کد متلب مقایسه کنترل کننده فازی و کنترل کننده PI برای کنترل سرعت موتور الکتریکی

کد متلب مقایسه کنترل کننده فازی و کنترل کننده PI برای کنترل سرعت موتور الکتریکی

کد متلب مقایسه کنترل کننده فازی و کنترل کننده PI برای کنترل سرعت موتور الکتریکی

در این شبیه سازی که کاملا به صورت کدنویسی انجام شده است، نتایج کنترل سرعت یک موتور الکتریکی با استفاده از دو کنترل کننده فازی و PI با هم مقایسه می شوند.

کنترل کننده فازی دارای دو ورودی است که هرکدام دارای سه تابع عضویت است و یک خروجی که دارای پنج تابع عضویت است.

خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.

برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید.

چطور دانلود کنم؟