بررسی تاثیر برگزاری دوره های کارآفرینی بر تقویت خلاقیت شرکت کنندگان دوره ها در شهر تبریز

بررسی تاثیر برگزاری دوره های کارآفرینی بر تقویت خلاقیت شرکت کنندگان دوره ها در شهر تبریز

شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حلهای

جدید و متفاوتی را طلب می کند. یکی از این روشها که از واقعیتهای موجود استفاده می کند و باعث کشفیات جدید می

شود، برگزاری دوره های کارآفرینی و خلاقیت می باشد. کلاس های کارآفرینی یکی از مراکزی است که می تواند فرایند

خلاقیت را در افراد مستعد تحت مدیریت درآورد. ادغام علوم این دوره ها باشناخت نیازهای بازار، می تواند قدمی محکم

در تولیدشرکت های موفق باشد. برای علمی شدن این ایده بایدبه تولیدخلاقیت و نوآوری پرداخت. لذا هدف از انجا م

پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزشهای کارافرینی بر میزان خلاقیت شرکت کننده هااست. نمونه مورد نظر شامل 100 نفر (

65 نفرپسر، 35 نفردختر) می باشد که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه شرکت کننده ها انتخاب شدند. در این پژوهش

یک طرفه استفاده شد پس از ANOVA مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و T برای تحلیل داده ها از روش های آماری

تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شدکه بین خلاقیت و دوره های آموزشی کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد. به

لحاظ جنسیتی، کلاسهای کارآفرینی بر میزاآفن خلاقیت پسران بیشتر از دختران تاثیرگذار است. بین وضعیت اقتصادی و

کلاسهای کارآفرینی و خلاقیت افراد رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین. بین تحصیلات و کلاس های کارآفرینی و

خلاقیتافراد رابطه معنی داری وجود دارد.

چطور دانلود کنم؟