پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران (مکانیک خاک و مهندسی پی) تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران (مکانیک خاک و مهندسی پی) تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض…

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران (مکانیک خاک و مهندسی پی) تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 142

– مقدمه

تجربیات بدست آمده از خرابیهای زلزله های اخیر نشان دهنده اهمیت تاثیر شرایط محلی خاک وتوپوگرافی سطحی و شرایط ساختگاه بر شدت و وسعت خرابی ساختمانها و توزیع مکانی آنها حین زلزله می باشد. بررسی تاثیر شرایط ساختگاه در برابر امواج لرزه ای، از جمله مباحث مهم در زمینه دانش مهندسی زلزله می باشد. فلسفه اهمیت این موضوع، الگوهای رفتاری پیچیده عوارض توپوگرافی بوده که منجر به ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین امواج گسیل شده از چشمه و امواج رسیده به سطح زمین می شود. شرایط ساختگاه و توپوگرافی می تواند بر تمام پارامترهای مهم یک جنبش نیرومند زمین از قبیل دامنه، محتوای فرکانس، مدت و غیره اثر گذار باشد. اثرات محلی ساختگاه نقش مهمی در طراحی مقاوم در برابر زلزله ایفا نموده و بایستی بصورت مجزا با آن برخورد گردد.. مهندسان بطور سنتی، چنین اثراتی را با استفاده از مدلهای ساده مبتنی بر توصیف 1D از پروفیل محلی خاک و انتشار امواج لرزه ای و با موفقیت ارزیابی نموده اند لذا ساختگاهایی برای این نوع مدلسازی مناسب خواهند بود که از گستردگی نسبتأ وسیعی در پهنای منطقه مورد مطالعه نسبت به ضخامت لایه رسوبی برخوردار باشند. لیکن حوادث اخیر نظیر زلزله هیوگوکن نانبو ژاپن با کمربند باریک خسارت تشدید یافته خود که شهر کوبه را قطع می نمود و سبب مرگ 6000 تن گردید، پیچیدگی قابل ملاحظه در الگوهای تقویت لرزه ای حاصل از اثرات ساختگاهی 2D و 3D آشکار ساخت. دقیق نبودن و تخمین دست پایین شدت زلزله های مخرب حاصل از آنالیزهای یک بعدی می تواند در تخمین خسارات وارده بحرانی و خطرساز باشد چرا که اثرات ساختگاهی 2D و 3D در دره های رسوبی پر شده و یا بر روی توپوگرافی هایی که شهرها آنجا واقع شده اند بیشتر بوقوع می پیوندد.

در یک طبقه بندی کلی می توان ناهمواریهای موجود در یک ساختگاه را به ‘ناهمواریهای زیرسطحی’ و ‘ناهمواریهای سطحی’ طبقه بندی نمود. هر دو نوع ناهمواریها منجر به افزایش دامنه و نیز تداوم حرکات بر روی سطح زمین در اثر عبور امواج زلزله می گردند، لیکن از نقطه نظر مهندسی تفاوت قابل ملاحظه ای بین عوارض سطحی و ناهمواریهای زیرسطحی وجود دارد و از سوی دیگر حتی درون یک دسته مشخص نظیر ناهمواریهای زیرسطحی نیز الگوی تقویت بشدت به وضعیت زمین شناسی سطحی وابسته است.

فعالیتهای قابل توجهی از سوی محققین در جهت رسیدن به درکی جامع از رفتار ناهمواریهای سطحی در برابر امواج لرزه ای زمین صورت گرفته است ولی در این زمینه نتیجه ای قطعی و کاربردی به گونه ای که قابل استفاده در آیین نامه های مهندسی باشد ارائه نشده است.

هدف اصلی از انجام این تحقیق برطرف نمودن این کمبود و حداقل در حوزه نتایج حاصل از مدلهای عددی می باشد آنچه که در این تحقیق بطور مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرفت ارزیابی رفتار لرزه ای عوارض روسطحی (توپوگرافی) تحت اثر بارهای لرزه ای از طریق انجام مطالعات پارامتریک بر روی گستره وسیعی از اشکال هندسی رایج، مرسوم و قابل تطابق با طبیعت و با فرض رفتار خطی می باشد. از میان پارامترهای موثر بر رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی یعنی مشخصات هندسی، ژئومکانیکی و حرکت ورودی، بیشتر تمرکز در این تحقیق بر مشخصات هندسی خواهد بود. پارامترهای هندسی را به اشکال مختلفی می توان در مطالعات پارامتریک مورد توجه قرار داد لیکن رویه رایج و عرف متداول آن است که با معرفی پارامترهای بی بعد (نظیر ضرایب شکل یا فرکانس بی بعد یا زمان بی بعد) و در واقع تلفیق تعدادی از پارامترها با هم، هم تعداد تحلیلهای لازم را کاهش داد و هم وابستگی نتایج حاصله به هندسه تحت تحلیل را برطرف نمود لذا رویکرد اصلی در این زمینه در این تحقیق هم انجام تحلیلهای مربوطه بر روی یک هندسه پایه از مسئله تحت بررسی و سپس ارائه نتایج بصورت بی بعد برحسب ضریب شکل و فرکانس بی بعد (یا زمان بی بعد) خواهد بود. همچنین فرضیات حرکت ورودی در قالب موج درون صفحه ایP وSV بصورت قائم در نظر گرفته خواهد شد. در این تحقیق، از مطالعات پارامتریک بر روی تاثیر ضریب پواسون مصالح بر طبق مطالعات انجام شده توسط استاد راهنما و استاد مشاور این تحقیق (دکتر رزمخواه و دکتر کمالیان)، به علت کم بودن تاثیر ضریب پواسون مصالح در نتایج بدست آمده، صرفنظر شده است. مدل سازی هندسی مسئله نیز بصورت نیم فضا و بدون لایه بندی انجام شده و حرکت ورودی بصورت موجک ریکراعمال می شود، نهایتاً با استفاده از نمودارهای بی بعد حاصله، سعی خواهد گردید سازوکاری برای ملحوظ نمودن اثرات 2D با استفاده از نتایج تحلیلها بدست آید.

این تحقیق در پنج فصل و با تشریح مطالبی شامل مروری بر سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده در زمینه بررسی تاثیرات عوارض توپوگرافی بر رفتار لرزه ای سطح زمین، کلیاتی در مورد برنامه مورد استفاده و ارزیابی اعتبار آن و پدیده انتشار امواج در محیطهای دو بعدی و راه حل عددی آن، تحلیلهای پارامتریک عوارض توپوگرافی با اشکال مثلثی و نتایج حاصله، و نهایتاً جمع بندی مطالب و پیشنهاد مطالعات تکمیلی ارائه شده است.

در فصل اول (فصل حاضر)، مقدمات، ضرورت انجام تحقیق و مراحل مختلف پایان نامه شرح داده می شود. در فصل دوم که به سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده اختصاص دارد، ابتدا مطالعات و شواهد تجربی، سپس مطالعات نظری و تحلیلهای عددی و متعاقب آن مطالعات ریز پهنه بندی لرزه ای 2D ارائه گردیده است.

فصل سوم، با مروری بر پدیده انتشار امواج لرزه ای ومعادلات حاکم بر آن آغاز می گردد و روشهای حل عددی این معادله تشریح شده و آنگاه روش عددی مورد استفاده در این تحقیق معرفی می گردد. در بخش بعدی این فصل برخی تفاسیر فیزیکی از مسائل دو بعدی انتشار امواج که در فصول بعدی برای تفسیر و نتیجه گیری مورد استفاده قرار گرفته اند تشریح می شوند. همچنین در این فصل به معرفی نرم افزار Hybrid، بعنوان برنامه مرجع مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده و نمونه هایی از تائید اعتبار و دقت این برنامه در مسایل مشابه ارائه گردیده است.

فصل چهارم، شامل تحلیلهای پارامتریک تپه ها و دره های مثلثی شکل بوده، نتایج بدست آمده و تفاسیر مربوطه، با تمرکز بر ضریب شکل می باشد.

فصل پنجم، جمع بندی و ارائه نتایج کلی تحلیلهای پارامتریک و کاربرد آنها را در بر می گیرد و در انتها پیشنهاداتی در زمینه ادامه این تحقیق ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1 – مقدمه… 1

2- تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده… 4

2-1-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ زمین… 4

2-2- مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل… 19

2-3- مطالعات انجام شده در رابطه با تحلیلهای پارامتریک عوارض تیزگوشه و مثلثی شکل… 26

3- پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن… 37

3-1- مقدمه… 37

3-2- انواع مختلف ناهمواریها… 38

3-3- علل تقویت امواج لرزه ای… 04

3-3-1- اثر سطحی (Surface Effect)… 04

3-3-2- اثر کانونی شدن (Focusing Effect)… 42

3-3 -3- اثر گهواره ای (Rocking Effect)… 44

3-3-4 – اثر عبور پراکنش موج (Scattering & Passage effect)… 54

3-4- معادلات انتشار امواج الاستیک… 45

3-5- حل عددی معادله انتشار امواج… 49

3-6- روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتریک… 54

3-7- تعیین ابعاد المان در روش اجزای مرزی… 56

3-8- معرفی نرم افزار Hybrid… 59

3-8-1- مقدمه… 59

3-8-2- بررسی اعتبار و دقت نرم افزار Hybrid… 61

3-8-2-1- حرکت میدان آزاد نیم فضا… 61

3-8-2-2- دره خالی با مقطع نیم دایره… 62

3-8-2-3- دره آبرفتی با مقطع نیم دایره… 62

3-8-2-4- تپه با مقطع نیم سینوسی… 62

3-8-2-5- تپه با مقطع نیم دایره… 63

4-ااف-رفتار لرزه ائی تپه های مثلثی شکل… 64

4-1- مقدمه… 64

4-2- متدلوژی مطالعات… 65

4-3- اعتبار سنجی مدل… 67

4-3-1- ابعاد مش بندی… 68

4-3-2- طول گام زمانی… 68

4 -4- تاریخچه زمانی دامنه مولفه های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده… 69

4-5- تفرق امواج در حوزه زمان (تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی)… 69

4-6- بزرگنمایی تپه در فضای فرکانسی… 71

4-6-1 تفسیر کلی نمودارهای بزرگنمایی… 71

4-6-2 بزرگنمایی راس تپه… 72 4-7-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال تپه… 73

4-8-ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل… 75

4-ب-رفتار لرزه ائی دره های مثلثی شکل… 104

4-9- متدلوژی مطالعات… 104

4-10- اعتبار سنجی مدل… 105

4-10-1- ابعاد مش بندی… 105

4-10-2- طول گام زمانی… 106

4 -11- تاریخچه زمانی دامنه مولفه های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده… 106

4-12 تفرق امواج در حوزه زمان (تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی)… 106

4-13- بزرگنمایی دره در فضای فرکانسی… 108

4-13-1 تفسیر کلی نمودارهای بزرگنمایی… 108

4-13-2 بزرگنمایی قعردره… 110 4-14-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال دره…… 111

4-15-ضریب تضعیف عوارض دره ای مثلثی شکل… 112

5 – جمع بندی و نتیجه گیری… 141

5-1- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان 141

5-2- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فرکانس 141

5-3- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه زمان 141

5-4- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه فرکانس 142

5-5-زمینه های پیشنهادی برای ادامه این تحقیق 142

مراجع… 143

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (2-1) – کوه کاگل، توپوگرافی، زمین شناسی و محل ایستگاه ها… 5

شکل (2-2) – کوه ژوزفین پیک، توپوگرافی، زمین شناسی در محل ایستگاه ها… 6

شکل (2-3) – کوه باتلر، توپوگرافی، زمین شناسی و محل ایستگاه ها… 6

شکل (2-4) – کوه پاول و ایستگاههای انتخاب شده… 8

شکل (2-5) – کوه بیز و ایستگاه های انتخاب شده… 8

شکل (2-6) -. کوه گپ و ایستگاه های انتخاب شده… 8

شکل (2-7) – کوه پاول، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور… 9

شکل (2-8) – کوه بیز، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور… 9

شکل (2-9) – کوه گپ، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور… 10

شکل (2-10) – ضریب بزرگنمایی سطح زمین براساس فاصله از قله برای کوههای پاول، بیز و گپ… 11

شکل (2-11) – شتابهای ماکزیمم نرمال شده در کوه Matsuzaki ژاپن… 12

شکل (2-12) – هندسه کوه Sourpi و ایستگاههای اندازه گیری… 14

شکل (2-13) – مقایسه نسبتهای طیفی نظری (خطوط توپر) و نسبتهای طیفی مشاهده شده بعلاوه و منهای

انحراف معیار (ناحیه سایه زده شده)… 14

شکل (2-14) – هندسه کوه Mt. St. Eynard و ایستگاههای اندازه گیری… 15

شکل (2-15) – نسبتهای طیفی نظری S2/S3 (خط چین ها) نسبتهای طیفی مشاهده شده (خطوط توپر) و

انحراف معیار نسبتهای طیفی مشاهده شده (نواحی سایه خورده) (a) گروه T، مولفه Z، ) (b گروه

T، مولفه (c) , E-W گروه R، مولفه (d) , Z گروه R، مولفهE-W… 16

شکل (2-16) – بالا) مولفه های E-W ثبت شده توسط ایستگاههای مستقر در Castillon، پایین)

مقطع عرضی سایت Castillon… 17

شکل (2-17) – بالا) مولفه های E-W ثبت شده توسط ایستگاههای مستقر در Piene، پائین)

مقطع عرضی سایت Piene… 17

شکل (2-18) – نتایج تحلیلهای طیفی برای مولفه E-W سایت Castillon… 18

شکل (2-19) – نتایج تحلیلهای طیفی برای مولفه E-W سایتPiene… 18

شکل (2-20) – حساسیت حرکت سطحی به زاویه برخورد برای امواج SV صفحه ای مایل الف)

شکل چپ- وابستگی حرکت سطحی به زاویه برخورد برای امواج SV مهاجم

(برای ضریب پواسون برابر25/0) و ب) شکل راست– تغییرات زاویه انعکاس و دامنه امواج

منعکس شده موضعی سطحی برای امواج SV مهاجم قائم… 23

شکل (2-21) -. پاسخ یک دسته مشخص از گوه ها به امواج SH… 24

شکل (2-22) – دامنه های سطحی همپایه شده برحسب تابعی از مختصات بی بعد در راستای محور xها

در امتداد رویه خارجی یک گوه با زاویه داخلی 120 درجه در سه زاویه برخوردمختلف… 26

شکل (2-23) – دامنه های تغییرمکان در سطح آزاد برای پشته های با ضرایب شکل مختلف تحت

برخورد امواج SH قائم و فرکانس بی بعد برابر50/0… 26

شکل (2-24) -) – برخورد یک موج SV درون صفحه ای با زاویه برخورد °30 به یک پشته مثلثی

شکل با SR=1.0… 33

شکل (2-25) – برخورد یک موج رایلی به یک پشته مثلثی شکل باSR=1.0… 33

شکل (2-26) – برخورد یک موج P درون صفحه ای با زاویه برخورد °30 به یک دره مثلثی

شکل با SR=… 34

شکل (2-27) – برخورد یک موج SV درون صفحه ای با زاویه برخورد °30 به یک دره مثلثی

شکل با SR=… 34

شکل (2-28) – برخورد یک موج SV درون صفحه ای با زاویه برخورد °45 به یک دره مثلثی

شکل با SR=0.577… 34

شکل (2-29) – برخورد موج P,SH,SV درون صفحه ای با زاویه برخورد قائم به یک دره مثلثی

شکل با SR=0.62… 35

شکل (2-30) – برخورد یک موج SV درون صفحه ای با زاویه برخورد °30 به یک دره نیم بیضی

شکل با. 03SR=… 36

شکل (2-31) – برخورد یک موج SV درون صفحه ای با زاویه برخورد °45 به یک دره نیم بیضی

شکل با. 03SR=… 36

شکل (2-32) – برخورد موج SH درون صفحه ای با زاویه برخورد قائم به یک دره مثلثی شکل.. 36

شکل (2-33) – برخورد موجSH درون صفحه ای با زاویه برخورد قائم و ° 35 به یک تپه… 36

شکل (2-34) – برخورد موج SH درون صفحه ای با زاویه برخورد قائم به یک

تپه ذوزنقه ائی شکل… 36

شکل (3-1) – نمونه هایی از ناهمواریهای سطحی… 39

شکل (3-2) – نمونه هایی از ناهمواریهای زیرسطحی… 40

شکل (3-3) – تغییرات بزرگنمایی ناشی از اثر سطحی در زوایای برخورد مختلف امواج

P، SV وSH… 42

شکل (3-4) -a)، b)، c) – اثر کانونی شدن موجهای انعکاسی… 44

شکل (3-5) – مدل اثر گهواره ای… 44

شکل (3-6) – اثر عبور موج و پراکنش موج در تقویت و تغییر سرشت کلی یک نگاشت ثبت شده

بر روی توپوگرافی… 45

شکل (3-7) – تصاویر آنی میدان تغییر مکان ناشی از انتشار امواج رایلی از سمت چپ به راست

(Fuyuki & Motsumoto, 1980)… 51

شکل (3-8) – الف- تاریخچه زمانی موجک ریکر… 56

شکل (3-8) – ب- طیف دامنه فوریه موجک ریکر… 56

شکل (3-9) – نمای شماتیک نواحی اجزاء محدود و اجزای مرزی… 61

اشکال تپه های مثلثی شکل

شکل (4-1) – هندسه تپه مثلثی شکل… 76

شکل (4-2) – تاریخچه زمانی موجک ریکر… 76

شکل4-3-) همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای x/bهای

0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM) جهت موج SV… 77

شکل (4-4) – همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM) جهت موج P… 78

شکل) 4-5 (-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV… 79

شکل) 4-6 (-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP… 80

شکل (4-7) – نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل

به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 81

شکل (4-8) – نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل

به ازائ موج Pبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 28

شکل (4-9) – نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 83

شکل (4-10) – نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 84

شکل (4-11) – نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 85

شکل (4-21) نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول

5 برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 86

شکل (4-13) تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل

مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV… 87

شکل (4-14) تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل

88… p مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

شکل (4-15) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر. بوط

به مولفه موافق… 89

شکل (4-16) – تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو0.33 = V مربوط

به مولفه مخالف… 90

شکل (4-17) – تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33V= مربوط

به مولفه موافق… 91

شکل (4-18) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33=V. مربوط

به مولفه مخالف… 92

شکل (4-19) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد… 93.

شکل (4-20) – تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد… 4 9

شکل (4-21) – تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33

اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد… 95

شکل (4-22) – تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو0.33= V

اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد… 96

شکل (4-23) – تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل

با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد… 97

شکل (4-24) – تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل

با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد… 98

شکل (4-25) – نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق… 99

شکل (4-26) – نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه مخالف… 100

شکل (4-27) – نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق… 101

شکل (4-28) – نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربوطبه مولفه مخالف… 102

شکل (4-29) – ضریب تقویت نسبی 2D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه

موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV… 103

شکل (4-30) – ضریب تقویت نسبی 2D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه

موافق و مخالف در اثر برخورد موج P… 103

اشکال دره های مثلثی شکل

شکل (4-31) – هندسه دره مثلثی شکل… 113

شکل (4-32) – تاریخچه زمانی و طیف فوریه موجک ریکر… 113

شکل4-33) همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM) جهت موج SV… 114

شکل (4-34) – همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM) جهت موج P… 115

شکل) 4-35 (-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV… 116

شکل) 4-36 (-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP… 117

شکل (4-37) – نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل

به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 118

شکل (4-38) – نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل

به ازائ موج Pبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 119

شکل (4-39) – نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 120

شکل (4-40) – نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 121

شکل (4-41) – نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 122

شکل (4-24) نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول

5 برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1… 123

شکل (4-43) تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل

مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل

چطور دانلود کنم؟