مقاله جامع در مورد هیدرولوژی و مسائل مربوط به خشکسالی و کمبود آب

مقاله جامع در مورد هیدرولوژی و مسائل مربوط به خشکسالی و کمبود آب

موضوع:

مقاله جامع در مورد هیدرولوژی و مسائل مربوط به خشکسالی و کمبود آب

(فایل word قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 29

فهرست:

مقدمه

هیدرولوژی چیست؟

سیکل (چرخه) هیدرولوژی

بارندگی: PRECIPITATION

تبخیر: EVAPORATION

اهمیت آب در ایران

مسائل شناخت آبهای سطحی

عرضه آب بسته بندی پاکتی دائمی است

اهداف استفاده از روشهای تاریخی (حلقه های درخت) در پیش بینی خشکسالی

داده ها و روش کار بررسی خشکسالی تاریخی با استفاده از شاخص پالمر

نتایج حاصله از بررسی خشکسالی های تاریخی با استفاده از شبکه شاخص شدن خشکسالی پالمر

نکات ضعف شاخص های خشکسالی

– واحد زمان

– تعیین و تعریف دوره کمبود آب

– دوره ذخیره منابع آب

– توجه به اتلاف منابع آب با گذشت زمان

– داده های مورد استفاده

– گوناگونی و تنوع اطلاعات

تاریخ شروع وخاتمه خشکسالی و تعیین تداوم خشکسالی و کمبود آب

پنج شاخص برای کمّی سازی شدت خشکسالی

بررسی خشکسالی های تاریخی با استفاده از شاخصل پالمر

مقدمه:

هیدرولوژی چیست؟

بر اساس آخرین مطالعات تا کنون 5 میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان میدهد که آب از همان ابتدای تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست داشته است. با تشکیل اقیانوسها و دریاها و تشکیل بخار از روی آنها و ایجاد ابر و بارندگی و به طور کلی گردش آب در طبیعت و جاری شده آب در رودخانه ها و بازگشت مجدد آن به طروق مختلف به اقیانوسها، ابتدا زندگی اولیه با گیاهان و جانداران پست آغاز شد و سپس گیاهان و حیوانات عالی به وجود آمدند.

پیوسته زمین که از سنگهای آذرین سرد شده تشکیل شده بود در اثر تماس با هوا و جو تحت تأثیر پدیده هوازدگی قرار گرفت و تغییرات همزمان آب، دما و یخبندان باعث تکه تکه شدن سنگها شده و جاری شدن آبها، آنها را جابه جا کرده و دشتهای وسیعی را که دارای پوشش خاک بودند به وجود آوردند. این پوشش خاکی همراه با آب قابل دسترس در طبیعت محیط مناسبی را برای رشد گیاهان فراهم شد و محیط مناسب برای زندگی بشر آماده و مهیا گردید. انسان های نخستین از آب تنها برای شرب استفاده می کردند و به تدریج با پیشرفت تمدن و گذشت زمان از آن برای گردش آسیاب ها، کشاورزی و حمل ونقل نیز استفاده کرد.

همزمان با پیشرفت تمدنها استفاده از آب نیز شکل تازه ای به خودگرفت به طوری که در بسیاری از زمینه ها، از کشاورزی گرفته تا صنعت و از همه مهمتر تولید انرژی از آب استفاده می شود و امروزه دسترسی به آب کافی و با کیفیت مناسب در زمان و مکان مناسب مد نظر می باشد و هر گونه کمبود آب را مانعی در جهت توسعه پایدار می داند به همین دلیل هر ساله سرمایه های زیادی برای توسعه منابع آب و طرحهای مرتبط با آن مثل سدسازی و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی، آبخیزداری، مهار سیل و تغذیه آبهای زیرزمینی انجام می دهند.

چطور دانلود کنم؟