مقاله طرح اکتشاف سنگ آهن پلاسر

مقاله طرح اکتشاف سنگ آهن پلاسر

دانلود مقاله طرح اکتشاف سنگ آهن پلاسر 10 ص فرمت Word

مقدمه:

مواد معدنی به عنوان مواد اولیه صنعتی در نیل به اهداف صنعتی و اقتصادی هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است صنعت منهای مواد اولیه خام قابل تصور نبوده و چنانچه رشد صنعتی مد نظر باشد در ابتدای امر تولید مواد معدنی به عنوان قدم اول یک ضرورت محسوب می شود خودکفایی صنعت یا به عبارتی استقلال صنعتی در سایه تولید مواد اولیه خام ممکن می گردد و صنعت وابسته از نظر تکنولوژی و یا مواد اولیه مصرفی صنعتی ضربه پذیر و غیر مطمئن است نگرش با اهمیت کشورهای صنعتی پیشرفته به منابع معدنی و طبیعی هر نقطه از جهان نمونه نقش تعیین کننده اینگونه مواد در پیشرفت اقتصادی می باشد. صرف هزینه های هنگفت جهت اکتشاف منابع طبیعی و معدنی در هر گوشه از جهان می تواند روشنگر اهمیت مواد مصرفی باشد.

چطور دانلود کنم؟