تحقیق مبارزه بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans (2)

دانلود تحقیق مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

مقدمه:

امروزه استفاده از مبارزه بیولوژیک در راستای جلوگیری از خسارت آفات و بیماریها به طور گسترده در حال بررسی است و محققین سعی در گسترش روشهای مورد استفاده در مبارزه بیولوژیک دارند.

در این میان نماتدها جزء گروههایی هستند که می توانند خسارت قابل توجهی به گیاهان وارد کنند که خسارتی که نماتدهای پارازیت گیاهی وارد می کنند به دو صورت است. از طرفی آنها موجب ضعیف شدن گیاه میزبان می شوند و شرایط را برای حمله سایر پارازیتها نظیر قارچها، باکتری ها، … مساعد می کنند و از طرفی نماتدها که اکثراً به ریشه گیاه حمله می کنند موجب کاهش رشد زایشی گیاه می شوند.

تاکنون در جهان برای مبارزه با نماتدها بیشتر از نماتد کشهای شیمیایی استفاده می شد ولی اخیراً بدلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده از نماتدکشها، در بسیاری از کشورها، استفاده از آنها ممنوع شده است و سعی می شود که با استفاده از روشهای دیگر با نماتدها مبارزه کرد. این در حالی است که زارعین استفاده از نماتد کشهای شیمیایی را ترجیح می دهند، زیرا هم به قدرت تأثیر آن اعتقاد دارند و از طرفی هزینه استفاده از نماتدکشهای شیمیایی با هزینه روشهای بیولوژیک برابری می کند.

از جمله روشهای بیولوژیک موثر در کنترل نماتدها، خصوصاً نماتد مولد غده ریشه Melodogyne sp، استفاده از باکتری

Pasteuria penetrans می باشد که تحقیقات گسترده ای برای عملی کردن استفاده از این باکتری در حال بررسی است، زیرا قدرت بسیار خوبی را در کنترل نماتد نشان میدهد و این باکتری سیستم تولید مثلی نماتد را هدف قرار داده و از ایجاد تخم جلوگیری می کند، لذا دارای پتانسیل بسیار بالایی در کنترل نماتد مولد غده ریشه است.

البته باکتری Pasteuria penetrans یک پارازیت اجباری است و همین امر موجب اعمال محدودیتهای در رابطه با استفاده وسیع از این باکتری شده است، زیرا پاراززیت اجباری بودن، کشف آزمایشگاهی (in vitro) این باکتری را محدود کرده است و دانشمندان سعی در ایجاد محیط کشف مناسب برای تولید آزمایشگاهی این باکتری هستند و در صورت تحقق چنین موضوعی می توان خسارت ناشی از نماتد مولد غده ریشه را تا حد زیادی کاهش داد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

نماتدها 3

نماتدهای انگل گیاهی 8

فرآیند بیماری زایی نماتدها 13

راههای مبارزه با نماتد مولد غده ریشه 19

مبارزه بیولوژیک با نماتدها 28

باکتری Pasteuria penetrans 35

صفات مبارزه ی بیولوژیک 44

سیستماتیک Pasteuria penetrans 54

اکولوژی Pasteuria penetrans 58

دشمنان طبیعی اندسپورها 60

بیولوژی Pasteuria penetrans 62

مرحله اتصال 63

نفوذ 66

سیکل زندگی در بدن نماتد 67

اسپورزایی 70

عوامل موثر برچسبیدن باکتری Pasteuria penetrans به نماتد Meloidogyne spp 72

اثر تراکم اندوسپورهای P. penetrans در خاک روی چسبیدن 76

اثر بافت خاک روی چسبیدن اندواسپورها 79

تأثیر رطوبت خاک روی چسبیدن اندوسپورها 82

اثر دمای خاک روی چسبیدن اندواسپورها 85

اثر سن نماتد روی چسبیدن اندواسپور 87

اثر PH روی چسبیدن اندوسپورها 90

تفاوت عملکرد ایزوله های مختلف Pasteuria penetrans 91

تأثیر دمای ثابت و متغیر در گسترش Pasteuria penetrans در بدن نماتد Meloidogyne spp 96

کشت Pasteuria penetrans 101

کشت in-vitro 103

کشت in-vivo 106

تهیه ی پودر ریشه ی پاستوریا 108

پودر دتابل پاستوریا (P. W. P) 111

مقایسه ی اثر کنترل بیولوژیک اندوسپورهای in-vivo و in-vito 115

علل عدم استفاده ی وسیع از Pasteuria penetrans به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک 119

منابع 121

شامل 123 صفحه Word

چطور دانلود کنم؟