طرح توجیهی و بیزینس پلن، فنی واقتصادی و مالی جهت خرﯾد مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS

طرح توجیهی و بیزینس پلن، فنی واقتصادی و مالی جهت خرﯾد مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS

19 صفحه

pdf

موضوع فعالیت شرکت

اجرای طرحهای جـامع فـن آوری اطلاعـات شـامل تحلیل، طراحی، اسـتقرار، راه انـدازی وـر نــرم افــزار در بخــش عمــومی و دولــت، وزارتخانــه پــشتیبانی راهکارهــای مبتنــی بـهافسازمانها و شـرکت هـای وابـسته بـه دولت، تعـاونی هـا و بخـش خـصوصی، تحلیل وپشتیبانی نرم افزارهای جـامع کـاربردی انجـام خـدمات مـشاوره در زمینـه فـن آوری اطلاعات استراتژی و معماری سازمان متدولوژی اجراء و نظـارت بـر پـروژه هـای فـن آوری اطلاعات مهندسی و بهبودی فرایند و ارایه خدمات مـدیریت مـشاوره و طراحـی نظامهای مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی سازمانهای فـوق مـشاوره و طراحـی واجرای سیستم های دستی و مکانیزه و پیاده سازی شبکه های نوین و تجهیزات جانبی تخصصی طراحی و اجرای سیـستم هـای امنیت شبکه و ارایه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر فیبر نـوری شـبکه های بی سیم و راه حل های ارتبـاط بـا اینترنـت جهـت سـازمانهای مذکور، مـشارکت بـا شرکتهای داخلی و خارجی، تولید کننده نرم افزار و خدمات مـشابه بـه منظـور تکمیـل، توسعه و ارایه خدمات فوق در داخل و یا خارج از کـشور، اخذ نماینـدگی کلیـه اشـخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یـا خـارج از کـشور، جهـت واردات هـر گونـهتجهیزات تخصصی کامپیوتری و کالای مجـاز سـخت افـزاری و نـرم افـزاری مـرتبط بـافعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرار داد با کلیـه سـازمان هـا و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خـارجی مـرتبط بـا فعالیتهای شرکت و عند ال مربوط زوم اخذ مجوزهای مربوط.

چطور دانلود کنم؟