شبیه سازی کنترل سرعت موتور القایی بدون سنسور و با روش شبکه عصبی پیشخور

شبیه سازی کنترل سرعت موتور القایی بدون سنسور و با روش شبکه عصبی پیشخور

شبیه سازی کنترل سرعت موتور القایی بدون سنسور و با روش شبکه عصبی پیشخور

این مدل نشان می دهد که استفاده از شبکه های عصبی پیشخور (شبکه عصبی استاتیک) برای تخمین سرعت مکانیکی موتور القایی امکان پذیر هست.

برای فهم بهتر این شبیه سازی از مقاله زیر استفاده کنید

دریافت فایل

چطور دانلود کنم؟