بررسی تأثیر مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر رشد استراتژیک و کارایی شرکت) مورد مطالعه: بانک های خصوصی شهر کرمانشاه با بیش از یک شعبه

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر رشد استراتژیک و کارایی شرکت) مورد مطالعه: بانک های خصوصی شهر کرمانشاه با بیش از یک شعبه (

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 39

چکیده:

کسب وکارها بطور مداوم به سرمایه گذاری های هنگفت در زمینه فنآوری اطلاعات می پردازند و امیدوارند منفعت

کسب کنند و بتوانند موقعیت خود را در دنیای رقابتی امروز حفظ کنند. اما مطالعات نشان می دهد ارزش های حاصل

از فنآوری اطلاعات به عوامل متعددی مانند نوع فنآوری اطلاعات، ساختار سازمان، سبک مدیریت و محیط رقابت

بستگی دارد. نکته دیگر آن که فنآوری اطلاعات مزایای ناملموسی چون ارتقا دانش کارکنان، بهبود کیفیت، هماهنگی

بیشتر و پاسخگویی بهتر دارد که در کوتاه مدت اثرملموسی بر سوددهی ندارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت

سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر رشد استراتژیک وکارایی شرکت می باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این

پژوهش 6 فرضیه می باشد. که درآن تاثیر مدیریت ارزش، نظارت ارزش، ارزیابی ومدیریت پروژه رابرروی مدیریت

سرمایه گذاری وهمچنین تاثیر مدیریت سرمایه گذاری بررشد استراتژیک وکارایی شرکت را می سنجیم روش این

پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این

پژوهش مدیران و کارکنان بانک های خصوصی شهر کرمانشاه با بیش از یک شعبه می باشند. روش نمونه – گیری در این

پژوهش طبقه بندی ساده میباشد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که تعداد 723 نفر به

عنوان نمونه برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها وآزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی

تأییدی با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری آموس استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش مدیریت ارزش،

نظارت بر ارزش و ارزیابی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و همچنین مدیریت پروژه سرمایه گذاری در فناوری

اطلاعات بر مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مدیریت سرمایه گذاری

در فناوری اطلاعات بر رشد استراتژیک و کارایی بانک های خصوصی شهر کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداری داشته

است.

کلمات کلیدی: مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، رشد استراتژیک، کارایی شرکت، بانک های خصوصی کرمانشاه

چطور دانلود کنم؟