تحقیق توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظام گرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری

دانلود تحقیق توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظام گرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری

چکیده

بسیاری از مصادیق فناوری در دنیای امروز، ماحصل تسلسل زنجیره وار یک سری ازخلاقیت ها ونوآوری های نوع بشر در طول تاریخ است که روندی تکاملی را طی کرده و به موجودیت کنونی رسیده است. زنجیره های تکاملی خلاقیت وجهی دیگر از تکامل پیوسته دانش وفناوری هستند که در آنها نقش حلقه های (مراحل) تکامل بارزتراست.

رشد این زنجیره ها تا پیش از این، حالت خودجوش داشته و عمدتاً مدیون درخشش افراد خلاق و نوآور بوده است، اما امروزه انتظار می رود که مدیریت خلاقیت و نوآوری نقش بارزتری در تکامل وهدایت هدفمند زنجیره های خلاقیت ایفا کند. تحقق این امر با توجه به چالش های قرن حاضر مستلزم بازنگری در مفهوم، مأموریت ها و مکانیزم های اعمال مدیریت نوآوری است.

در این مقاله ضمن تشریح مفاهیم زنجیره وشبکه خلاقیت، تلاش شده است با بررسی موردی یک زنجیره، مصداقی عینی برای این مفاهیم آورده وبا استناد به آن بحثهای نظری در قلمرو مدیریت خلاقیت ارائه شود.

1. مقدمه

برای واژه های خلاقیت و نوآوری تعاریف متعددی ارائه شده است [3 و 34]. وجه مشترک این تعاریف ارائه وتوسعه فکروطرح جدید است [24]. واژه پردازان و صاحبنظران اصطلاحات خلاقیت ونوآوری را معادل هم نمی دانند و برای آنها تعاریف جداگانه ای ارائه می کنند [3 و 24]. در این مقاله از تمایزات تعریفی بین این دو واژه صرفه نظر شده است و با تکیه برقلمرو مشترکات مفهومی آنها معادل یکدیگر به کاررفته اند.

پی بردن به اهمیت خلاقیت و نقش اساسی افراد خلاق در رشد علوم و فناوری ها و توسعه جوامع موجب شده است تا اندیشمندان حوزه های مختلف از دیدگاه تخصصی خود به این موضوع بنگرند و نظریات متنوعی را از دیدگاه های فلسفی، اجتماعی، روانشناسی، آموزشی، سازمانی و مدیریتی در باره خلاقیت اظهار کنند. [3 و 21].. محتوای این مقاله در حیطه مدیریت خلاقیت است. در خصوص مدیریت خلاقیت و نوآوری [36] نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است که بعضاً مقوله نوآوری را در سازمان ها به طور کلی مد نظر قرارمی دهند. [33 و 35] می توان گفت که وجه بارز در تعریف مدیریت خلاقیت و نوآوری، زمینه سازی برای بروز و هدایت نوآوری هاست.

2. جنبش مدیریت خلاقیت

اکثر سازمان ها نوآوری را مزیتی رقابتی [20] ومدیریت نوآوری را امری اجتناب ناپذیر می دانند [2] وحتی صاحبنظران معتقدند که نوآوری رمز بقای سازمان است [7].

درحالی که برخی از سازمانها بحث مدیریت نوآوری را به صورت درون سازمانی دنبال می کنند، عده ای ازصاحبنظران و سازمان ها به صورت فراسازمانی به این موضوع می نگرند. ماحصل نگرش فراسازمانی به موضوع مدیریت نوآوری پدیدارشدن ضرورت تعاملات بین سازمانی در این زمینه و به تبع آن تشکیل سازمان هایی خاص باهدف بسترسازی تعاملات بین سازمانی برای شناسایی، پرورش وتکامل ایده های نو ست، مانند تشکیل مرکز سلامت بهتر، در دانشگاه واندربیلت برای تبادل ایده ها و همکاری در زمینه نوآوری های پزشکی [6].

حیطه مدیریت نوآوری در چارچوب سازمانی و فرا سازمانی محدود نمانده و در سطوح ملی و بین المللی نیز نمایان شده است. برنامه ریزی و تلاش کشورها برای شناسایی و پرورش افراد نخبه و فراهم آوردن زمینه برای تعامل و فعالیت و هدایت خلاقیت های آنها گستره و شتاب روزافزونی یافته است و دور از انتظار نیست که اظهارشود سازماندهی خلاقیت ها چالش عمده قرن 21 است. [26].

شامل 23 صفحه word

چطور دانلود کنم؟