پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه می

پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه می

چکیدهخشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین ناپایداری های محیطی است و در بین حوادث طبیعی در جهان خشکسالی از لحاظ در جه شدت، طول مدت، مجموع فضای تحت پوشش و فراوانی مقام اول را داراست و موجب اختلال در اکو سیستم و اثرات اجتماعی و اقتصادی زیانباری را ب…

دسته بندی: جزوات» آمار

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 107

حجم فایل: 8,222 کیلوبایت

چکیده

خشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین ناپایداری های محیطی است و در بین حوادث طبیعی در جهان خشکسالی از لحاظ در جه شدت، طول مدت، مجموع فضای تحت پوشش و فراوانی مقام اول را داراست و موجب اختلال در اکو سیستم و اثرات اجتماعی و اقتصادی زیانباری را ببار می آورد با توجه به قرارگرفتن استان هرمزگان در ناحیه آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران وقوع خشکسالی های مکرر در سالهای اخیر، اهمیت پرداختن به مقوله خشکسالی را بیش از پیش نمایان می کند. منطقه ای که در این پایان نامه مورد پژوهش قرار گرفته حوضه آبریز میناب است که 60 درصد حوضه در استان کرمان و 40 درصد آن در استان هرمزگان واقع شده اما به دلیل جریان شمالی – جنوبی آب، اهمیت این حوضه برای استان هرمزگان بیشتر است رودخانه میناب از کوههای اسفندقه جیرفت استان کرمان سرچشمه گرفته و پس از عبور از قسمتهای مختلف در پشت سد اسقلال میناب ذخیره می گردد برای وضعیت بررسی بارندگی حوضه آبریز از 22 ایستگاه منتخب هواشناسی واقع در داخل حوضه استفاده شده است. برای محاسبات آماری سال های آبی 1360تا 1386 بعنوان پایه زمانی مشترک در نظر گرفته شده، برای بازسازی سالهای فاقد آمار از ایستگاه برنطین به عنوان ایستگاه مبنا انتخاب و پس از انجام محاسبات آماری با استفاده از فرمول رگراسیون نرم افزار اکسل سالهای بازسازی شده به صورت ستاره دار مشخص شده است. برای تجزیه و تحلیل خشکسالی از آزمون دنباله ها و پیش بینی خشکسالی از زنجیره مارکف استفاده گردیده و با توجه به محاسبات انجام شده وضعیت سال آبی 87-88 از نظر ترسالی، 46/38 و از نظرخشکسالی، 84/53 تعیین گردید.

فهرست مطالب صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله… 2

1-2 اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن… 4

1-3. هدف های تحقیق… 4

1-4سوالات… 5

1-5 مدل تحقیق… 5

1-6روش تحقیق… 5

1-7 قلمرو تحقیق:… 7

1-8 جامعه و حجم نمونه… 8

1-10 محدودیت و مشکلات تحقیق… 9

فصل دوم (بیشینه، ادبیات، ، مبانی نظری تحقیق)

2-1 پیشینه تحقیق… 12

2-2 تعاریف خشکسالی… 13

2-3 خشکسالی هواشناسی… 17

2-4 خشکسالی اقلیمی… 18

2-5 خشکسالی هیدرولوژی… 18

2-6 خشکسالی اقتصادی – اجتماعی… 19

2-7 خشکسالی سبز… 19

2-8 علل وقوع خشکسالی… 20

2-9 روش های مطالعه و پیش بینی خشکسالی… 23

2-9-1روش مقایسه ای… 23

2-9-3روش مطالعه بیلان آبی… 24

2-9-4روش تحلیل جریان آبی… 24

2-9-5 روش آماری – احتمالاتی… 25

2-9-6روش تحلیل داده های بارندگی… 25

2-10 تفاوت خشکسالی با دیگر بلایای طبیعی… 26

2-11تفاوت خشکی و خشکسالی… 27

2-12 آغاز و خاتمه خشکسالی… 27

2-13 دوره تداوم خشکسالی… 28

2-14 شدت خشکسالی… 28

2-15 فراوانی خشکسالی… 28

2-16 وسعت منطقه ای خشکسالی… 29

2-17 واحد زمانی ارزیابی خشکسالی… 29

2-18 اتلاف منابع آب با گذشت زمان… 29

3-19داده های مورد نیاز… 30

2-19-1 تنوع اطلاعات… 30

2-19-2 عدم تعمیم یک شاخص به دیگر مناطق جغرافیایی… 30

2-20تعریف دنباله ها… 31

2-21آزمون دنباله ها… 31

2-22 زنجیره مارکف… 31

2-23ضریب همبستگی… 32

2-24 نمایه های خشکسالی… 33

2-24-1 نمایه درصد نرمال بارندگی (PNPI.)… 33

2-24-2نمایه ناهنجاری بارندگی (RAI)… 34

2-24-3نمایه دهکهای بارندگی (DPI)… 34

2-24-4 روش تفاضل درصدی بارش… 36

2-24-5 نمایه بارش استانداردZ… 36

2-25 بازسازی داده هایآماری… 35

2-26 ضرایب شکل حوضه… 36

2-27 روش دومارتن و کوپن… 37

فصل سوم ویژگیهای منطقه مورد مطالعه

3-1 استان هرمزگان… 40

3-1-1 موقعیت جغرافیایی… 40

3-1-2 زمین شناسی… 42

3-1-2-1 توپوگرافی و ارتفاعات… 48

3-1-3 شرایط آب و هوایی… 48

3-1-4 منابع آب… 52

3-1-4-1 آبهای سطحی… 52

3-1-4-2 آب زیر زمینی… 53

3-1-50 پوشش گیاهی… 53

3-1-6 ژئومورفولوژی… 54

3-1-6-1واحد کوهستان… 54

3-1-6-2 واحد دشت… 54

3-1-6-3 جلگه ساحلی… 55

3-1-6-4 خاکها… 55

3-1-6-5 دشتها و دره ها… 56

3-1-6-6 فلاتها… 56

3-1-6-7 تپه ها و کوهها… 56

3-2 حوضه آبخیز رودخانه میناب… 57.

3-2-1 موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز رودخانه میناب… 58

3-2-2 توپوگرافی حوضه آبخیز رودخانه میناب… 58

3-2-3 ساختارزمین شناسی حوضه ی آبخیز میناب… 62

3-2-4 شکل حوضه آبخیز رودخانه میناب… 63

3-2-5 آب و هوای حوضه آبخیز میناب… 64

3-2-6 خاک و پوشش گیاهی حوضه آبخیز میناب… 70

3-2-6-1 خاک… 70

3-2-6-1-1 خصوصیات فیزیکی خاکها… 70

3-6-2-2 پوشش گیاهی… 70

فصل چهارم بررسی ها و یافته های تحقیق

مقدمه… 74

1-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها… 74

4-1-1 ایستگاه های معرف درجه حرارت… 74

4-1-1-1دما… 74

4-1-2میانگین بارندگی حوضه آبخیز رودخانه میناب در دوره آماری 27 ساله از سالهای آبی 60-87… 75

4-1-2-1بازسازی داده ها ی آماری حوضه آبخیزمیناب… 76

4-1-3 تجزیه و تحلیل نمودار (خصوصیات آزمون دنباله ها)… 87

4-1-2 فراوانی وقوع و دوره بازگشت… 89

4 -1-3 ارتباط بین دما و بارندگی و اثر آن بر خشکسالی حوضه آبخیز میناب… 92

4-1-3-1 نمودارپراکنش… 92

فصل پنجم بررسی سوالات – نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه… 96

5-1بررسی بارندگی در دوره 27 ساله 1387-1360… 97

5-1-1شاخص آستانه بارندگی (x0) (آزمون دنباله ها)… 97

5-1-2 بررسی نتایج حجم آب دهی رودخانه در دوره آماری 46 ساله… 97

5-1-3 بررسی شدت خشکسالی با احتساب درصد میانگین نسبت به (X-X0)… 101

5-2 بررسی نتایج خشکسالی حوضه آبخیز رودخانه میناب با استفاده اززنجیر مارکف… 101

5-3 تجزیه و تحلیل جداول فراوانی وقوع و دوره های بازگشت حوضه آبخیز میناب از سال 1360 تا 1387… 103

5-4 بررسی ارتباط بین دو پارامتر دما و بارندگی و اثرات آنها… 104

5-5 نتیجه گیری… 105

5-6 پیشنهادات… 106

5-6-1 حاصل تحقیق… 107

5-6-2پیشنهادات جانبی… 107

5-6-3پیشنهادات برای محقق بعدی… 108

  • پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه می

چطور دانلود کنم؟