سنگهای اولترامافیک

تحقیق در مورد ســنگهای اولترامافیک

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

ســنگهای اولترامافیک

ســنگهای اولترامافیک درسیسـتم رده بندی QAFPM سنگهایی هستند که بیش از 90 درصد سـازنده M دارند که M شـامل کانیهای مافیک (آمفیبولها، میکاها، الیوین ها، پیروکسـن ها و سـرپانتین ها)، آپاتیت، کانیــهای کربناته اولیه، اکســیدهای آهن- تیتان، گارنتها، ملی لیت، مونتی سلیت، اســپینل ها، ترویلیت، عناصر ناتیف، سـولفیدها و کانیهای فرعی از قبیل زیرکن است. اغلب پترولوژیست ها این تعریف را تغییر داده، این گروه را سـنگهایی می دانند که ضریب رنگی (یعنی مقدار M) آنها بیش از 70 باشد (ویلی a1967). در هر حال، توصیه می گردد که سنگهایی با مقدار M بیش از 70 را ملانوکرات بنامیم (مثلا گابروی ملانوکرات گابروئی است که مقدار M آن بین 70 تا 90 در نوسان است). بخش قابل توجهی از سنگهای اولترامافیک، اصولاً از الیوین، ارتوپیروکسن و کلینوپیروکسن تشکیل شده اند. این سنگها را می توان با استفاده از شکل مجدداً تقسیم بندی کرد. * ملانوکرات یا سنگ های تیره رنگ سنگهایی هستند که بین 60 تا 90 درصد کانی های تیره دارند. که به اســتثنای کوماتئیت های پریدوتیتی و بعضی از پیکریت ها، سنگهای اولترامافیک تمام متبلور هستند و بدین ترتیب با استفاده از داده های مودال می توان آنها را براحتی در گروه سنگهای اولترامافیک دسته بندی نمود. اغلب سنگهای اولترامافیک اصولا از الیوین، ارتوپیروکسن و کلینوپیروکسن ساخته شده اند و با استفاده از شکل می توان آنـها را طبقه بندی کرد. پیروکسنیت ها که در قاعده این نمودار قرار می گیرند (مثل ارتوپیروکسـنیت، و بستریت و کلینوپیروکســنیت) معمولا بیــش از 44 درصد 2 Sio دارند و بنابراین اولترامافیک هســتند و نه اولترابازیک. برعکس، پریـدوتیت ها در وسـط این نمودار قرار می گیرند و معمولا کمتـر از 44 درصد Sio2دارند و از این رو هم اولترامافیک می باشــند و هم اولترابازیک. اغلب سـنگهای اولترامافیک دیگر از قبیل کـــربناتیت ها، هورنبلندیت ها، کیمبرلیت ها، ملیلیتیت ها، ملیلیتولیت ها، کوماتئیت های پریدوتیتی و پیکریت ها اولترابازیک هستند و ســرانجام بعضی از آلکالن اولترابازیک می باشـند و نه اولترامافیک. ژاکوپیرانژیت ها (پیروکسنیت های نفلین دار) وسـنگهای ملیلیتی اولترامافیک در این میان استثناء هسـتند. یک گروه جالب دیگر از ســنگهای اولترامافیک اکلوژیت ها می باشند. ترکیب عناصر اصلی این سنگها مشـابه بازالت ها بوده ولی به علت تبلور آنها در شرایط فشار زیاد، کانیهای اصلی آنها گارنت (آلماندن- پیروپ) و پیروکسـن سدیک (امفاسیت) است. سنگ های اولترامافیک در سـری های سنگی بسیار متنوعی یافت می شوند. تصور بر این است که این گروه، ترکیب اصلی سنگهای گوشـته و هسته زمین را تشکیل می دهند. به علاوه در برخی از ایالات سنگ شناسی مختلف، در پوسته بیرون زدگی دارند. اغلب شهاب سنگها (مانند کندریتها و آهنی ها) و احتمالا اغلب شبه سیارات دارای ترکیب اولترامافیک می باشند. برای سـهولت در امر مطالعه این سنگها- که از نظر فراوانی، سن، ترکیب، توزیع و منشا بسیار متفاوتند – بهتر است آنها را به گروههای زیر تقسیم نمود: الف) سنگهای گوشته و زینولیت های این سنگها. ب) سنگهای هسته و شهاب سنگ های آهنی. ج) شهاب سنگهای سنگی اولترامافیک و شبه سیارات. د) پیکریت ها. ه) کوماتئیت های پریدوتیتی. و) مناطق اولترامافیک در توده های نفوذی لایه لایه. ز) سنگهای اولترامافیک کف اقیانوس. ح) توده های نفوذی اولترامافیک کوهزایی (نوع آلپی). ط) سنگهای اولترامافیک آلکالن. ی) کیمبرلیت ها. ک) کربناتیت ها. ل) مجموعه های اولترامافیک واجد منطقه بندی (نوع آلاسکائی). م) سنگهای اولترامافیک (نوع آپینیت) وابسته به باتولیت های گرانیتی. ن) سنگهای اولترامافیک مختلف غیر سیلیکاته.

◄ سنگهای هسته و شهاب سنگهای آهن: میسون و مور (1982) فرض کرده اند که هسته زمین دارای ترکیب زیر است: 3/86 درصد Fe، 4/7 درصـد Ni، 4/0 درصد Co و 9/5 درصد S. ژئوشــیمیست های دیگــر فرض کرده اند که هسته و به خصوص قسمت اعظم هسته مذاب خارجی دارای 10-15 درصد از عناصر سیک مثل S یا Si می باشند. براون و موست (1981) برای هسته، ترکیب کلی زیر را در نظر گرفته اند: 86 درصد Fe، 11 درصــد S، 3 درصد Ni و مقادیر کمتـری از دیگـر عناصر ســـیدروفیل و کالکوفیل و احتمالا تا1/0 درصد پتاسیم. آنها همچنین اشاره می نمایند که هسـته خارجی احتمالا دارای 86 درصد Fe، 12 درصد S، 2 درصد Ni می باشد. عناصر دیگری که مقدارشان در این قسمت قابل توجه است (بیش از 05/0 درصد) عبارتند از K,Co,P (مورگان و آندرسن 1980).

چطور دانلود کنم؟