پایا نامه الگوریتمهای مسیریابی (140 صفحه)

پایا نامه الگوریتمهای مسیریابی در قالب ورد و قابل ویرایش (140 صفحه)

الگوریتمهای مسیر یابی

وظیفه اصلی لایه شبکه، هدایت بسته ها از ماشین منبع به ماشین مقصد است در اغلب زیر شبکه ها، بسته ها باید چند جهش انجام دهند. تا به مقصد برسند. برای شبکه های پخشی، استثنایی وجود دارد، وای در اینجا نیز اگر منبع و مقصد در یک شبکه نباشد مسیر یابی مشکل محسوب می شود. الگورتیم هایی که مسیرها و ساختمان داده های مربوط به آن را انتخاب می کنند، موضوع مهم را طراحی لایه شبکه اند.

چطور دانلود کنم؟