پایان نامه ارشد رشته روزنامه نگاری بررسی میزان رضایتمندی مخاطبان از سازمان نوسازی شهر تهران

پایان نامه ارشد رشته روزنامه نگاری بررسی میزان رضایتمندی مخاطبان از سازمان نوسازی شهر تهران

د انلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه ارشد رشته روزنامه نگاری بررسی میزان رضایتمندی مخاطبان از سازمان نوسازی شهر تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 109

چکیده

سازمان نوسازی شهر تهران هم اکنون خدمات متنوعی در زمینه نوسازی بافت فرسوده به جامعه ارائه می کند این خدمات طیف وسیعی از خدمات مربوط به طرح ویژه نوسازی مبتنی بر نگرش سیستمی طراحی شده و چارچوب نظری ساز و کارهای اجرایی آن در بافت فرسوده شهری تهران را در برمی گیرد. خدمات سازمان نوسازی شهر تهران بویژه در زمینه ارائه خدمات نسبت به سازمان های مشابه دیگر نقاط دنیا بویژه در کشورهای توسعه یافته ارائه می شود فاصله دارد اما در سال های اخیر بهبود چشمگیر داشته و در حال پیشرفت است با این همه در مورد میزان کار آمدی و پاسخگویی به مخاطبان دیدگاه های مختلفی وجود دارد. یکی از شاخص های ارزیابی موفقیت این سازمان، در جهت نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران بررسی میزان رضایتمندی مخاطبان از این سازمان است. انجام این مهم یا سنجش میزان رضایتمندی مخاطبان سازمان فوق الذکر نیازمند انجام مطالعه گسترده و جامع است. در مقاله حاضر گزیده ای از نظر سنجی ها و بررسی هاکه از سوی مخاطبان این سازمان به صورت موردی، پرسشنامه، توصیفی و تحلیل انجام شده است ارائه می شود و در عین حال تلاش خواهد شد که با توجه به نتایج بررسی ها، مراحل موثر بر رضایت داشتن و یا نداشتن مخاطبان شناسایی و ارائه گردد تا بر مبنای آن پیشنهادهایی برای انجام اصلاحات در خدمات این سازمان عرضه شود. خوشبختانه جمع بندی بررسی های یاد شده نشان دهنده رضایتمندی نسبی مردم و مخاطبان از خدمات سازمان نوسازی شهر تهران در مقایسه با خدمات دیگر سازمانهای شهرداری است. این جمع بندی اگر چه امیدوار کننده است اما نباید مانع از ادامه تکاپو برای شناسایی سطوح نیازمندی های مخاطبان و تلاش برای ارتقای سازمان نوسازی شهر تهران شود، با تکیه بر یافته های پژوهش انجام شده و جمع بندی حاضر می توان نقاط قوت و ضعف سازمان مربوطه را تجزیه و تحلیل کرده و راهبردهای برای ارتقاء و کارآمدی ارائه کرد.

مقدمه

پرداختن و رسیدگی به بافت های فرسوده که خطرهای حوادث طبیعی غیر مترقبه را دو چندان می کند امری ضروری و با اهمیت است و سازمان نوسازی شهر تهران که متولی این امر است دارای اهمیتی فراوان می باشد. در عین حال اگر ساکنین بافت فرسوده رضایت و همراهی با سازمان مورد اشاره را نداشته باشند این امر سخت و غیر ممکن خواهد بود. پرداختن به خشنودی و رضایتمندی مخاطبان این سازمان مشخص کننده میزان موفقیت این سازمان در انجام وظایف خطیر خود بوده است و راهکاری است در بهبود وضعیت در آینده و بالا بردن کارایی کارمندان و بهبودی سازمان. در فصل اول این پایان نامه پس از معرفی اجمالی از سازمان نوسازی و بافت فرسوده به سوالات تحقیق و به فرضیات می پردازیم. در فصل دوم به مفاهیم و نظریات رضایتمندی و خشنودی مخاطبان و تاریخچه که معرفی شده اند را بررسی می کنیم. در فصل سوم روش های اجرای تحقیق ارائه می گردد. در فصل چهارم به داده ها و نتایج بدست آمده و نمودارهای حاصل از تحقیق می پردازیم و در فصل پایان نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادات ارائه می گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسأله 2

1-3ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 4

1-4 اهداف تحقیق 5

1-5 سؤالات تحقیق 5

1-6 فرضیه های تحقیق 6

1-7 تعریف مفاهیم 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 مقدمه 10

2-2 ضرورت و اهمیت توجه به رضایت مندی مراجعان در سازمان های

امروزی… 11.

2-3 ارتباطات به عنوان رفتاری آموختنی 12

2-4 آموختن ارتباط 12

2-5 الگوبرداری 14

2-6 اهمیت بازخورد 14

2-6-1 اثر بر دیگران از طریق بازخور 15

2-7 انگیزش و پاداش ارتباطات 15

2-8 نیاز به همبستگی 16

2-89 نیاز به موفقیت 17

2-10 جزم گرایی 18

2-11 ماکیاولیسم 18

2-12 اثر بخشی در ارتباطات میان فردی 19

2-13 گشودگی 20

2-14 همدلی 20

2-15 حمایتگری 21

2-16 مثبت گرایی 21

2-17 تساوی 21

2-18 همدلی و فرهنگ 22

2-19 نظریه های انگیزش 24

2-19-1نظریه سلسله مراتب نیاز 24

2-19-2 نظریه هستی وابستگی و رشد 24

2-19-3 نظریه دو عاملی/نظریه بهداشت-انگیزش 25

2-19-20 نظریه تقویت 25

2-19-21 نظریه انتظار 25

2-19-22نظریه برابری 25

2-20مفهوم مشتری و مراجعان و تفاوت بین آنها 26

2-21 تعریف و مفهوم رضایت مندی مراجعان مشتری 27

2-21-1 خط جریمه رضایتمندی مشتری 28

2-22 انواع مراجعان مشتری 29

2-23 سنجش رضایتمندی مراجعان 30

2-24 ساختار سازمان نوسازی شهر تهران 33

2-25 وظایف سازمان نوسازی شهر تهران 36

2-26 طرح ویژه نوسازی بافت فرسوده 38

2-27 راهبردها 41

2-28 رویکردها 41

2-29 واقع گرایی 42

2-30 مدیریت منظر شهری 42

2-31 پایگاه نظری 43

2-32 مبانی نظری نوسازی بافت های فرسوده 43

2-33 مفهوم فرسودگی و بافت فرسوده شهر تهران 44

2-34 بررسی زمینه های رسودگی و فرآیند شکل گیری بافت های فرسوده 47

2-35 بافت های فرسوده روستایی -شهری 48

2-36 بافت های حاشیه ای 48

2-37 اهداف و راهبردهای نوسازی بافت فرسوده 49

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه 56

3-2 نوع و روش اجرای پژوهش 56

3-3 روش های جمع آوری اطلاعات (تکنیک و ابزار) 57

3-4 روایی و پایایی ابزار سنجش 57

3-5 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه 58

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 60

4-2 یافته های تحقیق 61

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 خلاصه یافته ها و نتیجه گیری 98

5-2 پیشنهادات حاصل تحقیق 105

منابع 107

چطور دانلود کنم؟