سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و عوامل موثر بر آن

دسته: پژوهش ها

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 237 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 140

دانلود پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و عوامل موثر بر آن

فهرست مطالب

فصل اول 1

کلیات پژوهش 1

1/1 مقدمه: 2

2/1 طرح مساله: 3

3/1 اهمیت و ضرورت تحقیق 5

4/1 اهداف تحقیق 7

فصل دوم 8

مبانی نظری تحقیق 8

1/2 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی 9

2/2- پیشینه تحقیق 11

ا1/ 2/2 -بیشینه پژوهش های داخلی 12

2/ 2/2- نقد و بررسی پیشینه های داخلی 27

3/2/2- پیشینیه پژوهش های خارجی: 27

4/ 2/2 نقد وبررسی پیشینه های خارجی 39

3/2 مبانی نظری تحقیق 40

1/ 3/2 نظریه تسری ( spill over theory) 41

2/ 3/2 نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E. A. lock 42

3/ 3/2 نظریه مبادله 43

4/3/2 نظریه نیازها 45

4/2 چهارچوب نظری تحقیق 48

5/2 مدل تئوریکی تحقیق: 50

فصل سوم 51

روش تحقیق 51

3/1 مقدمه 52

2/3روش تحقیق: 53

1/2/3: پرسش آغازی: 54

2/2/3 مطالعات مقدماتی و اکتشافی: 54

3/2/3 طرح نظری مسئله تحقیق: 55

4/2/3 ساخت و ارائه مدل تئوریک: 57

5/2/3 تبدل نظریه ها به فرضیه ها: 57

6/2/3 تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها: 59

7/2/3 تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها 61

8/2/3 آزمون مقدماتی 66

3/3 جامعه آماری 67

1 /3/3حجم نمونه: 67

فصل چهارم 71

یافته های پژوهش 71

*تحلیل جداول توزیع فراوانی 72

جدول و نمودار 1-4: توزیع پاسخگویان برحسب جنس 73

جدول و نمودار 2-4: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی 74

جدول و نمودار 3-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی 75

جدول و نمودار 4-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل 76

جدول و نمودار 5-4: توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سکونت 77

جدول و نمودار 6-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر 78

جدول و نمودار 7-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر 79

جدول و نمودار 8-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر 80

جدول و نمودار 9-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر 81

جدول و نمودار 10-4: توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالکیت منزل 82

جدول و نمودار 11-4: توزیع پاسخگویان برحسب سن 83

جدول و نمودار 12-4: توزیع پاسخگویان برحسب معدل 84

جدول و نمودار 13-4: توزیع پاسخگویان برحسب ترم 85

جدول و نمودار 14-4: توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده 86

جدول و نمودار 15-4: توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده 87

*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه 88

جدول و نمودار 16-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس 89

جدول و نمودار 17-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری90

جدول و نمودار 18-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه 91

جدول و نمودار 19-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی 92

جدول و نمودار 20-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل

93

جدول و نمودار 21-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی 95

جدول و نمودار 22-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو 96

جدول و نمودار 23-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه 97

جدول و نمودار 24-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف 98

جدول و نمودار 25-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی 99

*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه 100

جدول 26-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی 101

جدول 27-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو 102

جدول 28-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه 103

جدول 29-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف 104

جدول 30-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی 105

*تحلیل رابطه متغیر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغیرهای زمینه ای دو مقوله ای 106

جدول 31-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس 107

جدول 32-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی 108

جدول 33-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی 109

جدول 34-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سکونت 110

تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه ای چند مقوله ای 111

جدول 35-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی 112

جدول 36-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل 114

جدول 37-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر 115

جدول 38-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر 116

جدول 39-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر 117

جدول 40-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر118

جدول 41-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالکیت منزل 119

فصل پنجم 120

خلاصه و نتیجه گیری 120

منابع و ماخذ 128

پرسشنامه 130

 • دانلود مقاله
 • دانلود پروژه
 • دانلود فایل
 • سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و عوامل موثر بر آن
 • دانلود آهنگ
 • مدیریت
 • سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و عوامل موثر بر آن
 • دانلود پاورپوینت
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود نمونه سوالات
 • دانلود سریال

چطور دانلود کنم؟