دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی 103صفحه

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -محیط زیست/شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی 103صفحه

شبیه سازی یک مدل هیدرودینامیک برای ماندگی گاز و گردش مایع سرعت پیشگیری در راکتور های بالا برنده هوا را توسعه داده است و اطلاعات بدست آمده از شبیه سازی با اطلاعات جمع آوری شذه تجربی روییک راهنمای تاسیسات راکتور تجهیز شده با نوع توزیح کننده گاز مختلف چند ورودی وتک ورودی مقایسه کردیم با استفاده از آنالیزهای موجود در مدل اصلی به نتایج مطلوب رسیدیم

2

مقدمه: بالا رنبده هوا بطور عمومی در صنعت شیمیایی و بیولوژیکی برای حمل کردن راکتورهای P1Pراکتورهای حلقوی آرام مﺜل اکسیداسیون ها و کلردار شدن ها مورد استفاده قرار می گیرد یک راکتور بالا رنبده هوا از یک حباب تبدیل شده است این نوع راکتور شامل سه بخش مجزا یعنی بر خیزنده، جدا کننده گاز و مایع و پایین آورنده می (پس ایجاد یک چگالی خالص تفاوت بین Riser) باشد گردش مایع توسط تزریق گاز در پایین برخیزنده. را مشخص می سازدdown comer (و پایین آورنده Riser) برخیزنده در واقع برای طراحی، اهداف کنترل و عملکرد یک شبیه سازی صحیح اجرایی راکتور ضروری است مدل واکنش جنبشی، ترکیﺐ جریان و هیدرودینامیک ها اتنخاب شده برای شبیه سازی باید شامل انتقال جرم، باشد. اگر چه مدل راکتورهای بالا برنده هنوز بسیار سخت است چونکه فرض نظام واکنش آرام ممکن نبود بطور کامل ادا شود و اﺛر شرایط عملیاتی، هندسه راکتورها و خصوصیات شیمیایی_یفزیکی فازها به ویژه رفتار

3

غیر به هم پیوسته آلی که بطور کمی در صنعت با آن مواجه شده اند روی هیدرودینامیک ها بطور کامل و بارز شود.

چطور دانلود کنم؟