ارزیابی و پیش بینی خشکسالی های 120 ساله مشهد با استفاده از شاخص SPI و توزیع Gamma

ارزیابی و پیش بینی خشکسالی های 120 ساله مشهد با استفاده از شاخص SPI و توزیع Gamma

حاصل یک تحقیق علمی

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

حجم فایل: 706 کیلوبایت

چکیده

خشکسالی به عنوان یک پدیده طبیعی خزنده است که با کمبود رطوبت نسبت به شرایط نرمال به کندی آغاز شده و به آرامی گسترش می یابد. بررسی و ارزیابی خشکسالی از جمله اقدامات کلیدی و مهم است که می تواند در مدیریت خشکسالی استفاده گردد. شاخص استاندارد شده بارش از نمایه های آماری است که توانسته نتایج قابل قبولی برای برسی شدت خشکسالی های یک منطقا ارائه نماید. 120سال بارش سالانه ایستگاه مشهد جمع آوری، غربال و ترمیم شد. تحلیل فراوانی داده های بارش، حکایت از برتری قانون احتمالی گامای دو پارامتری دارد. تبدیل باکس کاکس به منظور نرمال سازی داده های بارش استفاده شد. شاخص SPI برای تعیین طبقات خشکسالی در دوره آماری مذکور محاسبه شد. فراوانی وقوع نمایه استاندارد بارش نشان می دهد بیشترین واقعه مربوط به خشکسالی ملایم (%5/37) است. در مجموع %5/52 از سال ها خشک (SPI منفی) و بقیه %5/47 از سال ها تر (SPI مثبت) هستند.

  • توزیع گاما
  • تبدیل باکس
  • خشکسالی
  • کاکس
  • شاخص استاندارد شده بارش
  • بارش مشهد

چطور دانلود کنم؟