پایان نامه تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران /کارشناسی ارشد

پایان نامه تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران /کارشناسی ارشد

پایان نامه تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران /کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی در 123 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 123

حجم فایل: 437 کیلوبایت

توضیحات:

پایان نامه تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران /کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی در 123 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

چکیده:

امروزه شرکت های بیمه ای نقش مهمی در توزیع منابع مالی ایفا می کنند. در این میان بیمه ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تلاش می کنند تا حداکثر استفاده را از سیستم های اطلاعاتی بهره برداری نمایند. هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. بنابراین جامعه تحقیق شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. تعداد این افراد 800 نفر می باشد که با توجه به استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 256 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که بر اساس پرسشنامه و مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق باچا (2012)، این پرسشنامه طراحی و اجرا می گردد. در این تحقیق سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی، تخصص کاربر و تاثیر گذاری کاربر به عنوان متغیر های سیستم اطلاعاتی انتخاب شده است. فرضیات این تحقیق به بررسی ارتباط بین این متغیر ها و شایستگی محوری می پردازد. در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین متغیر های تحقیق از آزمون های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که رابطه معنی داری بین مهارت مدیریتی و سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی با شایستگی محوری وجود دارد.

کلید واژه:

شایستگی محوری، سیستم های اطلاعاتی، شرکت های بیمه ای

مقدمه

با ظهور فناوری اطلاعات در دهه های اخیر و رشد سریع آن در سال های گذشته، فناوری اطلاعات یکی از ابزارهایی بوده که به صورت گسترده سازمان ها از آن استفاده کرده اند و استفاده از آن نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است. برای استفاده مناسب از راهکارهای ارائه شده فناوری اطلاعات، اکثر سازمان ها واحدی با نام فناوری اطلاعات یا اسامی مشابه دایر نموده اند که وظیفۀ شناخت نیازهای کسب و کار در زمینۀ فناوری اطلاعات و برطرف نمودن این نیازها را برعهده دارند. با رشد سریعی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد، در صورتیکه همۀ این کارکردها در داخل سازمان و از سوی واحد فناوری اطلاعات محقق گردد گسترش بیش از اندازه این واحد را به دنبال خواهد داشت و از آن جایی که حوزه کاری در اکثر سازمان ها با حوزه فناوری اطلاعات فاصلۀ زیادی دارد، گسترش بیش از اندازه واحد فناوری اطلاعات باعث عدم یکپارچگی و اعمال هزینه های سربار زیادی بر سازمان می شود. بر این اساس سازمان ها تلاش می کنند تا جای ممکن بسیاری از این کارکردها را به خارج سازمان برون سپاری کنند تا علاوه بر جلوگیری از بروز مشکلات بیان شده، از توانمندی و قابلیت های سازمان هایی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند، استفاده نمایند (نهاوندی و همکاران، 1387). در این میان در محیط متغیر امروز، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی مؤثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت و راهبرد رویکردی است که به دنبال خلق مزیت رقابتی است (غفاریان، 1383). به همین منظور شرکت ها لازم دارند تا همواره از قابلیت های خود به عنوان یک شایستگی محوری و مزیت رقابتی برای پیشی گرفتن از رقبا استفاده نمایند. در این فصل از تحقیق کلیاتی از طرح تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بیان مسئله، اهمیت موضوعی، اهداف و فرضیات تحقیق و هم چنین مدل مفهومی و روش شناسی در این بخش از فصول پنجگانه طرح تحقیق ارائه می گردد.

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1بیان مسئله تحقیق 4

1-2 اهمیت موضوع 5

1-3 اهداف تحقیق 6

هدف اصلی 6

1-4 فرضیه های تحقیق 7

1-5 روش تحقیق 7

1-6 جامعه و نمونه آماری 8

1-7 روش گردآوری اطلاعات 8

1-8 ابزار گردآوری اطلاعات 8

1-9 مدل مفهومی 9

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه 12

2-1 بخش اول شایستگی محوری 12

2-1-1 اطلاعات 12

2-1-2 مدیریت و نیازهای اطلاعاتی 13

2-1-3 تعریف فناوری اطلاعات 14

2-1-4 کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 14

2-1-5 نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمان 15

2-1-6 مدیران و فناوری اطلاعات 16

2-1-7 پذیرش فناوری اطلاعات 17

2-1-8 سیستم های اطلاعاتی 18

2-1-9 معماری و سیستم های اطلاعات استراتژیک 18

2-1-9-1 معماری سیتم 18

2-1-9-2 تعریف سیستم های اطلاعات استراتژیک 19

2-1-9-3 اهمیت معماری برای سیستم های اطلاعات استراتژیک 20

2-1-9-4 فرایند تهیه معماری سیستم های اطلاعات استراتژیک 20

2-1-9-5 برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک 22

2-1-9-6 پشتیبانی از موقعیت رقابتی سازمان 22

2-1-9-7 سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی 23

2-1-9-8 سیستم های اطلاعات منابع انسانی 24

2-1-9-9 طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی 25

2-2 بخش دوم مزیت رقابتی 29

2-2-1 تعریف قابلیت 34

2-2-2 گروهبندی قابلیت ها 36

2-2-3 روش های تدوین مدل قابلیت های مدیریتی 36

2-2-4 تعریف شایستگی 38

2-2-5 تاریخچه شایستگی ها 39

2-2-6 سطوح شایستگی 40

2-2-7 ابعاد شایستگی 40

2-3 شایستگی شغلی و رفتاری 42

2-3-1 تعریف شایستگی رفتاری 42

2-3-2 حوزه های شایستگی رفتاری 42

2-3-3 شایستگی شغلی و رفتاری 43

2-3-3-1 تعریف شایستگی شغلی 43

2-3-3-2 الگوهای شایستگی 43

2-3-3-3 ویژگی های مدل شایستگی 44

2-3-3-4 اهمیت توجه به شایسته گزینی در اسلام 44

2-3-3-5 چارچوب های نظری شایستگی های مدیران 46

2-4 بخش سوم پیشینه تحقیق 51

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه 55

3-1 روش تحقیق 56

3-1-1 طبقه بندی بر اساس هدف 56

3-1-2 طبقه بندی بر اساس روش 56

3-2 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات 58

3-2-1 مطالعات کتابخانه ای 58

3-2-2 پرسشنامه 59

3-3 روایی و پایایی پرسشنامه 59

3-3-1 روایی پرسشنامه 59

3-3-2 پایایی پرسشنامه 60

3-4 جامعه و نمونه آماری 61

3-4-1 جامعه آماری 62

3-4-2 نمونه آماری 62

3-5 روش ها و تکنیک های تحلیل آماری 63

3-5-1 مدل یابی معادلات ساختاری 64

3-5-1-1 پایه های مدل یابی معادلات ساختاری 64

3-5-1-2 موارد استفاده مدل یابی معادلات ساختاری 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه 69

4-1آمار توصیفی 70

4-1-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری 70

4-1-2 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 71

4-1-3 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری 72

4-1-4 بررسی وضعیت سابقه کاری 74

4-1-5 بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری 75

4-1-6 توصیف متغیرهای تحقیق 77

4-2 آمار استنباطی 78

4-2-1 بررسی فرضیات تحقیق 78

4-2-1-1 فرضیه شماره 1: سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 78

4-2-1-2 فرضیه شماره 2: مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 79

4-2-1-3 فرضیه شماره 3: مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 80

4-2-1-4 فرضیه شماره 4: تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 81

4-2-1-5 فرضیه شماره 5: تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 82

4-2-2 بررسی وضعیت شاخص های تحقیق 83

4-3 مدل معادلات ساختاری 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 89

5-1 نتایج آمار توصیفی 89

5-2 نتایج آمار استنباطی 89

5-3 نتایج بررسی وضعیت شاخص های تحقیق 91

5-4 نتایج بررسی مدل معادلات ساختاری 92

5-5 محدودیت های تحقیق 93

5-6 پیشنهادات تحقیق 93

5-6-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق 93

5-6-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 94

پیوست ها 95

پرسشنامه 95

خروجی نرم افزار 97

منابع و مآخذ 108

منابع فارسی 108

منابع غیر فارسی 109

چکیده انگلیسی 111

فهرست جداول

(جدول 2-1) تئوری های مزیت رقابتی 32

(جدول 2-2) فهرست شایستگی های پرکاربرد (Epstein & Rankin,2003) 49

(جدول 4-1) بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری 70

(جدول 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 71

(جدول 4-4) بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری 74

(جدول 4-5) بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری 75

(جدول 4-6) توصیف متغیرهای تحقیق 77

(جدول 4-7) بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری 78

(جدول 4-8) بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری 79

(جدول 4-9) بررسی رابطه بین مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری 80

(جدول 4-10) بررسی رابطه بین تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری 81

(جدول 4-11) بررسی رابطه بین تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری 82

(جدول 4-12) بررسی وضعیت شاخص های تحقیق 83

(جدول 4-13) شاخص های برازش مدل معادله ساختاری 86

(جدول4-14) ضرائب رگرسیونی مولفه های تحقیق (آزمون فرضیات) 87

فهرست نمودار

(نمودار 4-1) بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری 70

(نمودار 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 71

(نمودار 4-3) بررسی وضعیت سن در نمونه آماری 73

(نمودار 4-4) بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری 74

(نمودار 4-5) بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری 76

(نمودار4-6) مدل معادله ساختاری تحقیق 85

فهرست اشکال

(شکل 1-1) مدل مفهومی 9

(شکل 2-1) تاثیر سطوح مدیریت بر منبع اطلاعات و شکل ارائه آن (صرافی زاده و علی پناهی، 1380) 13

(شکل 2-2) دیدگاه مبتنی بر منابع و کارکرد راهبرد 34

(شکل 2-3) نمونه ای ازچارچوب شایستگی ها 46

(شکل 2-4) چارچوب نظری شایستگی ها در تحقیق حاضر 47

  • پروژه ارشد مدیریت بازرگانی مالی
  • روش تامین مالی فروشگاه رفاه
  • دانلود رایگان پایان نامه ارشد مدیریت
  • دانلود رایگان پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش مالی
  • روش های تامین مالی
  • رویکرد ترکیبی AHP TOPSIS
  • پایان نامه مدیریت مالی
  • پایان نامه فروشگاه رفاه

چطور دانلود کنم؟