شبیه سازی تنظیم بهینه پارامترهای کنترل کننده PID به الگوریتم ژنتیک برای یک سیستم نمونه هیدرو توربین گاورنر

دانلود شبیه سازی تنظیم بهینه پارامترهای کنترل کننده PID به الگوریتم ژنتیک برای یک سیستم نمونه هیدرو توربین گاورنر

شبیه سازی تنظیم بهینه پارامترهای کنترل کننده PID به الگوریتم ژنتیک برای یک سیستم نمونه هیدرو توربین گاورنر

فایل زیر شبیه سازی کامل در مورد تنظیم پارامترهای کنترل کننده PID به کمک الگوریتم ژنتیک می باشد. که بر روی یک سیستم نمونه هیدرو توربین گاورنر است. شبیه سازی اجرا شده و نتیجه گرفته شده است.

دریافت فایل

چطور دانلود کنم؟