رابطه بین شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی) مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان آ غ

رابطه بین شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی) مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان آ. غ (

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 8

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی) مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان آ. غ (می باشد. تحقیق –

حاضر از نظر هدف، در گروه تحقیق های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات

پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آ. غ می باشد، که تعداد این افراد 663 نفر بوده، که از این تعداد با روش

کوکران، 278 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه، که شامل 40 سوال بوده که روایی مناسبی

داشته و پایایی آن نیز) ضریب آلفا کرونباخ 846 / 0 (بدست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد نسبتا مناسب پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از

نرم افزار SPSS استفاده شده است که با اطلاعات حاصل از پرسشنامه به بررسی آمار توصیفی و آمار استنباطی داده پرداخته شد. همچنین از آزمون های

کولموگروف اسمیرنف، برای یافتن نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها استفاده شد، از ضریب همبستگی اسپیرمن نیز در تحلیل آماری استفاده گردید. نتایج

بررسی در این تحقیق نشان داد که بین ابعاد شایستگی فرهنگی با عملکرد سازمانی رابطه معناداریوجود دارد.

کلید واژه شایستگی فرهنگی، عملکرد سازمانی، اداره کل امور مالیاتی استان آ. غ

چطور دانلود کنم؟