پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب

پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات108

فهرست مطالب صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله… 2

1-2 اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن… 4

1-3. هدف های تحقیق… 4

1-4سوالات… 5

1-5 مدل تحقیق… 5

1-6روش تحقیق… 5

1-7 قلمرو تحقیق:… 7

1-8 جامعه و حجم نمونه… 8

1-10 محدودیت و مشکلات تحقیق… 9

فصل دوم (بیشینه، ادبیات، ، مبانی نظری تحقیق)

2-1 پیشینه تحقیق… 12

2-2 تعاریف خشکسالی… 13

2-3 خشکسالی هواشناسی… 17

2-4 خشکسالی اقلیمی… 18

2-5 خشکسالی هیدرولوژی… 18

2-6 خشکسالی اقتصادی – اجتماعی… 19

2-7 خشکسالی سبز… 19

2-8 علل وقوع خشکسالی… 20

2-9 روش های مطالعه و پیش بینی خشکسالی… 23

2-9-1روش مقایسه ای… 23

2-9-3روش مطالعه بیلان آبی… 24

2-9-4روش تحلیل جریان آبی… 24

2-9-5 روش آماری – احتمالاتی… 25

2-9-6روش تحلیل داده های بارندگی… 25

2-10 تفاوت خشکسالی با دیگر بلایای طبیعی… 26

2-11تفاوت خشکی و خشکسالی… 27

2-12 آغاز و خاتمه خشکسالی… 27

2-13 دوره تداوم خشکسالی… 28

2-14 شدت خشکسالی… 28

2-15 فراوانی خشکسالی… 28

2-16 وسعت منطقه ای خشکسالی… 29

2-17 واحد زمانی ارزیابی خشکسالی… 29

2-18 اتلاف منابع آب با گذشت زمان… 29

3-19داده های مورد نیاز… 30

2-19-1 تنوع اطلاعات… 30

2-19-2 عدم تعمیم یک شاخص به دیگر مناطق جغرافیایی… 30

2-20تعریف دنباله ها… 31

2-21آزمون دنباله ها… 31

2-22 زنجیره مارکف… 31

2-23ضریب همبستگی… 32

2-24 نمایه های خشکسالی… 33

2-24-1 نمایه درصد نرمال بارندگی (PNPI.)… 33

2-24-2نمایه ناهنجاری بارندگی (RAI)… 34

2-24-3نمایه دهکهای بارندگی (DPI)… 34

2-24-4 روش تفاضل درصدی بارش… 36

2-24-5 نمایه بارش استانداردZ… 36

2-25 بازسازی داده هایآماری… 35

2-26 ضرایب شکل حوضه… 36

2-27 روش دومارتن و کوپن… 37

فصل سوم ویژگیهای منطقه مورد مطالعه

3-1 استان هرمزگان… 40

3-1-1 موقعیت جغرافیایی… 40

3-1-2 زمین شناسی… 42

3-1-2-1 توپوگرافی و ارتفاعات… 48

3-1-3 شرایط آب و هوایی… 48

3-1-4 منابع آب… 52

3-1-4-1 آبهای سطحی… 52

3-1-4-2 آب زیر زمینی… 53

3-1-50 پوشش گیاهی… 53

3-1-6 ژئومورفولوژی… 54

3-1-6-1واحد کوهستان… 54

3-1-6-2 واحد دشت… 54

3-1-6-3 جلگه ساحلی… 55

3-1-6-4 خاکها… 55

3-1-6-5 دشتها و دره ها… 56

3-1-6-6 فلاتها… 56

3-1-6-7 تپه ها و کوهها… 56

3-2 حوضه آبخیز رودخانه میناب… 57.

3-2-1 موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز رودخانه میناب… 58

3-2-2 توپوگرافی حوضه آبخیز رودخانه میناب… 58

3-2-3 ساختارزمین شناسی حوضه ی آبخیز میناب… 62

3-2-4 شکل حوضه آبخیز رودخانه میناب… 63

3-2-5 آب و هوای حوضه آبخیز میناب… 64

3-2-6 خاک و پوشش گیاهی حوضه آبخیز میناب… 70

3-2-6-1 خاک… 70

3-2-6-1-1 خصوصیات فیزیکی خاکها… 70

3-6-2-2 پوشش گیاهی… 70

فصل چهارم بررسی ها و یافته های تحقیق

مقدمه… 74

1-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها… 74

4-1-1 ایستگاه های معرف درجه حرارت… 74

4-1-1-1دما… 74

4-1-2میانگین بارندگی حوضه آبخیز رودخانه میناب در دوره آماری 27 ساله از سالهای آبی 60-87… 75

4-1-2-1بازسازی داده ها ی آماری حوضه آبخیزمیناب… 76

4-1-3 تجزیه و تحلیل نمودار (خصوصیات آزمون دنباله ها)… 87

4-1-2 فراوانی وقوع و دوره بازگشت… 89

4 –1-3 ارتباط بین دما و بارندگی و اثر آن بر خشکسالی حوضه آبخیز میناب… 92

4-1-3-1 نمودارپراکنش… 92

فصل پنجم بررسی سوالات – نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه… 96

5-1بررسی بارندگی در دوره 27 ساله 1387-1360… 97

5-1-1شاخص آستانه بارندگی (x0) (آزمون دنباله ها)… 97

5-1-2 بررسی نتایج حجم آب دهی رودخانه در دوره آماری 46 ساله… 97

5-1-3 بررسی شدت خشکسالی با احتساب درصد میانگین نسبت به (X-X0)… 101

5-2 بررسی نتایج خشکسالی حوضه آبخیز رودخانه میناب با استفاده اززنجیر مارکف… 101

5-3 تجزیه و تحلیل جداول فراوانی وقوع و دوره های بازگشت حوضه آبخیز میناب از سال 1360 تا 1387… 103

5-4 بررسی ارتباط بین دو پارامتر دما و بارندگی و اثرات آنها… 104

5-5 نتیجه گیری… 105

5-6 پیشنهادات… 106

5-6-1 حاصل تحقیق… 107

5-6-2پیشنهادات جانبی… 107

5-6-3پیشنهادات برای محقق بعدی… 108

چطور دانلود کنم؟