پایان نامه مهندسی صنایع، سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) و استخراج گردش اطلاعات در کتابخانه ملی ایران

پایان نامه مهندسی صنایع، سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) و استخراج گردش اطلاعات در کتابخانه ملی ایران

چکیده

سیستم های اطلاعاتی مدیریت کاربردی از فناوری اطلاعات برای حمایت از فعالیت های تجاری است بدلیل تغییرات سریع در تجارت، یک روند رو به رشد تقاضا برای فارغ التحصیلانی که مهارت های تحلیلی و پیش زمینه تجاری دارند ایجاد شده است تا فرآیندهای تجاری را پربارتر کنند. بنابراین محصلین این سطح تحلیل نیازهای اطلاعاتی سازمان، سپس طراحی یک سیستم تحویل کامپیوتری که پاسخگوی این نیازها باشد و در نهایت هدایت اجرا و عملکرد سیستم را فرا میگیرند.

فرمت پروژه: PDF به همراه تمام نمودارهای DFD و ERD

تعداد صفحات: 106

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات مدیریت

مقدمه

تصمیم گیری

مدیر و سیستم

تعریف سیستم

اجزا یک سیستم

تعریف زیر سیستم

سیستم مدیریت اطلاعات

تعریف MIS

اجزا MIS

روند تکاملی MIS

تمرکز فعلی بر تصمیم گیری و ارتباطات

توجیه MIS

ایجاد MIS

مسئولیت مدیریت در مورد MIS

اداره MIS

فصل دوم: تئوریهای مدیریت و سازمان

تئوری مدیریت

اهمیت تئوری مدیریت در مدیریت اطلاعات

تئوری سازمان

اهمیت تئوری سازمان برای مدیریت اطلاعات

نگرش سسیستمی به سازمان

شبکه های جریان منابع

فصل سوم: داده، پردازش داده، پایگاه داده

مفهوم داده

سیکل حیات داده

پردازش داده ها

پایگاه داده ها

تاریخچه پایگاه داده ها

انواع دادگان ها

مدل های پایگاه داده

ویژگی سیستم مدیریت پایگاه داده ها

فصل چهارم: حل مساله

حل مساله

نگرش سیستمی

تعیین گزینه ها

ارزیابی گزینه ها

انتخاب بهترین آلترناتیو

اجرای راه حل

پیگیری به منظور اطمینان از اثر بخش بودن راه حل انتخابی

فصل پنجم: نگرش سیستمی، اتوماسیون اداری

نگرش سیستمی و تصمیم گیری

نگرش سیستمی و سیستم اطلاعات مدیریت

اتوماسیون اداری

سیستم OA به عنوان سیستم فرعی MIS

فصل ششم: برنامه ریزی و کنترل

اهمیت برنامه ریزی

برنامه ریزی

برنامه ریزی پروژه MIS

منافع برنامه ریزی MIS

شروع پروژه MIS

مسئولیت ها در پروژه MIS

اهمیت کنترل

کنترل MIS

فصل هفتم: مدلسازی

تکنیک های مدلسازی

مدل ها

نگرش شی گرا

نمودارهای جریان داده

نمودارهای ارتباط موجودیت

فصل هشتم: استخراج گردش اطلاعات در کتابخانه ملی ایران

تاریخچه کتابخانه ملی

پرسشنامه گروه یا اداره

پرسشنامه پرسنل گروه یا اداره

ترسیم نمودارهای جریان داده

مشکلات استخراجی از واحدها

نرمالیزه کردن فرمها و ترسیم ن

چطور دانلود کنم؟