ارائه روشی برای کاهش تلفات در سیستم های توزیع بر مبنای تغییر محل تغذیه سیستم های توزیع

دسته بندی: برق و الکترونیک و مخابرات

عنوان: ارائه روشی برای کاهش تلفات در سیستم های توزیع بر مبنای تغییر محل تغذیه سیستم های توزیع

فرمت: پی دی اف

تعداد صفحات: 9

چکیده

برای افزایش بازده سیستم در شبکه های توزیع باید بتوان تلفات سیستم که شامل قسمتهای مربوط به مولفه های اکتیو ور اکتیو است، کاهش د اد. در این مقاله روش جدیدی برای کاهش تلفات سیستم پیشنهاد شده است که در آن هر دو مولفه اکتیو و راکتیو تلفات کاهش پیدا می کند. با تغییر محل تغذ یه سیستم شعاعی، مک ان به ینه منبع به منظور کاهش تلفات بدست می آید. این روش برای هر سیستم توزیع شعاعی با هر تعداد شین و شاخه قابل اجرا می باشد. روش ذکر شده بر روی سیستم توزیع 33 زیادی وجود دارد و از طرفی به علت پایین بودن ولتاژ و بالا بودن جریان، تلفات 2 شینه پیاده سازی شده و نتایج بدست آمده نشان می دهد که کاهش تلفات قابل ملاحظه ای در سیستم حاصل می شود.

  • سیستم های توزیع شعاعی
  • اندازه و مکان بهینه
  • خازن گذاری
  • کاهش تلفات
  • روش تغییر محل تغذیه سیستم شعاعی

چطور دانلود کنم؟