این پژوهش، بعد از بررسی کوتاهی در مورد مفهوم شایستگی و شایسته سالاری در نظام مدیریتی به اصلی یعنی تعیین اصول حاکم بر نظام مدیریتی شایسته ساللار می پردازیم. چنانکه این چارچوب اطلاعاتی از اصول شایستگی را بدست آوریم. می توان بواسطه آن الگوهای اصولی برای نظام مدیریتی تبیین و مشخص کرد. که این امر باعث استقرار نظام مدیریت مبتنی بر شایسته سالاری و حذف رابطه مداری در انتخاب مدیران می گردد.

وضعیت سازمانی و منطق حاکم بر آن ایجاب می کند که از هر کسی و از هر چیزی بدرستی و متناسب با موقعیت، حداکثر استفاده بهینه بعمل آید. چنین مفروضه ای درباره نیروی انسانی بصورت قرار گرفتن شایسته ترین فرد در مناسبترین موقعیت شغلی) شایسته ترین مدیر (مطرح می شود. [اصول سرپرستی، سیده جمیله مدرسی، چاپ اول 1386]

شایسته سالاری، بخصوص در ترفیع یا انتصاب به مشاغل مدیریتی با توجه به اهمیت و تاثیر غیرقابل انکار آن بر بقا و توسعه سازمان از سویی و حساسیت برانگیزی آن در بین کارکنان از سوی دیگر صبغه ای متفاوت اهمیتی چند برابر می یابد. اهمیت و ضرورت تعیین اصول شایسته سالاری را در جهت استقرار نظام شایسته سالار، می توان در مزایایی که دارد جستجو نمود که از جمله آنها افزایش اثر بخشی فرد و سازمان، ارتقای رضایت بخشی، احساس تعلق کارکنان به سازمان، ایجاد انگیزه تلاش بیشتر، بهبود و ارتقای سطح عملکرد، شناخت و پرورش و بکارگیری درست استعدادها، بهره وری فرد، بهره وری سازمان و در نهایت بهره وری جامعه می باشد.

برای برخورداری از چنین مزایایی منطقی است که نظام شایسته سالاری در سازمانها نهادینه شود و در مراحل فرآیند مدیریت، نیروی انسانی، شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته پردازی، بطور کامل در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی در سطح خرد و اهداف انسانی و اجتماعی در سطح کلان بکار گرفته شود. [اصول سرپرستی، مدرسی 1386].

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه

1-1 بیان مسئله تحقیق

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

1-3 اهداف تحقیق

1-4 روش تحقیق

1-5 محدوده زمانی و مکانی تحقیق

1-6 محدودیت های تحقیق

فصل دوم- پیشینه تحقیق (مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق)

مقدمه

2-1 فرایند طراحی برنامه های آموزش مدیران

2-1-1 تعیین مدل شایستگی مدیران

2-1-2 تشخیص نیازهای آموزشی مدیران

2-1-3 شناسایی و اجرای برنامه های توسعه مدیریت

2-2 عوامل برنامه ریزی نیروی انسانی توسط مدیران در واحد تولیدی

2-3 مدل اصلی برنامه ریزی نیروی انسانی در واحد تولیدی

2-4 نظارت و کنترل

2-5 ارکان اساسی در مدیریت ایمنی واحد تولید

2-5-1 انسانها (People)

2-5-2 تجهیزات (Equipment)

2-5-3 مواد (Material)

2-5-4 محیط زیست (Environment)

2-5-4-1 شرایط ناایمن در واحد تولید

2-5-4-2 اعمال ناایمن در واحد تولید

2-5-5 حادثه (Accident)

2-5-6 رویداد (Incident)

2-6 مراحل کنترلی جهت جلوگیری از بروز حادثه در واحد تولید

2-7 پیش بینی های قبل از وقوع حادثه در واحد تولید

2-8 کنترل در زمان حادثه در واحد تولید

2-9 کنترل بعد از وقوع حادثه در واحد تولید

2-10 قانون علتهای چندگانه ی واحد تولید

2-10-1 Multiple causes principle

2-10-2 تغییر (Change)

2-10-2-1 تغییرات اداری (Administrative change)

2-10-2-2 تغییرات سازمانی (Organizational change)

2-10-2-3 تغییرات فنی (Technical change)

2-11 انواع تغییرات توسط مدیران در واحد تولید (Types of change)

2-12 فرآیند تغییر (The process change)

2-13 خطاهای انسانی در واحد تولید

2-14 مدیریت مخاطرات (Risk management)

2-14-1 خطر (Hazard)

2-14-2 ریسک (Risk)

2-15 انواع مخاطرات

2-15-1 مخاطرات اولیه

2-15-2 مخاطرات ثانویه

2-15-3 مخاطرات مهم

2-16 مخاطرات احتمالی و اثرات آن

2-17 تجزیه و تحلیل مخاطرات با دیدگاه «HSE»

2-18 تجزیه و تحلیل ریسک

2-19 روشهای سیستماتیک شناسایی

2-20 ارزیابی ریسک

2-21 کنترل مخاطرات

2-22 تامین مالی مخاطرات

2-23 فرایند مدیریت مخاطرات

2-24 نتیجه گیری

2-25 نگرشی به استقرار سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت

2-26 معرفی اجمالی سه سیستم ISO 9001‐ISO 14001‐ OHSAS 18001

2-26-1 ISO 9001: 2000 40

2-26-2 ISO 14001: 1996

2-26-3 OHSAS 18001: 1999

2-27 نکات مشترک بین سه سیستم

2-27-1 اشتراک مربوط به تفکر بهبود مستمر و چرخه دمینگ (PDCA)

2-27-2 اشتراک در دامنه کاربرد

2-27-3 اشتراک مربوط به مدون بودن

2-27-4 اشتراک مربوط به رویکرد فرآیندی

2-28 نتیجه گیری

فصل سوم- روش شناسی تحقیق

3-1 روش تحقیق

3-2 جامعه آماری تحقیق

3-3 نمونه و روش نمونه گیری

3-4 ابزار اندازه گیری

3-5 چگونگی تحلیل داده ها (روش آماری)

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

4-1 مقایسه مدیران در واحد تولید

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

انتقادات

منابع:

منابع لاتین:

فهرست جداول

جدول 2-1

جدول 2-2

جدول 4-1

جدول 4-2

جدول 4-3

فهرست نمودارها

نمودار 2-1

نمودار 2-2

نمودار 4-1

  • دانلود طرح توجیهی
  • دانلود کار آفرینی ماهی قزل آلا
  • دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا
  • طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا سال 95
  • طرح توجیهی پرورش ماهی با ظرفیت 50 تن در سال
  • دانلود طرح توجیهی پرورش ماهی
  • ماهی قزل آلا
  • پرورش ماهی سد دره حیدر

چطور دانلود کنم؟