پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت: سیستمهای اطلاعاتی هزینه ها و فایده ها

پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت: سیستمهای اطلاعاتی – هزینه ها و فایده ها

این فایل حاوی 22 اسلاید می باشد که برای رشته مدیریت تهیه شده است.

فهرست مطالب:

فناوری اطلاعات و نقش آن در کسب و کارهای امروزی

سیستمهای اطلاعاتی و زنجیره تأمین (زنجیره ارزش اطلاعات)

سیستمهای اطلاعاتی مختلف در درون سازمان

فواید (سود) ناشی از سیستمهای اطلاعاتی در بنگاه های اقتصادی

نمونه هایی از کاهش هزینه ها با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

ضررهای احتمالی سیستمهای اطلاعاتی در بنگاه های اقتصادی

نمونه هایی از ضررهای ناشی از استفاده نادرست ازسیستمهای اطلاعاتی

هزینه های ایجاد و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی

روشهای ممکن برای ایجاد یک سیستم اطلاعاتی

نکات مربوط به خرید یا ایجاد یک سیستم اطلاعاتی

یک نمونه سیستم تولید غیر متمرکز (اهداف سیستم)

بدون استفاده ماندن حجم بسیار زیادی از امکانات تولیدی

فرآیند ایجاد یک واحد تولیدی

شماتیک سیستم

کاربران سیستم

یک مسأله

دغدغه های مدیر عامل

چند نمونه (سیستمهای ثبت مالکیت زمین و مسکن)

چطور دانلود کنم؟