مقاله فارسی 28 صفحه ای شبکه های عصبی مصنوعی 2011

مقاله فارسی 28 صفحه ای شبکه های عصبی مصنوعی 2011

شبکه های عصبی مصنوعی

در این تحقیق آماده با شبکه های عصبی مصنوعی آشنا می شوید. این تحقیق با قالب پاورپوینت ارائه شده است. تحقیق آماده شبکه های عصبی به معرفی شبکه های عصبی مصنوعی ANN و مبانی شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. توپولوژی شبکه های عصبی مصنوعی و نرم افزارهای شبکه های عصبی و مدل سازی آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق همچنین با فرایند یادگیری شبکه های عصبی آشنا می شوید. در پایان با معایب شبکه های عصبی و کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی آشنا می شوید.

فهرست مطالب تحقیق شبکه های عصبی به شرح زیر است

آشنایی با شبکه های عصبی زیستی

معرفی شبکه های عصبی مصنوعی ANN

مبانی شبکه های عصبی مصنوعی

توپولوژی شبکه

نرم افزارهای شبکه های عصبی

مقایسه ی مدل سازی کلاسیک و مدل سازی شبکه ی عصبی

فرآیند یادگیری شبکه

تجزیه و تحلیل داده ها توسط شبکه های عصبی مصنوعی

ایده ی اصلی شبکه های عصبی مصنوعی

مهم ترین تفاوت حافظه ی انسان و حافظه ی کامپیوتر

شبکه های عصبی در مقابل کامپیوترهای معمولی

معایب شبکه های عصبی مصنوعی

کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی

در این بخش از سایت گروه ترجمه تخصصی البرز پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی را دانلود نمایید.

چطور دانلود کنم؟