ترجمه مقاله شبکه فیلترهای معکوس کننده قدرت چند سطحی فعال با استفاده از کنترل نامتقارن زاویه تعویض مستقیم برای پشتیبانی از توابع شبکه آبشاری + فایل مقاله انگلیسی

دسته بندی: مقالات ترجمه شده

تعداد صفحات: 19 صفحه

عنوان انگلیسی: Grid active power filters using cascaded multilevel inverters with direct asymmetric switching angle control for grid support functions.

عنوان فارسی: شبکه فیلترهای معکوس کننده قدرت چند سطحی فعال با استفاده از کنترل نامتقارن زاویه تعویض مستقیم برای پشتیبانی از توابع شبکه آبشاری.

بخشی از متن و ترجمه:

Abstract

This paper presents a new control technique for cascaded multilevel inverters, a new control technique for cascaded multilevel inverters, which can achieve harmonic and reactive power compensation and balance unbalanced load simultaneously. Unlike existing control strategies which work in the time domain and focus on reducing the overall harmonies and reactive power without differencing individual harmonies, this new method works in the frequency domain and can efficiently compensate individual harmonics and reactive power apart from balancing unbalanced load. The principle of the proposed technique is to compensate harmonics and reactive power and balance unbalanced load with direct asymmetric firing angle and conduction angle control for each H-bridge of multilevel inverter. To verify the effectiveness of this new technique. Genetic algorithm (GA) is used to solve transcendental equations and fined switching angles of each H-bridge of multilevel inverter. From the simulation results, it can be seen that the seen that the proposed technique can not only achieve the same harmonic and reactive power compensation performance with a much lower switching frequency than traditional control methods of cascaded multilevel inverter based active power filter (APF) , but also can balance unbalanced loads successfully at the same time.

چکیده:

این مقاله یک روش جدید کنترل برای معکوس کننده چند سطحی آبشاری است که می تواند هارمونیک و جبران قدرت واکنش رسیدن به تعادل و بار نامتعادل به طور همزمان باشد. بر خلاف استراتژی های کنترل موجود که در حوزه زمان کار و تمرکز بر کاهش هارمونی کلی و توان راکتیو بدون تفاضل هارمونی فردی هستند، این روش جدید در حوزه فرکانس کار می کند و می تواند در جبران هارمونیک فردی و توان راکتیو از موازنه بار نامتعادل جداً موثر باشد. اصل روش پیشنهادی برای جبران هارمونیک و توان راکتیو و تعادل بار نامتعادل با زاویه شلیک مستقیم نامتقارن و کنترل زاویه انتقال برای هر H -پل معکوس کننده چند سطحی است. به منظور بررسی اثر بخشی این روش جدید برای حل معادلات متعالی و زاویه تغییر جریمه هر H -پل اینورتر از الگوریتم ژنتیک (GA) چند سطحی استفاده شده است. از نتایج شبیه سازی، می تواند دید که روش پیشنهادی نه تنها می تواند با فرکانس سوئیچینگ بسیار پایین تر از روش های کنترل سنتی آبشاری معکوس کننده چند سطحی توان فیلتر فعال بر اساس (APF) رسیدن به هارمونیک و واکنش همان عملکرد های قدرت جبران، بلکه همچنین می تواند بارهای نامتعادل موفقیت آمیزی در همان زمان تعادل داشته باشد.

  • شبکه فیلترهای معکوس کننده قدرت
  • ترجمه مقاله

چطور دانلود کنم؟