مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

دانلود مقاله طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد

اگر مدیریت را فرایند بکارگیری موثر و بهینه منابع مادی و انسانی برای دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارزش حاکم تعریف نماییم؛ مدیریت منابع انسانی بهره برداری از نیروی انسانی برای نیل به اهداف سازمانی بر اساس همان ارزشها خواهد بود. به عبارت دیگر مدیریت منابع انسانی، جذب، توسعه و حفظ نیروی کار شایسته و لایق جهت دستیابی به اهداف کلان و خرد سازمانی می باشد.

عمده ترین وظایف این شقه از مدیریت را خبرگان فن چنین دانسته اند:

 1. برنامه ریزی
 2. سازماندهی
 3. هدایت و رهبری
 4. کنترل و ارزیابی

برنامه ریزی نیروی انسانی، طراحی روشی است که بوسیله آن روش سازمان از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب سیر نماید، لذا این برنامه ریزی آلتی سازمانی است جهت تحقق اهداف خرد و کلان سازمانی.

مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی:

 1. کمک به سازمان جهت برآورد میزان تقاضای قوای انسانی
 2. کمک به سازمان جهت پیش بینی عرضه نیروی انسانی
 3. تجزیه و تحلیل مشاغل سازمانی
 4. هدایت و کنترل مولفه های موثر بر نیروی انسانی
 5. افزایش بازده نیروی انسانی
 6. تشخیص کمبود یا مازاد نیروی انسانی
 7. تثبیت و تشخیص وضعیت مطلوب سازمانی

بخشهای مشمول مدیریت منابع انسانی:

 1. طراحی و تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی و مشاغل
 2. تامین نیروی انسانی
 3. آموزش و بهسازی نیروی انسانی
 4. مدیریت عملکرد
 5. نظام پرداخت حقوق و دستمزد
 6. حفظ و نگهداری نیروی انسانی
 7. جابجایی و ترک نیروی انسانی
 8. روابط کار
 9. نظامهای اطلاعاتی نیروی انسانی
 10. طراحی و تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی و مشاغل

بلاشک و به استناد تمامی منابع علمی مدیریت منابع انسانی، طراحی ساختار سازمانی باید از گذرگاه مدیریت منابع انسانی تحقق یابد، از آنجا که چنین نکته مهمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مغفول مانده است، بدواً تذکار آن لازم می دانیم.

شامل 19 صفحه فایل word قابل ویرایش

چطور دانلود کنم؟