فایل اتوکدی طراحی مرکز فرهنگی توریستی

فایل اتوکدی طراحی مرکز فرهنگی توریستی

در این فایل مجموعه موارد زیر قرار گرفته است:

  1. مستر پلان
  2. کی پلان ها به همراه جزییات اجرایی
  3. مقاطع عرضی و طولی
  4. نماهای کار
  5. و ریز فضاها

چطور دانلود کنم؟