مقاله نقش هزینه یابی بر مبنای هدف در اصلاح الگوی مصرف

دانلود مقاله نقش هزینه یابی بر مبنای هدف در اصلاح الگوی مصرف

چکیده

اصلاح الگوی مصرف نیزعبارت است از نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور به قسمی که سبب ارتقای شاخص های زندگی مردم و کاهش هزینه ها شده و از این منظر زمینه ای برای گسترش عدالت عمومی است. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث شده تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فناوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و پیشرفت در بخش هایی که کمتر مورد توجه قرار داشته نیز فراهم شود. هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان را هم زمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت، هزینه و زمان می کند تا هزینه ها را قبل از وقوع کنترل کند. از طرف دیگر هزینه یابی برمبنای هدف را می توان به عنوان فرایند سیستماتیک مدیریت هزینه و برنامه ریزی سود توصیف کرد که کاهش هزینه ها را با متمرکز کردن تلاش تمامی دوایر مربوط به یک شرکت مانند بازاریابی، مهندسی، تولید و حسابداری انجام می دهد تا فرایند کاهش هزینه در مراحل قبل از تولید انجام می شود.

کلمات کلیدی:

اصلاح الگوی مصرف، مدیریت هزینه، هزینه یابی هدف، هزینه یابی، حسابداری

مقدمه

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص های زندگی و کاهش هزینه ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی پایدار است، و این خود نیازمند راهکاری است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاحی در مصرف را احساس کنند و به تدریج این رویه نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتاً به یک فرهنگ عمومی در تمامی عرصه ها تبدیل شود. اصلاح الگوی مصرف در دو سطح تولید کالا و مصرف کالا قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط قانونی فن آوری تولید، خود را با استاندارد جهانی و یا حتی الامکان با اقلیم هر منطقه تطابق دهند.

با دقت در مفاهیم اصلاح الگوی مصرف و مقایسه آن با اصول و مبانی بهره وری، می توان به ارتباط عمیق و تفکیک ناپذیر این دو موضوع پی برد. هدف از بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تسهیلات به طریقه علمی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی به طوری که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد. مدیریت هزینه بر این نگرش استوار است که هزینه ها به خودی خود ایجاد نمی شوند بلکه تمام هزینه های تولید و یا انجام خدمات، محصول و نتیجه تصمیم گیری های مدیریت است که عمدتاً معطوف به چگونگی استفاده از منابع محدود سازمان است. نگرش مدیریت هزینه نقش مهمی در جهت دادن تصمیمات مدیران به سوی ایجاد ارزش برای همه ذی نفع ها (سهام داران، مشتریان، کارکنان و جامعه) به عهده دارد و می کوشد بین منافع ذی نفع های مختلف تلفیق مناسب و خلاقانه ایجاد کند. فلسفه و نگرش مدیریت هزینه متشکل از مجموعه ای از ابزار و تکنیک هاست که می تواند به تجزیه و تحلیل جامع تصمیمات مدیریت بپردازد و در هر مورد تصمیمات مدیریت را پشتیبانی کند. مجموعه ابزار و تکنیک های مدیریت هزینه که به پیشبرد اهداف و برنامه های یاری می رساند سیستم مدیریت هزینه [1] نامیده می شود.

  1. cost management system

چطور دانلود کنم؟