کنش پژوهی فردی 1 فصل دوم فیزیک دوم ریاضی, تدریس سرعت متوسط و سرعت لحظه ای (14)

کنش پژوهی فردی 1 فصل دوم فیزیک دوم ریاضی, تدریس سرعت متوسط و سرعت لحظه ای

کنش پژوهی فردی 1 فصل دوم فیزیک دوم ریاضی, تدریس سرعت متوسط و سرعت لحظه ای

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: 9

بخشی از متن:

الف: بیان مسئله

در این طرح، فصل دوم فیزیک دوم ریاضی، سرعت متوسط و سرعت لحظه ای مورد بررسی و تدریس قرار گرفته است. با توجه به اینکه معلم بعد هر مبحث، زمان کافی برای حل تمرین برای دانش آموزان نداشت، در کلاس سوال کم حل می شد. و مثال های کتاب هم در کلاس حل نمی شد و از آن ها خواسته می شد که در خانه حل کنند و اگر مشکلی داشته باشند، در جلسه ی بعد بپرسند. این امر سبب بی رغبتی دانش آموز در یادگیری می شد. با پیشنهاد و هماهنگی با معلم، مبحث سرعت متوسط و سرعت لحظه ای برای بررسی و تدریس انتخاب شد تا با استفاده از روش های تدریس فعال و توجه به عوامل مربوط به رشد ذهنی دانش آموزان تدریس شود.

ب: تحلیل موقعیت تدریس

این طرح برای تدریس در کلاس دوم متوسطه دوم رشته ریاضی مدرسه دخترانه دولتی ولی اله اردشیری پیش بینی شده است، مدرسه ای که در منطقه ای مناسب قرار گرفته (خیابان شهید مطهری – بادی اله 9) و از لحاظ امکانات آموزشی و تهیه وسایل کمک آموزشی کمتر مشکلی به چشم می آید.

این کلاس دارای 30 دانش آموز دختر می باشد که با توجه به بررسی های انجام شده و پرسش از معلم مربوطه، یادگیری و نظم و انضباط دانش آموزان این کلاس به طور معمول در حد متوسط می باشد.

مبحث مورد نظر برای اولین بار در کلاس تدریس شد و قبل شروع درس برای دانش آموزان با مثال هایی ملموس، کاربرد مبحثی که قرار بر تدریس بود را برای آن ها بیان کردم و برایشان روشن شد.

پ: فرضیه ها و ارائه راه حل ها

فرضیه 1: فضای فیزیکی مدرسه در یادگیری دانش آموز و عملکرد دانش آموز موثر است.

تحقیقی که با تازگی توسط محققان دانشگاه سالفورد در انگلستان انجام شد، نشان می دهد که علاوه بر موقعیت مکانی مدرسه، فضای فیزیکی مدرسه و کلاس درس نیز نقش بسیار مهمی در یادگیری دانش آموزان ایفا می کند. در این پژوهش علمی 751 دانش آموز در 34 کلاس درس مورد بررسی قرار گرفتند. از دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی و پس از اتمام آن ارزیابی تحصیلی به عمل آمد تا مقایسه ی این دو ارزیابی تأثیر فضای آموزشی بر فرایند یادگیری ریاضیات، مهارت خواندن و مهارت نوشتن را روشن سازد. شاخص های کلاس درس که در این تحقیق به عنوان متغیر در نظر گرفته شده بودند شامل تزئینات کلاس، نور طبیعی، کنترل صدای محیط، دما، کیفیت هوا و رنگ می شدند.

چطور دانلود کنم؟