پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی

پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 186 صفحه می باشد.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: تحقیق در ارتباطات اجتماعی

چکیده

در سال های اخیر انواع مختلف سازمان ها، چه بزرگ و چه کوچک، پی به اهمیت رضایت مشتری (مخاطبان) برده اند. چرا که حفظ مشتری های موجود نسبت به جذب مشتری های جدید هزینه کمتری دارد.

امروزه برای بسیاری از سازمان های فعال در بخش عمومی، رضایت مشتری، معیاری برای موفقیت است.

سازمان ها در بخش عمومی جهت نمایش دادن تعهد خود برای خدمت به مشتری، منشور مشتری مداری را به کار گرفته اند و بیانیه مأموریت آنها شامل جلب رضایت و افزایش خشنودی مشتری ها شده است.

در تعریف رضایت مخاطب (مشتری) باید گفت: رضایت مشتری همان درک و احساس مشتری هاست که عرضه کننده به ارضای آن پرداخته یا حتی از آن نیز فراتر رفته است.

پارامتر شخصیتی یک سازمان حاصل همان روح حاکم بر نیروی مغز افزاری (مدیران، کارشناسان و دیگر نیروهای انسانی) و علت اصلی رفتارهای سازمانی است. شخصیتی که به واسطه آن سازمان اعمالی را از خود بروز می دهد و در ذهن مراجعان تصاویری معین می سازد. امر بدیهی است که این شخصیت مانند دیگر شخصیت ها در خلاء مفهومی ندارد و صرفاً در ارتباط با دیگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ارتباط و معنی پیدا می کند.

در بسیاری از موارد بی توجهی به مشتریان یا به دیده تحقیر به آنان نگریستن، ربطی به مقررات سازمانی ندارد، بلکه به جهت نواقص موجود در روانشناسی روابط است که باعث ظهور مشکلاتی می شود.

رضایت مشتری تفکری است که در ذهن مشتریان هنگام برآوردن نیازهایشان در طی تولید و مصرف نسبت به شرکت یا سازمانی ایجاد می شود.

فهم این مطلب که رضایت مشتری در چیست، می تواند به هر شرکت یا سازمانی کمک کند تا تمام توان خود را جهت به کارگیری نیروها و ابزارهای لازم برای خدمات رسانی مطلوب به مشتریان استفاده کنند. یکی از وظایف اصلی شرکت ها و سازمان های خدماتی، برنامه ریزی جهت ارزیابی رضایت مخاطبان خود است. به طور کلی می توان مهمترین اهدافی که توسط یک برنامه ریز مورد توجه قرار می گیرد را در موارد زیر خلاصه کرد:

– فهم انتظارات و نیازمندیهای مخاطبان

– پی بردن به نحوی جلب رضایت مخاطبان از سوی شرکت های رقیب

– گسترش خدمات و ایجاد استانداردهای لازم

– تعیین اولویت و تقدم کارها در ارایه خدمات مطلوبتر به مشتریان

امروزه سازمان ها بسیار علاقه مند به حفظ مشتریان خود هستند. آنها با سنجش رضایت مخاطبانشان می خواهند بدانند سازمانشان چقدر در ارائه تولیدات یا خدمات رسانی موفق عمل می کنند، رضایت مشتری (مخاطب) یک مفهوم مبهم و انتزاعی است و ظهور حقیقی وضعیت رضایت از شخصی به شخص دیگر و از خدماتی به خدمات دیگر متفاوت است. وضعیت رضایت بستگی به تعداد متغییرهای روحی، روانی و فیزیکی دارد.

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت تعهدات و خدماتش، یک سازمان چندجانبه فرابخشی است. از یک سو شمول خدمات آن با مردم در ارتباط است و از سوی دیگر نوع وظایف آن با نظام اشتغال، توسعه و امنیت در هم تنیده شده است.

این جایگاه خدماتی، اجتماعی و اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، موجب می شود تا این سازمان تلاش کند، رضایتمندی طیف گسترده 29 میلیون نفری مخاطبان خود را که به نوعی با آنها در ارتباط است، فراهم سازد.

از طرف دیگر اداره سازمان تأمین اجتماعی از طریق پرداخت حق بیمه ها از سوی سه گروه کارفرمایان، کارگران و دولت تأمین می شود. کارفرمایان با پرداخت نزدیک به 90 درصد این حق بیمه ها، نقش اساسی در اداره صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد امنیت اقتصادی، شغلی و روانی برای نیروهای مولد بر عهده دارند، به همین سبب کسب رضایتمندی این دسته از افرد برای سازمانی که بیشترین منبع دارایی اش را متعلق به آنان می داند، امری ضروری می نماید.

ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان فرایندی طولانی دارد که از مرحله تأسیس کارگاه شروع و به طور مستمر با پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش و ارسال لیست کارگران ادامه

می­یابد؛ ارتباطی که با مراجعه حضوری کارفرما یا نماینده وی و یا رابطان بیمه ای معرفی شده از سوی آنان، در شعب تامین اجتماعی عمدتاً به صورت ارتباطات میان فردی صورت می­گیرد.

با عنایت به اهمیت و جایگاه کارفرمایان در اقتصاد سازمان تأمین اجتماعی، این سؤال مطرح می شود که آیا کارفرمایان به عنوان بخش مهمی از مراجعه کنندگان به شعب تأمین اجتماعی، از نحوه تعاملات ارتباطی، بخصوص ارتباطات انسانی (میان فردی) کارکنان آنجا رضایت دارند؟ این تحقیق بر آن است تا با اندازه گیری برخی از شاخص های ارتباطات انسانی (از جمله ارتباطات کلامی و غیرکلامی)، میزان رضایتمندی کارفرمایان از نحوه ارتباطات انسانی (میان فردی) کارکنان شعب سطح تهران را در سال 88 مورد سنجش قرار دهد.

این مطالعه به بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان یا نمایندگان آنها که به 32 شعبه مستقر در سطح تهران بزرگ مراجعه می کنند، می پردازد. جامعه آماری این تحقیق کارفرمایان 137 هزار و 838 کارگاهی (اعم از کارگاه های خدماتی، تولیدی، آموزشی و پیمانکاران) است که کارفرمایان این کارگاه ها لیست اسامی کارکنان و حق بیمه آنها را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند.

واژه های کلیدی: ارتباط، رضایت مشتری، مهارت اجتماعی، رفتار سازمانی، روابط انسانی، ارباب رجوع

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات طرح

مقدمه 2

1ـ1 بیان مسئله 3

1ـ2 اهمیت موضوع تحقیق 6

1ـ3 اهداف تحقیق 7

1ـ4 سئوالات تحقیق 8

1ـ5 فرضیه های تحقیق 9

1ـ6 تعاریف واژه ها 10

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه 13

بخش اول ارتباط 14

2ـ1 ارتباط چیست؟ 15

2ـ2 عناصر ارتباط 19

2ـ3 ویژگی های ارتباط 20

2ـ4 وظایف ارتباطات 21

2ـ5 تقسیم بندی انواع ارتباط 22

2ـ6 فرآیند ارتباط 26

2ـ7 مدل های ارتباطی 28

2ـ8 اهداف برقراری ارتباط 30

2ـ9 ارتباطات به عنوان رفتار، آموختنی است 32

2ـ10 عوامل موثر بر رفتارهای ارتباطی 35

2ـ11 ارتباط موثر 42

2ـ12 موانع برقراری ارتباط 43

2ـ13 ارتباطات میان فردی 44

2ـ14 اثر بخشی در ارتباطات میان فردی 45

2ـ15 ویژگی های اثر بخشی ارتباطات میان فردی 45

2ـ16 مفاهیم اساسی ارتباطات میان فردی 46

2ـ17 اعتبار یا مشروعیت در ارتباطات میان فردی 48

2ـ18 انواع اعتبار 48

2ـ19 عوامل موثر بر افزایش اعتبار در ارتباطات میان فردی 49

2ـ20 مهارت های اساسی در برقراری ارتباطات انسانی 51

2ـ21 ارتباط کلامی 56

2ـ22 ریشه های زبان انسان 58

2ـ23 یادگیری زبان و نمادها 59

2ـ24 ویژگی های مشترک زبان ها 60

2ـ25 مفهوم معنا 60

2ـ26 کاربردهای زبان 61

2ـ27 تحریف زبان 62

2ـ28 روش هایی برای تاثیرگذاری مطلوب در ارتباط کلامی 63

2ـ29 ارتباط غیرکلامی 65

2ـ30 انواع ارتباطات غیر کلامی 65

2ـ31 زبان بدن 65

2ـ32 ژست ها 65

2ـ33 مصورها 66

2ـ34 نمایش های عاطفی 67

2ـ35 منظم کننده ها 67

2ـ36 تعدیل گرها 67

2ـ37 طرز قرار گرفتن، راه رفتن و ایستادن 67

2ـ38 چهره و چشم ها 68

2ـ39 کانال های باز و بسته 69

2ـ40 صداهای آوایی (شبه اصوات) 70

2ـ41 فضا (مجاورت) 71

2ـ42 فاصله ها یا حریم ها 72

2ـ43 فضا و فرهنگ ها 74

2ـ44 تماس (لمس) 74

2ـ45 اکولوژی گروه کوچک 75

2ـ46 زمان 76

2ـ47 شامه 78

2ـ48 زیبایی شناسی 80

2ـ49 مشخصات فیزیکی 82

2ـ50 مصنوعات 83

2ـ51 کارکردهای ارتباط غیرکلامی 86

2ـ52 عملکرد ارتباطات غیرکلامی 87

2ـ53 مهارت های اجتماعی 88

2ـ54 مولفه های مهارت اجتماعی 88

2ـ55 نمونه هایی از مهارت های اجتماعی 89

2ـ56 تقویت کننده های کلامی 89

2ـ57 تقویت کنندهای غیرکلامی 90

2ـ58 روابط انسانی 91

2ـ59 انواع برخوردهای ارتباطی 92

2ـ60 ارتباط در سازمانها 94

2ـ61 عوامل ایجاد ارتباط در سازمان 94

2ـ62 انواع ارتباطات در یک سازمان 95

2ـ63 راهکارهای بهبود ارتباطات در یک سازمان 96

2ـ64 سبک های ارتباط اداری 98

2ـ65 چارچوب نظری 100

2ـ66 روابط میان فردی در دهکده جهانی 100

2ـ67 نظریه نفوذ اجتماعی 100

2ـ68 نظریه تقلیل یا کاهش بی ثباتی 101

2ـ69 نظریه تخطی های مورد انتظار 101

2ـ70 نظریه فریبکاری میان فردی 101

2ـ71 نظریه تعامل گرائی نمادین 102

2ـ72 نظریه سلسله مراتب نیازها 102

بخش دوم: رضایت مندی مخاطبان 104

2ـ73 رضایتمندی مخاطبان 105

2ـ74 کیفیت خدمات 107

2ـ75 عوامل موثر در رضایت مخاطبان 108

2ـ76 الگوهای ارائه شده در زمینه اندازه گیری کیفیت خدمات 110

2ـ77 الگوی کانو 110

2ـ78 الگوی عملکرد خدمت 111

2ـ79 ویژگی های ده گانه کیفیت خدمات 112

2ـ80 مهمترین ویژگی های خدمات 112

2ـ81 رضایت مشتری 113

2ـ82 تئوری شکاف های خدمت 114

2ـ83 مدل شکل گیری رضایتمندی مشتری 115

2ـ84 رضایت مشتری در بخش خدمات 116

2ـ85 نحوه برخورد با مشتری 116

2ـ86 اصول عملیاتی در مواجهه با مشتری 117

2ـ87 اهمیت تکریم ارباب رجوع 118

2ـ88 مدیریت کیفیت جامع 119

بخش سوم: تامین اجتماعی 121

2ـ89 تاریخچه شکل گیری تامین اجتماعی 122

2ـ90 روند شکل گیری تامین اجتماعی در ایران 127

2ـ91 جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 133

2ـ92 تعداد کارگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 133

2ـ93 خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی 133

2ـ94 خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی 133

2ـ95 خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی 134

2ـ96 منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی 135

2ـ97 سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی 136

2ـ98 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 136

2ـ99 بانک رفاه کارگران 137

2ـ100 شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران 137

2ـ101 ساختار نظام های مالی بیمه های اجتماعی 138

2ـ102 روش جاری 138

2ـ103 روش اندوخته گذاری 139

2ـ104 نظام چند رکنی 140

2ـ105 ساختار نظام مالی سازمان تامین اجتماعی 141

2ـ106 حقوق و تکالیف کارفرما در مقررات تامین اجتماعی 142

2ـ107 پیشینه تحقیق 145

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه 149

3ـ1 روش تحقیق 149

3ـ2 جامعه آماری و حجم نمونه 151

3ـ3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 152

3ـ4 قلمرو مکانی تحقیق 152

3ـ5 قلمرو زمانی تحقیق 152

پایایی و روایی تحقیق 152

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه 155

4ـ1 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 155

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5ـ1 خلاصه یافته ها و نتیجه گیری 165

5ـ2 پیشنهادات 167

5ـ3 محدودیت و موانع 169

پیوست ها 170

فهرست منابع و ماخذ 181

چکیده انگلیسی 182

چکیده:

موضوع اصلی این پژوهش میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی تهران است. در این تحقیق 6 سوال و فرضیه با استفاده از آزمون های آماری و جداول یک و دو بعدی مورد سنجش قرار گرفته است. روش اصلی این تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. 16 شعبه به صورت نمونه گیری تصادفی از قسمت های شمال، جنوب، شرق، غرب ومرکز تهران انتخاب شده و با استفاده از فرمول کوکران 400 پرسشنامه در بین کارفرمایان مراجعه کننده به این 16 شعبه توزیع شد. پس از جمع آوری این اطلاعات و

بهره گیری از نرم افزار اس. پی. اس. اس و بررسی نتایج داده ها، تایید یا رد فرضیه ها مورد آزمون واقع شد.

مقدمه

کارل یاسپرس [1] فیلسوف آلمانی، عالی ترین دستاورد انسان در دنیا را ارتباط شخصیت با شخصیت می داند (بولتون، 24: 1384) انسانها به صورت دلخواه و مواقعی نیز به طور اجبار همواره در حال تعامل با همنوعان خودهستند. اما در میان همه این تعاملات تنها بخش معدودی منجر به برقراری ارتباط موثر ودر نتیجه ایجاد رضایتمندی طرفین ارتباط می شود.

امروزه برقراری ارتباط موثر برای موفقیت نه تنها در بعد فردی، بلکه در ابعاد اجتماعی نیز مورد توجه سازمان ها وشرکت های کوچک و بزرگ تجاری، خدماتی و اجتماعی قرار گرفته است.

ایجاد وپیاده سازی سیستم های سنجش رضایتمندی مشتری به عنوان مهمترین شاخص در امر بهبودعملکرد ها، از نیازهای اساسی سازمان های امروزی به شمار می رود. در عصر کنونی تمامی تمهیدات یک سازمان به منظور ارضای نیازهای مشتریان و ایجاد رضایت آنها از کیفیت خدمات و محصولات دریافتی سازماندهی می شود و مشتری یا مخاطب در زنجیره عرضه به عنوان مهمترین عنصر نگریسته میشود.

به عبارتی امروزه کارمندان توانمند، تنها مزیت و فاکتور مهم برای هر سازمانی محسوب میشوند. چراکه ایده ها و رویه ها قابل کپی برداریند، اما نمی توان کارکنانی با ارتباط موثر برای جلب رضایت مخاطبان داشت، بدون آنکه شرایط و آموزش های لازم را تدارک ندید.

تحقیق پیش رو که میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی را می سنجد، درواقع رابطه کارکنان به عنوان عرضه کننده و کارفرمایان به عنوان بخشی از ارباب رجوعان تامین اجتماعی را مد نظر دارد.

ارباب رجوعانی که در واقع همان گیرندگان خدمات هستند و با عناوینی از جمله مشتری، مخاطب و خریدار خدمت شناخته می شوند و موجودیت هر سازمانی وابسته به نحوه رضایت آنان دارد. (هفته نامه تامین، شماره 713، ص3)

بیان مسأله:

زمانی تصور می شد جلب رضایت مخاطبان، مختص شرکت های تجاری است که برای بقاء در بازار رقابتی، با بسیج تمامی امکانات، درصدد برآوردن انتظارات و خواسته های مشتریان خود هستند، اما این باور در دهه های اخیر تغییر کرده است. امروزه سازمان های بزرگ و کوچک، دولتی و خصوصی حتی اگر از سوی هیچ رقیبی تهدید نشوند، باز هم با اتخاذ راهکارهایی تلاش می­کنند، بالاترین میزان رضایتمندی مخاطبان خود را با ایجاد وجهه مثبت کسب کنند. امروزه سازمان ها به این اعتقاد رسیده اند که بهترین سرمایه، مردم هستند. طبعاً سازمانی که دارای چنین نگرشی باشد، رفتارهایی را از خود بروز می دهد که باعث تداوم ارتباطش با مردم شود. همه ما بارها با سازمان هایی برخورد کرده ایم که از خود شخصیتی غیراخلاقی، صرفاً منفعت طلب و یا برعکس، شخصیتی برگرفته از یک روحیه بسیار انعطاف پذیر و مردمی به نمایش گذارده اند. رفتارهائی که منجر به

شکل گیری تصویری دائمی از نحوه خدمات دهی یک سازمان در ذهن مشتریان خود می شود. به همین سبب اطلاع از میزان رضایت مخاطب، برای هر سازمانی جزو اولویت های اساسی محسوب می شود، مسأله ای که به نظر می رسد در ایران به ویژه در بخش خدمات، کمتر از حد انتظار به آن توجه می شود. (بل، 1385: 9)

نارضایتی مردم از دستگاه های عمومی و اجرایی در خصوص اجرای قوانین، پیچیدگی ها و بروکراسی های اداری و… تنها بخشی از مسأله را شامل می شود، بخش مهم و قابل ذکر این نارضایتی، به نحوه برخورد کارمندان با مراجعین و به عبارتی ارتباطات انسانی (میان فردی) آنان برمی­گردد.

ارتباط مؤثر با مراجعین بسیاری از مشکلات درونی و بیرونی یک مجموعه را کاهش می دهد و در نهایت منجر به کاهش هزینه های یک سازمان می شود. موضوعی که در کشورهای پیشرفته از سالیان گذشته مدنظر قرار گرفته و در کشور ما نیز اگر چه به صورت ناقص، اما حداقل در حد یک وظیفه بر عهده سازمان هایی که با مردم سروکار دارند، گذارده شده است. سنجش میزان رضایت مردم از نحوه برخورد کارمندان با مراجعین، در قالب طرح تکریم ارباب رجوع هنوز هم مورد سنجش قرار می گیرد و نقاط ضعف و قوت آن مجموعه به اطلاع مردم رسانده می شود. موضوعی که جهت ارتقا و حفظ کرامت مردم، تحت عنوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و با هدف ایجاد سازوکارهای لازم در ارایه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر در بهار سال 1381 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به دستگاه ها و مؤسسات عمومی ابلاغ شد. (باستانی، 1386؛ 373)

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت تعهدات و خدماتش، یک سازمان چندجانبه فرابخشی است. از یک سو شمول خدمات آن با مردم در ارتباط است و از سوی دیگر نوع وظایف آن با نظام اشتغال، توسعه و امنیت در هم تنیده شده است.

این جایگاه خدماتی، اجتماعی و اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، موجب می شود تا این سازمان تلاش کند، رضایتمندی طیف گسترده 29 میلیون نفری مخاطبان خود را که به نوعی با آنها در ارتباط است، فراهم سازد.

از طرف دیگر اداره سازمان تأمین اجتماعی از طریق پرداخت حق بیمه ها از سوی سه گروه کارفرمایان، کارگران و دولت تأمین می شود. کارفرمایان با پرداخت نزدیک به 90 درصد این حق بیمه ها، نقش اساسی در اداره صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد امنیت اقتصادی، شغلی و روانی برای نیروهای مولد بر عهده دارند، به همین سبب کسب رضایتمندی این دسته از افرد برای سازمانی که بیشترین منبع دارایی اش را متعلق به آنان می داند، امری ضروری می نماید.

ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان فرایندی طولانی دارد که از مرحله تأسیس کارگاه شروع و به طور مستمر با پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش و ارسال لیست کارگران ادامه

می­یابد؛ ارتباطی که با مراجعه حضوری کارفرما یا نماینده وی و یا رابطان بیمه ای معرفی شده از سوی آنان، در شعب تامین اجتماعی عمدتاً به صورت ارتباطات میان فردی صورت می­گیرد.

با عنایت به اهمیت و جایگاه کارفرمایان در اقتصاد سازمان تأمین اجتماعی، این سؤال مطرح می شود که آیا کارفرمایان به عنوان بخش مهمی از مراجعه کنندگان به شعب تأمین اجتماعی، از نحوه تعاملات ارتباطی، بخصوص ارتباطات انسانی (میان فردی) کارکنان آنجا رضایت دارند؟ این تحقیق بر آن است تا با اندازه گیری برخی از شاخص های ارتباطات انسانی (از جمله ارتباطات کلامی و غیرکلامی)، میزان رضایتمندی کارفرمایان از نحوه ارتباطات انسانی (میان فردی) کارکنان شعب سطح تهران را در سال 88 مورد سنجش قرار دهد.

اهمیت موضوع تحقیق:

رونق چرخه اقتصاد، رفع بیکاری و فقر، ایجاد امنیت روانی و تأمین آتیه کارگران بستگی به تعامل مثبت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی اصلی بیمه کارگران از یک سو و کارفرمایان که طبق قانون مکلف به بیمه کردن کارمندان خود شده اند، از دیگر سو دارد. به عبارتی اگر کارفرما تفکر مثبتی نسبت به نحوه برخورد و نوع تعاملات سازمان تأمین اجتماعی نداشته باشد و احساس کند مبالغی که به این سازمان می پردازد، اثر مطلوب ندارد از تکالیف قانونی خود نسبت به معرفی کارگران و پرداخت صحیح حق بیمه آنان، کوتاهی می کند و این امر در مرحله نخست به زندگی کارگر و کارفرما و در نهایت به چرخه اقتصاد و امنیت روانی نیروی کار، ضربه می زند.

طبق آخرین آمارها نزدیک به 138 هزار کارگاه فعال (کارگاه هایی که دارای کارگر بوده و در طول یکسال گذشته لیست حق بیمه ارایه کرده اند) در سطح 32 شعبه تأمین اجتماعی تهران بزرگ پرونده دارند. در این کارگاه ها، کارگرانی مشغول به فعالیت هستند که کارفرمای حقیقی و حقوقی یا نمایندگان آنان برای اموراتی نظیر پرداخت حق بیمه، ارایه لیست نامنویسی، حسابرسی، درآمد و… به شعب تأمین اجتماعی مراجعه می کنند.

این کارفرمایان به جهت پرداخت بیشترین میزان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، از کارکنان این سازمان متوقع اند تا به بهترین شکل ممکن انتظارات و خواسته های آنان را برآورده سازند.

با توجه به اینکه در ارتباطات میان فردی و چهره به چهره ایجاد رضایت از نحوه برخورد، بالاترین میزان تأثیر را در ارتباطات انسانی ایفا می کند، بنابراین مسائلی همچون طرح تکریم و رعایت اصول مشتری مداری، نقش بسزایی در اعتلای فردی و سازمانی دارد. این تحقیق با در نظر گرفتن چنین اهمیت بسزایی، به بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تأمین اجتماعی سطح تهران بزرگ می پردازد، تا میزان برخورداری کارکنان شعب از مهارتهای ارتباطی و انسانی را مشخص کرده و به این موضوع می پردازد که میزان رضایتمندی کارفرمایان از کارکنان شعب چگونه است؟ و آیا کارکنان شعب تأمین اجتماعی تعامل مناسبی از نوع ارتباطات انسانی با مراجعان به طور اعم و کارفرمایان به طور اخص دارند؟

اهداف تحقیق:

هدف کلی این تحقیق بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از نحوه ارتباطات انسانی کارکنان شعب تأمین اجتماعی تهران است.

اهداف جزیی که این پژوهش به کاوش در آن می پردازد، عبارتند از:

بررسی میزان رضایت کارفرمایان یا نمایندگان آنان از نحوه برخورد ارتباطی کارکنان شعب

بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از مدت زمان صرف شده جهت انجام کارها و نیز اطمینان از صحت انجام کارها از سوی کارکنان برای جلوگیری از مراجعات متعدد کارفرمایان به شعب

بررسی میزان بهره گیری از ارتباطات مؤثر کلامی و غیرکلامی کارکنان شعب در برابر کارفرمایان

درخصوص فرهنگ سازی تکریم ارباب رجوع و بهبود روابط ارتباطی بین کارکنان و مراجعین چه اقداماتی انجام شده است

سؤالات تحقیق:

نحوه رضایت کارفرمایان از چگونگی تعامل کارکنان شعب در برابر انتظارات قانونی آنها؟

کارکنان شعب تامین اجتماعی تا چه میزان از شاخص های ارتباطات کلامی در برابر کارفرمایان بهره می گیرند؟

کارکنان شعب تامین اجتماعی تا چه اندازه در برابر کارفرمایان از شاخص های ارتباطات غیرکلامی استفاده می کنند؟

برگزاری کلاسهای آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات برای کارفرمایان و برخورد با ارباب رجوع برای کارکنان و تأثیر آن در رضایتمندی دو طرف؟

طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایتمندی مخاطبان تا چه میزان در شعب این سازمان نهادینه شده است؟

آیا کاهش مدت زمان انجام امور و رعایت صحت و دقت در انجام کارها، موجب تقویت تعامل میان فردی کارکنان و کارفرمایان می شود؟

چطور دانلود کنم؟