بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

در این فایل بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 173 کیلوبایت

بخشی از متن اصلی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 86-85 می باشد.

روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش آموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند

جهت اندازه گیری داده ها از پرسشنامه ها سازگاری سینها و سینگ (1993) که شامل 60 سؤال که حوزه های عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان دبیرستانی را می سنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یک ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و کنترل پس آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و کواریانس) استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری کل شرکت کنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانش آموزان پایه اول و دوم می باشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف متغیرها (مفهومی و عملیاتی)

تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

تعریف نظری سازگاری

تعریف عملیاتی سازگاری

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن

تعریف سازگاری

عوامل موثربرسازگاری

انواع سازگاری

روشها یا اشکال سازگاری

ملاکهای سازگاری مطلوب

ویژگیهای افراد سازگار

بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل

نظریه تحلیل رفتار متقابل

مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل

الگوی حالات نفسانی

موقعیت های روانی و طرحهای زندگی

آسیب شناسی روانی

الف: آسیب شناسی ساختی

ب: آسیب شناسی کارکردی

هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل

مشاوره و درمان

الف: تحلیل درمان ساختار

ب: تحلیل درمان تبادلها

ارزشهای مشاوره گروهی

جمع بندی مطالب

بخش سوم: مروری برپیشینه تحقیق

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور

مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور

تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

نمونه و روش نمونه گیری

ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن

پرسشنامه سینهاوسینگ

پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ

روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ

روش تجزیه و تحلیل داده ها

شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش

گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه های تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها

فرضیه اصلی

فرضیه فرعی اول

فرضیه فرعی دوم

فرضیه فرعی سوم

فرضیه فرعی چهارم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

یافته های پژوهش

الف: نتایج حاصل از توصیف داده ها

ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها

پیشنهادات تحقیق

الف- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش

ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی

محدودیتها

منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت docx (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات: 100

  • پایان نامه رشته روانشناسی
  • تحقیق پیرامون مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل
  • سازگاری
  • نظری سازگاری
  • دانلود مقاله تأثیر مشاوره گروهی
  • آسیب شناسی
  • پایان نامه پیرامون تأثیر مشاوره گروهی
  • تحقیق تأثیر مشاوره گروهی

چطور دانلود کنم؟