پایان نامه رشته مدیریت بررسی معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام

پایان نامه رشته مدیریت بررسی معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی معیارهای شایستگی مدیریت وویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 216

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه

شاید بتوان گفت که هیچ امری در زندگی انسان و پیشبرد اهداف او نمی تواند نقش رهبری و مدیریت را داشته باشد.

اهمیت رهبری و مدیریت و تاثیر بسیار آن در سازندگی جوامع انسانی و پیشرفت کشورهای جهان، امروزه بیش از هر زمان دیگر به اثبات رسیده است و این حقیقت به تجربه نیز درآمده است که در میان جوامع انسانی امروز، آن جامعه ای توانسته است به رشد و توسعه و پیشرفت بیشتر و بهتری دسته یابد که از نعمت وجود رهبری لایق تر، و مدیرانی داناتر برخوردار باشد، تاریخ نیز با نمونه ها و شواهدی که در این زمینه ارائه داده است، این تحقیقت را تائید نموده، چون بسیار دیده شده است که جامعه ای یا کشوری که بعلت سوء رهبری و مدیریت، رو به زوال و نابودی کشیده می شده، و می رفته است تا دیگر اثری از آن بجای نماند، هنگامیکه به برکت یک انقلاب و یا بر اثر عوامل دیگری، شبکه رهبری و مدیریت این جامعه تغییر می کند، بدون آنکه هیچ عامل دیگری دخالت داشته باشد، همین جامعه بر اثر رهبریهای درست و حسن انجام امور توسط آن مدیران، دراندک زمانی آثار زوالش از بین رفته و همیکن شمور رو به اضمحلا، بسرعت رو به رشد و توسعه می رود و از نابودی حتمی نجام می یابد. توجه به عملکردهای مدیریت در سالهای اخیر گویای این واقعیت است که جوامع سعی در ایجاد هماهنگی در سازمانهای خود می نمایند. و برای رسیدن به این منظور از دست آوردهای مختلف مدیریت بهره می جویند

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

1- مقدمه

2- معرفی موضوع تحقیق

3- اهمیت تحقیق

4- انگیزه و هدف از تحقیق

5- روش تحقیق

6- موانع و مشکلات تحقیق

فصل دوم: ضرورت شناخت انسان و رهبری از دیدگاه اسلام

1- طرح بحث

2- ضرورت شناخت انسان از دیدگاه اسلام و قرآن

3- ضرورت شناخت رهبری و مدیریت برای انسان

4- تحلیلی از رهبری و مدیریت در اسلام

فصل سوم: ضرورت شناخت سازمان از دیدگاه اسلام

1- سازمان چیست؟

2- فلسفه وجودی سازمانها

3- مفهوم اسلامی سازمان

فصل چهارم: سیر تحول مدیریت در تاریخ زندگی انسان

1- رهبری و مدیریت در جوامع باستانی

2- نگرش بر جنبش مدیریت عملی

3- بررسی مکاتب و تئوریهای مدیریت

فصل پنجم: بررسی معیارهای شایستگی مدیریت از دیدگاه اسلام

1- طرح بحث

2- معرفی معیارها

الف – تعهد

ب- تخصص

ج – کفایت

فصل ششم: بررسی شرایط و اوصاف یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام

الف) طرح بحث

1- اشراف مدیر

2- قدرت مدیر

3- قاطعیت مدیر

4- مدیر مجری قانون

5- کار امروز را به فردا نیداختن مدیر

6- ایجاد جو تشویق و تنبیه

ب) معرفی عوامل موثر در موفقیت مدیر

1- اختیار

2- اعتماد به نفس

3- تنظیم وقت و تقسیم کار

4- ایجاد روابط صمیمانه انسانی

5- گذشته نگری

6- آینده نگری

7- ابهام زدائی

منابع و مآخذ

چطور دانلود کنم؟