راهکارها وعوامل موفقیت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی

دسته بندی: کسب درآمد

اکثر محققان در امور اقتصادی بر این عقیده اند که فعالیتهای اقتصادی با تمام مزایایش عرصه مبارزه ای جدی بوده لذا، آگاهی و شناخت اصول پایه ای و حیاتی تاثیرگذار بر روند مثبت فعالیتهای اقتصادی نه تنها به عنوان یک ضرورت برای تجارت مطرح میباشد بلکه برای نیل به موفقیت در امور تجاری و اقتصادی از اولویت برخوردار می باشد.

گرچه عوامل موثر در موفقیت امور ذیربط در مجموع الگوی مناسبی جهت راه اندازی یا گسترش فعالیت اقتصادی را فراهم می آورد اما به کار گرفتن صحیح این اصول در شرایط و موقعیتهای مناسب، کار چندان ساده ای نیست که استفاده صحیح و به جا از عوامل موثر در موفقیت اجتماعی و اقتصادی سازمانها در عرصه اقتصادی و سیاسی نقش به سزایی دارد.

امروزه همکاریهای کلیه سازمانها و سرمایه گذاریهای مشترک آنها بعنوان مهمترین ابزار موفقیت مدیران برای بهبود رقابت پذیری در بازار اقتصادی به ویژه در محیطهای پیچیده و آشفته امری ضروری محسوب می شود.

برخی از تحقیقات در زمینه موفقیت همکاریهای بین سازمانی و در جهت کمک به شناخت مشکلات مرتبط با موفقیت قابل طرح می باشد. بررسی

عوامل کلیدی مدیریت و موفقیت آن حائز اهمیت می باشد. از طرفی این تحقیقات مربوط به محیطهایی می شود که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها متفاوت بوده بنابراین، به هنگام بهره برداری از این یافته ها می بایستی سعی نمود که این نتایج را در محیط بومی خود آزمایش شوند.

موفقیت چیست؟

موفقیت در سازمانها و فعالیتهای اقتصادی به موارد گوناگونی بستگی داشته که مهمترین آن شانس و اقبال میباشد. موفقیت امری کاملا حساب شده بوده و می توان آن را با معیارهای صحیحی بیان نمود. شناخت کافی از این موضوع میتواند به مقدار زیادی افراد را برای رسیدن به موفقیت یاری نمایند. از طرفی موفقیت بسراغ افرادی می رود که از آگاهی، متقاعدسازی و قدرت اجرایی موجود خویش بتوانند به نفع سازمانها استفاده نمایند به عبارت دیگر:

موفقیت =آگاهی + متقاعد سازی + قدرت می باشد که باید آموخت چگونه با بکاربردن این قوانین تعیین کننده در زندگی و شغل از آن استفاده نمود. برای رسیدن به موفقیت باید به شاخصهای زیر توجه نمود.

  • عوامل موفقیت
  • موفیت
  • راهکارها

چطور دانلود کنم؟