پاورپوینت اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز

دسته بندی: پاورپوینت

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

عناوین:

تجربیات ده ساله نویسندگان این مقاله

مقایسه عملکرد مراکز استریل بیمارستان های شهر تبریز در سال های 1376 و 1386

امتیازات واحدهای مورد پژوهش در قسمت اقدامات قبل از جایگذاری آی. یو. دی

عملکرد واحدهای مورد پژوهش در فرایندهای گندزدایی و سترون سازی

نتایج نمونه برداری های میکربی از واحدهای خصوصی و دولتی

دستاوردهای کار تا این مرحله

پیشنهادات

مداخله مدیریتی در کنترل کیفی فرآیند های سترون سازی در بیمارستان های شهر تبریز در سال 87- 1386

روش کار

بخشنامه اداری

پیگیری بعد از یک سال

نتیجه گیری کلی

  • پاورپوینت اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز

چطور دانلود کنم؟