بررسی عوامل درون آموزشگاهی مؤثر در گرایش دانش آموزان به امورتربیتی

بررسی عوامل درون آموزشگاهی مؤثر در گرایش دانش آموزان به امورتربیتی

بررسی عوامل درون آموزشگاهی مؤثر در گرایش دانش آموزان به امورتربیتی

12 صفحه

چکیده

در این پژوهش عوامل درون آموزشگاهی در گرایش دانش آموزان به برنامه های امور تربیتی مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق مقوله های درون آزمایشگاهی مانند تقویت پایه های عقیدتی، فراهم بودن امکانات مناسب برای فعالیتهای فردی گروهی، ارزشیابی عملکرد دانش آموزان، توجیه اولیا برخورد صحیح مسئولان مدرسه با مسائل تربیتی و توجه به نیازهای فردی، بررسی می شود. نتایج نشان داد که دو فرضیه اساسی مربوط به تقویت پایه های عقیدتی و ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان مورد تأیید قرار نگرفت ولی سایر فرضیه ها از نظر پاسخگویان تأیید شد. بین نظر دانش آموزان و مربیان به جز دو مورد، تفاوت، معنی دار بوده است. در مقایسه نظر پاسخگویان درخصوص ابعاد ششگانه تحقیق، تفاوت، معنی دار بوده است.

چطور دانلود کنم؟