تحقیق بانک اطلاعاتی View (6)

تحقیق درمورد بانک اطلاعاتی View 32 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مشهد

موضوع تحقیق:

View

استاد ارجمند:

جناب آقای مهندس علیخانزاده

گرد آورنده:

حمیده سلیمی

زمستان 1386

فهرست

مقدمه

جداول مبنا و دیدگاه

معماری سه سطحی

دید ادراکی

دید خارجی

دید داخلی

زبان میزبان

زبان داده ای فرعی

جداول اولیه و ارائه شده، جداول مبنا (base table) نامیده می شوند. جدولی که توسط بعضی از عبارات رابطه ای از این جداول مبنا بدست می آید، جدول مشتق شده (driven) نامیده می شود. بنابراین طبق تعریف، جداول مبنا دارای وجود و موجودیت مستقل بوده (independent existence) درحالی که جداول مشتق دارای این تعریف نیستند (جداول مشتق متکی به جداول مبنا هستند).

بنابراین مشاهده می شود که یک جدول مشتق دقیقا جدولی است که برحسب جداول دیگری تعریف می شود و واضح است که یک جدول مبنا دقیقا یک جدول مشتق نمی باشد.

اکنون، سیستم های رابطه ای به طور مشخص باید درمرحله اول امکانی را برای ایجاد جداول مبنا فراهم سازند، برای مثال در SQL این مورد توسط عبارت CREATE TABLE انجام می شود (توجه کنید دراینجا منظور از TABLE دقیقا جدول مبنا می باشد) و به طور مشخص جداول مبنا باید نامگذاری شوند (درواقع نام آنها درعبارت و دستوری که آنها را ایجاد می کند، قید خواهد شد.

برعکس، اکثر جداول مشتق دارای نام نیستند، بهرحال سیستم های رابطه ای معمولا نوع خاصی از جدول مشتق به نام دیدگاه (view) که دارای نام و اسم بوده را پشتیبانی می کنند. بنابراین یک دیدگاه (view)، جدول دارای نامی است که برخلاف یک جدول مبنا، بخودی خود

چطور دانلود کنم؟